Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa esitetään Ålandsbanken Abp:n hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilivuonna 2020 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 raportointia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Ålandsbankenin varsinainen yhtiökokous 2020 on käsitellyt ja hyväksynyt pankin palkitsemispolitiikan (”Palkitsemispolitiikka”).

Ålandsbanken on noudattanut Palkitsemispolitiikkaa palkkojen ja palkkioiden maksamisessa johdolle vuonna 2020. Ålandsbanken ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta, eikä perinyt palkkioita takaisin.

Pankin palkitsemisjärjestelmä on yhteneväinen konsernin yritysstrategian, tavoitteiden ja arvostusten sekä hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää niitä. Palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, että se ei ole ristiriidassa konsernin pitkän aikavälin etujen kanssa. Pankki tekee analyysin siitä, miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa pankkiin kohdistuviin taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintaan. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen välillä on oltava sopiva tasapaino. Konsernin yhteenlasketut palkitsemiset yksittäiselle ansaintajaksolle eivät saa luoda ja palkita riskinottoa, joka voi vaarantaa konsernin pitkän aikavälin etuja.

Pankin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys verrattuna työntekijöiden palkitsemisen kehitykseen ja Ålandsbanken-konsernin taloudelliseen kehitykseen viitenä viimeisenä tilivuonna

2016

2017

2018

2019

2020

Hallitus

302 917

343 250

311 917

296 167

305 500

Toimitusjohtaja

405 737

356 765

405 116

504 098

450 188

Ålandsbanken Abp:n ja Ruotsin sivuliikkeen työntekijät

28 194 866

26 926 116

26 396 511

26 735 516

28 127 687

Liiketulos (konserni)

milj. EUR

25,1

26,0

29,0

33,2

39,7

Konsernin kannattavuus, %

9,1

9,1

9,8

10,7

11,6

Hallituksen jäsenten palkkiot tilivuonna 2020

Hallituksen jäsen

Hallituksen vuosipalkkio

Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista

Kokouspalkkiot tarkastusvaliokunnan kokouksista

Kokouspalkkiot palkitsemisvaliokunnan kokouksista

Yhteensä

Lampi Nils, puheenjohtaja

30 000,00

19 000,00

8 250,00

4 500,00

61 750,00

Taxell Christoffer

28 000,00

16 250,00

4 500,00

48 750,00

Ceder Åsa

26 000,00

15 750,00

8 250,00

50 000,00

Karlsson Anders Å

26 000,00

15 750,00

8 250,00

50 000,00

Valassi Ulrika

26 000,00

15 750,00

11 000,00

52 750,00

Wiklöf Anders

26 000,00

14 250,00

40 250,00

Karlsson Agneta*

13 500,00

13 500,00

*asiantuntijajäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja


Hallituksen jäsenille ei ole maksettu taloudellisia etuuksia, jotka liittyvät työ- tai toimisuhteeseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilivuonna 2020

Ålandsbankenin palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetaan kiinteä kuukausipalkka sekä lyhyen aikavälin palkitsemisohjelman mukainen muuttuva palkkio, joka perustuu konsernin kannattavuustasojen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Muuttuva palkkio ei voi ylittää 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaa määrää.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan sijainen

KIINTEÄ PALKKA,

joka on maksettu vuonna 2020

Kiinteä vuosipalkka

350 800

274 778

Luontoisedut

12 420

7 921

MUUTTUVA PALKKIO,

joka on maksettu vuonna 2020*

Muuttuva palkkio käteisenä

46 242

27 648

Muuttuva palkkio osakkeina

40 726

22 388

PALKITSEMINEN YHTEENSÄ

450 188

332 734

Lykätty käteisenä maksettava muuttuva palkkio

133 316

87 127

Lykätty osakkeina maksettava muuttuva palkkio

133 316

87 127

LYKÄTTY MUUTTUVA PALKKIO YHTEENSÄ

266 632

174 255

* Sisältää muuttuvan palkkion 2019 ja lykätyn muuttuvan palkkion 2016, jotka on maksettu maaliskuussa 2020. Osakkeet luontoisetuna verotetun määrän mukaan.

** Sisältää muuttuvan palkkion vuodelta 2020 (myönnetty muuttuva palkkio), joka maksetaan vuonna 2021, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2017, joka maksetaan vuonna 2021, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2018, joka maksetaan vuonna 2022, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2019, joka maksetaan vuonna 2023 sekä lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2020, joka maksetaan vuonna 2024.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin jakautuu siten, että enintään 2/3 perustuu konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin vuodelle 2020 perustuu puoliksi konsernin kannattavuuteen ja puoliksi henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin sanotun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Toimitusjohtaja on 31.3.2020 merkinnyt 530 ja toimitusjohtajan sijainen 430 Ålandsbankenin B-osaketta. Merkinnät ovat perustuneet koko konsernin henkilökunnalle suunnatussa vuoden 2016 osakesäästöohjelmassa annettaviin ilmaisiin matching-osakkeisiin. Osakesäästöohjelma antoi työntekijöille mahdollisuuden säästää osan kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemiseen. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen oli vapaaehtoista. Työntekijöillä oli mahdollisuus säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan ja merkitä B-osakkeita puolivuosittain tapahtuvissa suunnatuissa anneissa. Ohjelma oli yksivuotinen. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista pankki antoi kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle ilmaiseksi yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Osakesäästöohjelmassa työntekijöiden merkittäväksi tarjottiin B-osake kurssiin, joka alitti kutakin osakeantia edeltävän kalenterikuukauden keskikurssin 10 prosentilla.

Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Toimitusjohtajan sijaiselle on otettu maksuperusteiset lisäeläkevakuutukset, joissa eläkeikä on 65 vuotta.