Palkka- ja palkkioselvitys Ålandsbanken Abp

Seuraavassa selostetaan Ålandsbanken Abp:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, johtoryhmän ja muiden riskinottajien* palkitsemisen päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet. Osiossa Palkitsemisraportti selostetaan palkat, palkkiot ja taloudelliset etuudet, jotka on maksettu hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tilinpäätösvuonna 2019, sekä ilmoitetaan vertailuluvut vuodelta 2018.

Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 raportointia koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien työskentelyyn osallistumisesta maksettavasta palkkiosta. Hallitus päättää hallituksen jäsenille mahdollisista konsulttitoimeksiannoista maksettavista palkkioista (ilman että kyseinen henkilö on läsnä). Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta, etuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista päättää pankin hallitus. Pankin johtoryhmän palkitsemisesta, etuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista päättää pankin hallitus.

Hallitus vahvistaa myös mahdollisten palkitsemisohjelmien toteutumisen toimitusjohtajalle, johtoryhmälle sekä organisaation henkilöstölle.

Hallitus on asettanut palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan tehtävänä on olennaisten palkitsemispäätösten valmistelu ja pankin palkitsemispolitiikan ja ehdotettujen muuttuvaa palkitsemista koskevien periaatteiden arviointi. Palkitsemisvaliokunta seuraa palkitsemisjärjestelmän soveltamista ja toteutumista ja tekee arvioinnin niistä periaatteista, joihin järjestelmä perustuu. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, onko palkitsemisjärjestelmä laadittu ottaen huomion palkitsemispolitiikkaa koskevat säännöt ja palkitsemisjärjestelmän mahdolliset vaikutukset konsernin riskeihin ja riskienhallintaan.

Vuonna 2019 palkitsemisvaliokunta on kokoontunut kolme (kolme) kertaa.

Palkitsemista koskevat yhtiökokouksen antamat voimassa olevat valtuutukset

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2019 valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 B-osaketta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa annissa ja valtuutuksen nojalla voidaan myös luovuttaa omia osakkeita. Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevat valtuutukset.

PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen palkitseminen

Palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksen 2019 ja yhtiökokouksen 2020 päättymisen välisenä aikana maksetaan osin vuosipalkkio ja osin kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1 000 euroa kokoukselta ja muiden jäsenten 750 euroa kokoukselta.

Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta. Kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Palkkiona annettavat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Pankin hallituksen jäsenet eivät kuulu pankin kannustinohjelmien, osakesäästöohjelmien tai muiden osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Mahdollisessa työ- tai toimisuhteessa maksetaan markkinaehtoinen korvaus suoritetusta työstä. Pankin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

TOIMITUSJOHTAJAN JA PANKIN JOHTORYHMÄN PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Pankin palkitsemisjärjestelmän on oltava yhteensopiva konsernin yritysstrategian, tavoitteiden ja arvostusten sekä hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistettävä hyvää ja tehokasta riskienhallintaa. Palkitsemisjärjestelmän tulee olla rakennettu siten, että se ei ehkäise konsernin pitkän aikavälin etuja. Pankki tekee analyysin siitä, miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa pankkiin kohdistuviin taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintaan. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen välillä on oltava sopiva tasapaino. Konsernin yhteenlasketut palkitsemiset yksittäiselle ansaintajaksolle eivät saa luoda ja palkita riskinottoa, joka voi vaarantaa konsernin pitkän aikavälin etuja.

Jakautuminen pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemiseen sekä kiinteään ja muuttuvaan osaan

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen ja etuudet ilmenevät kohdasta Toimitusjohtajan palkitseminen.

Pankin johtoryhmälle maksetaan kiinteä yksilöllinen kuukausipalkka ja etuuksina heillä on pankissa yleisesti sovellettavat henkilökuntaedut.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä osallistuvat pankin lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin, jotka kuvataan alla kohdassa "Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (muuttuva)".

Koska palkitseminen sisältää muuttuvan osan, pankin on huolehdittava siitä, että kiinteän ja muuttuvan osan välillä on sopiva tasapaino. Sopivan tasapainon määrittely voi vaihdella eri henkilöstöryhmien välillä ja sopiva tasapaino voi riippua myös olosuhteista niillä liiketoiminta-alueilla, joilla pankki toimii. Kiinteän palkitsemisen on kuitenkin aina oltava riittävän suuri, jotta työntekijän kannalta ei ole kohtuutonta, jos muuttuvaa palkkiota ei mahdollisesti makseta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 26 000 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on vapaa autoetu ja oikeus pankissa yleisesti sovellettaviin henkilökuntaetuihin.

