Yleistä hallituksesta

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. 2018–2019 hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallitus huolehtii pankin hallinnosta sekä vastaa pankin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa laajakantoisista policy- ja strategialinjauksista sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toimivuuden. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja toimivan johdon muiden jäsenten nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuhteensa muista ehdoista. Hallituksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Työskentelyään varten hallitus on vahvistanut sisäisen työjärjestyksen, joka kattaa koko konsernin. Työjärjestys sääntelee pääasiassa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon välisen työnjaon. Työjärjestyksestä tehdään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskusteluja taloudellisesta tilanteesta finanssimarkkinoilla. Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta antamien toistuvien raporttien nojalla hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja pankin toimintaa ja hallintoa koskevien muiden säännöstöjen perusteella hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja toimiva johto saattavat hallituksen käsiteltäviksi.

Vuonna 2017 pidettiin 16 (16) hallituksen kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 95 (91) prosenttia.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen arvio on, että hallituksen puheenjohtaja ja kaikki muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia pankista. 

Hallituksen jäsenet Christoffer Taxell, Anders Å Karlsson ja Ulrika Valassi ovat riippumattomia myös merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Nils Lampi on Wiklöf Holdingin konserninjohtaja, minkä vuoksi hänen arvioidaan olevan riippuvainen pankin merkittävästä osakkeenomistajasta. Åsa Ceder on Alandia Vakuutukseen sisältyvän Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian toimitusjohtaja, minkä vuoksi hänen arvioidaan olevan riippuvainen pankin merkittävästä osakkeenomistajasta. Göran Persson on Wiklöf Holding Ab:n hallituksen jäsen, minkä vuoksi hänen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta Anders Wiklöfin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta pankin osakkeiden suoran ja välillisen omistuksensa johdosta. 

Hallituksen työskentelyn arviointi

Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelystään. Arviointi käsittää muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi hallituksen työskentelyä vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskusteluja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla keskustellaan arvioinnista ja se käsitellään myös hallituksen seurantakokouksessa.

Tietoja hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksestaan pankissa

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän osakeomistuksistaan pankissa ilmenevät kunkin jäsenen sivulla olevasta linkistä ja vuosikertomuksesta (saatavilla ruotsiksi ja englanniksi).