Yleistä hallituksesta

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen on vuonna 2018 kuulunut seitsemän varsinaista jäsentä sen jälkeen, kun Dan-Erik Woivalinin toimikausi päättyi yhtiökokoukseen 5. huhtikuuta 2018. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten esittely ja heidän osakeomistuksensa pankissa

Hallituksen kokoonpano 2018

Nimi, päätoimi ja koulutus

Syntymävuosi

Hallituksen jäsen vuodesta

Kotipaikka

Hallituksen jäsenten osakeomistus pankissa per 31. joulukuuta 2018 (hallituksen jäsenen suora omistus tai omistus määräysvaltayhteisöjen kautta). Ei osakeomistusta pankin muissa konserniyhtiöissä.

Nils Lampi, puheenjohtaja

Synt. 1948

A-osakkeita: 500

Konserninjohtaja,

Wiklöf Holding Ab

Diplomiekonomi

Jäsen vuodesta 2013 alkaen

Maarianhamina, Ahvenanmaa

B-osakkeita: 3 467

Christoffer Taxell,

varapuheen­johtaja

Synt. 1948

A-osakkeita: 0

Oikeustieteen kandidaatti

Jäsen vuodesta 2013 alkaen

Turku, Suomi

B-osakkeita: 1 833

Åsa Ceder

Synt. 1965

A-osakkeita: 0

Kauppatieteiden maisteri

Aktuaari

Jäsen vuodesta 2016 alkaen

Maarianhamina, Ahvenanmaa

B-osakkeita: 0

Anders Å Karlsson

Synt. 1959

A-osakkeita: 3 000

Yksityisyrittäjä

Merkonomi

Jäsen vuodesta 2012 alkaen

Lemland, Ahvenanmaa

B-osakkeita: 1 500

Göran Persson

Synt. 1949

A-osakkeita: 0

Opintoja, Högskolan i Örebro

Jäsen vuodesta 2015 alkaen

Flen, Ruotsi

B-osakkeita: 30 000

Ulrika Valassi

Synt. 1967

A-osakkeita: 0

Yksityisyrittäjä

Ekonomi

Jäsen vuodesta 2015 alkaen

Tukholma, Ruotsi

B-osakkeita: 0

Anders Wiklöf

Synt. 1946

A-osakkeita: 1 768 534

Yksityisyrittäjä

Kauppatieteiden tohtori h. c.

Kauppaneuvos

Jäsen vuodesta 2006 alkaen

Maarianhamina, Ahvenanmaa

B-osakkeita: 1 332 961

Dan-Erik Woivalin

Synt. 1959

A-osakkeita: 0

Toimitusjohtaja, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Oikeustieteen kandidaatti

Varatuomari

Jäsen vuodesta 2013 alkaen 5. huhtikuuta 2018 asti

Maarianhamina, Ahvenanmaa

B-osakkeita: 0

Hallituksen arviointi hallituksen jäsenten riippu­mattomuudesta pankista ja merkittävistä osakkeeomistajista

Hallituksen arviointi on, että hallituksen puheenjohtaja ja kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia pankista.

Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson ja Ulrika Valassi ovat riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtajan Nils Lammen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on konserninjohtaja Wiklöf Holding Ab:ssä, jolla on merkittävä osakeomistus pankissa. Åsa Cederin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän toimi vuonna 2018 toimitusjohtajana Alandia Vakuutukseen sisältyvässä Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia vakuutusyhtiössä, joka on pankin merkittävä osakkeenomistaja. Göran Perssonin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Wiklöf Holding Ab:n hallituksen jäsen. Anders Wiklöfin katsotaan olevan riippu­vainen merkittävästä osakkeenomistajasta pankin osakkeiden suoran ja välillisen omistuksensa johdosta.

Hallituksen toiminta

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta sekä vastaa pankin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös laajakantoisista policy- ja strategialinjauksista sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja toimivan johdon muiden jäsenten (johtoryhmän) nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuhteensa muista ehdoista. Hallituksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Työskentelyään varten hallitus on vahvistanut sisäisen työjärjestyksen, joka kattaa koko konsernin. Työjärjestys sääntelee pääasiassa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon välisen työnjaon. Työjärjestyksestä tehdään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskustelua taloudellisesta tilanteesta finanssimarkkinoilla. Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta säännöllisesti antamien raporttien nojalla hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja pankin toimintaa ja hallintoa koskevan muun sääntelyn mukaan hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja toimiva johto saattavat hallituksen käsiteltäviksi.

Hallituksen työskentelyn arviointi

Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelystään. Arviointi käsittää muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi hallituksen työskentelyä vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskusteluja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla arviointi käsitellään hallituksen seurantakokouksessa sekä päätetään toimenpiteistä, joihin ryhdytään arvioinnin johdosta.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2018 pidettiin 16 (16) hallituksen kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 96 (95) prosenttia. Kukin hallituksen jäsen on osallistunut hallituksen kokouksiin seuraavasti vuonna 2018:

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2018

Hallituksen jäsen

Hallitukset kokoukset

Kokouksia yhteensä: 16

Kokouksia ennen yhtiökokousta 2018: 4

Nils Lampi

16/16

Christoffer Taxell

16/16

Åsa Ceder

16/16

Anders Å Karlsson

16/16

Göran Persson

14/16

Ulrika Valassi

16/16

Anders Wiklöf

14/16

Dan-Erik Woivalin

4/4

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Pankki pyrkii hyvään tasapainoon hallituksen jäsenten jakaumassa. Hallituksessa sukupuolijakauman on oltava tasainen ja sen vuoksi molempien sukupuolten on oltava edustettuna kulloisenakin nimitysajankohtana esitettävässä ehdotuksessa hallituksen uudesta jäsenestä.