Palkkiona annettavat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Kiinteän kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtaja osallistuu pankin tulosperusteisiin kannustinohjelmiin ja pankin osakesäästöohjelmaan vuodelle 2015 ja vuodelle 2016. Katso lisää kohta "Toimitusjohtajan ja, pankin johtoryhmän palkitsemisen keskeiset periaatteet".

Eläkeikä

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy TyEL-sääntöjen mukaisesti.

Eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteet

Toimitusjohtajalle myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on yhdeksän (9) kuukautta.

Irtisanomisajan palkka sekä muu mahdollinen erokorvaus

Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa. Pankin irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtaja ei saa irtisanomisen yhteydessä muita korvauksia.

Pankin johtoryhmän palkitseminen

Palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Johtoryhmällä on kiinteä yksilöllinen kuukausipalkka ja etuuksina pankissa yleisesti sovellettavat henkilökuntaedut.

Palkitseminen osakkeina ja osakeperusteisina oikeuksina

Kiinteän kuukausipalkan lisäksi operatiivinen johto osallistuu pankin tulosperusteisiin kannustinohjelmiin ja pankin osakesäästöohjelmaan vuodelle 2015 ja vuodelle 2016. Katso lisää kohdasta "Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisen keskeiset periaatteet".

Eläkeikä

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu Suomen ja vastaavasti Ruotsin eläkelainsäädäntöön.

Suomen eläkelakien mukaan työtekijä voi jäädä eläkkeelle haluamanaan ajankohtana ikävuosien 63–70 välisenä aikana. Ruotsin eläkelainsäädännön mukaan työntekijä voi tällä hetkellä jäädä eläkkeelle 61-67 vuoden iässä.

Eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteet

Suomessa asuville johtoryhmän jäsenille myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. He eivät ole oikeutettuja lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Ruotsissa asuville johtoryhmän jäsenille on Ruotsin poikkeavan eläkejärjestelmän johdosta otettu maksuperusteisia lisäeläkevakuutuksia, joissa eläkeikä on 65 vuotta.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika

Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on Suomen ja vastaavasti Ruotsin työlainsäädännön mukainen, vaihdellen 3-6 kuukauden välillä. Irtisanomisen tapahtuessa pankin taholta sovelletaan 6–12 kuukauden irtisanomisaikaa.

Irtisanomisajan palkka sekä muu mahdollinen erokorvaus

Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (muuttuva palkitseminen)

Tietoja tulosperusteisesta palkitsemisesta ja osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä

Pankin hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin kannustinohjelmista (tulosperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä). Ohjelmien piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Lisäksi hallitus on perustanut erillisiä tulosperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, joiden piiriin kuuluu organisaation henkilöstöä.

Tulosperusteinen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan palkkiota vahvistettaessa, mikäli yksittäisen henkilön palkkion toteutunut määrä yhden vuoden ansaintajaksolta on enintään 50 000 euroa. Mikäli tulosperusteinen palkkio ylittää 50 000 euroa, siitä vähintään 40 prosentin maksamista lykätään vähintään kolmella vuodella, niin kutsutulla lykkäysajalla. Mikäli henkilön tulosperusteisen palkkion osuus kiinteän ja tulosperusteisen palkkion yhteismäärästä on erityisen suuri, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 60 prosentin maksamista lykätään vastaavalla tavalla. Koska Ålandsbanken Abp on pörssinoteerattu yhtiö, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 50 prosenttia maksetaan pankin osakkeina. Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin kutsutun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Maksamista voidaan lykätä lisää ottaen huomioon kokonaisarviointi, joka perustuu konsernin liiketoimintasykliin, liiketoiminnan luonteiseen ja riskeihin sekä kyseisen henkilön tehtäviin ja vastuuseen.

Muuttuva palkkio, jonka maksamista on lykätty, voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta, mikäli jälkikäteen osoittautuu, että työntekijä, tulosyksikkö tai konserni ei ole täyttänyt etukäteen päätettyjä tulos- ja suorituskriteereitä. Pankilla on oikeus pidättäytyä maksamasta lykättyä tulosperusteista palkkiota, jos konsernin taloudellinen asema on oleellisesti heikentynyt.

