Hallituksen valiokunnat

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on nelijäseninen ja koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja pankin äänioikeudeltaan kolmea suurinta osakkeenomistajaa edustavasta henkilöstä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja edustaa jotakin edellä mainituista osakkeenomistajista, tai mikäli osakkeenomistaja pidättäytyy osallistumasta nimitysvaliokuntaan, oikeus nimitysvaliokunnan jäsenyyteen siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Äänioikeudeltaan suurinta osakkeenomistajaa edustava henkilö on nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät perustuen siihen pankin osakkeiden omistukseen, joka on merkittynä arvo-osuusrekisteriin kunkin kalenterivuoden marraskuun 1. päivänä. Pankin hallitus valitsee nimitysvaliokunnan jäsenet joulukuun aikana.

Hallitus on vahvistanut nimitysvaliokunnan tehtävät työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.

Vuonna 2017 nimitysvaliokunta on kokoontunut kerran (5). Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 (100) prosenttia.

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat joulukuusta 2016 alkaen hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi, hallituksen jäsen Anders Wiklöf suoran ja epäsuoran henkilökohtaisen osakeomistuksensa nojalla, Jan Hanses edustaen Alandia Vakuutusta ja Dan-Erik Woivalin edustaen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag -vakuutusyhtiötä. Anders Wiklöf on nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet ja se on vahvistanut valiokunnan tehtävät työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta muun muassa hallituksen valvontatehtävissä, jotka koskevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä, raportointia, tilintarkastusprosessia sekä lakien ja määräysten noudattamista. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan työskentelystä ja havainnoista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta on kokoontunut 9 (9) kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 (100) prosenttia.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat yhtiökokouksesta 2017 alkaen hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi ja hallituksen jäsenet Åsa Ceder, Anders Å Karlsson ja Ulrika Valassi (valiokunnan puheenjohtaja).

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on tehdä oleelliset palkitsemispäätökset sekä arvioida pankin palkitsemispolitiikkaa ja -periaatteita. Palkitsemisvaliokunta päättää palkitsemisjärjestelmän soveltamisesta ja valvonnasta sekä tarkastelee sen sopivuutta ja vaikutusta konsernin riskeihin ja riskienhallintaan.

Kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunta on kokoontunut 3 (3) kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 (100) prosenttia.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu 2016 yhtiökokouksesta lähtien hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi, hallituksen jäsen Christoffer Taxell ja lisäjäsenenä entinen hallituksen jäsen Agneta Karlsson (valiokunnan puheenjohtaja).