Yksittäisen henkilön tulosperusteinen palkkio voi olla enintään 12 kuukausipalkkaa vastaava määrä toimintavuotta kohti.

Osakesäästöohjelmat 2015 ja 2016

Pankin hallitus on aiemmin päättänyt kahdesta osakesäästöohjelmasta konsernin koko henkilölle, vuoden 2015 osakesäästöohjelmasta ja vuoden 2016 osakesäästöohjelmasta. Vuoden 2015 ohjelmaan osallistui 69 prosenttia henkilöstöstä ja vuoden 2016 ohjelmaan osallistui 60 prosenttia henkilöstöstä. Osakesäästöohjelmat antoivat työntekijöille mahdollisuuden säästää osan kuukausipalkastaan pankin B-osakkeiden ostoon. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen oli työntekijöille vapaaehtoista. Työntekijät saivat mahdollisuuden säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemistä varten puolivuosittain tapahtuvissa suunnatuissa osakeanneissa. Ohjelmat olivat yksivuotisia. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista pankki antaa kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle ilmaiseksi yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Työntekijöiden merkittäväksi tarjottiin B-osake kurssiin, joka alitti kutakin osakeantia edeltävän kalenterikuukauden keskikurssin 10 prosentilla.

Vuoden 2015 osakesäästöohjelman säästöjen kokonaismäärä oli 0,9 miljoonaa euroa. Elokuussa 2015 toteutetussa ensimmäisessä osakeannissa laskettiin liikkeeseen 30 174 B-osaketta. Helmikuussa 2016 toteutetussa toisessa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 33 582 B-osaketta.

Vuoden 2016 osakesäästöohjelman säästöjen kokonaismäärä oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Osakesäästöohjelmassa pankki laski liikkeeseen 32 038 B-osaketta syyskuussa 2016 ja 28 198 B-osaketta helmikuussa 2017.

Näissä kahdessa osakesäästöohjelmassa annettavien matching-osakkeiden enimmäismäärä on noin 102 000 osaketta. Ohjelmassa jaettiin syyskuussa 2018 maksutta 23 954 matching-osaketta ja vuonna 2019 jaettiin yhteensä 52 446 maksutonta matching-osaketta. Viimeiset matching-osakkeet jaetaan maaliskuussa 2020.

Pankin hallitus on päättänyt, että osakesäästöohjelmia ei jatketa vuoden 2016 jälkeen.

* Riskinottajilla tarkoitetaan pankin palkitsemispolitiikassa henkilöstöä, jolla katsotaan olevan olennainen vaikutus pankin riskiprofiiliin. Pankki on määritellyt laadulliset ja määrälliset kriteerit niiden työntekijöiden tunnistamiseksi, joilla on olennainen vaikutus pankin riskiprofiiliin.

PALKITSEMISRAPORTTI 2019

Tilinpäätösvuonna 2019 hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle on maksettu palkkoja ja palkkioita seuraavan jakauman mukaisesti:

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Vuonna 2019 hallituksen jäsenet saivat palkkioina yhteensä 296 167 (2018: 300 250) euroa.

Hallituksen jäsen

Hallituksen vuosi-palkkio 2019

2018

Hallituksen kokous- palkkiot 2019

2018

Tarkastus-valiokunnan kokous-palkkiot 2019

2018

Palkitsemis- valiokunnan
kokous-palkkiot 2019

2018

Yhteensä
2019

2018

Taxell Christoffer

28 000 28 000 14 250 12 000 2 250 2 250 44 500 42 250

Ceder Åsa

26 000 26 000 14 250 10 500 6 750 5 250 47 000 43 250

Karlsson Anders Å

26 000 26 000 14 250 12 000 6 750 5 250 47 000 43 250

Persson Göran (t.o.m.29.4.2019)

8 667 26 000 2 250 10 500 10 917 36 500

Valassi Ulrika

26 000 26 000 14 250 12 000 9 000 7 000 49 250 45 000

Wiklöf Anders

26 000 26 000 13 500 10 500 39 500 36 500
296 167 300 250

TOIMITUSJOHTAJAN JA PANKIN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2019 oli yhteensä 504 098 euroa, mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen (2018: 405 116, mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen). Vuonna 2019 maksetuista muuttuvista palkkioista 81 792 euroa (2018: 47 060) on maksettu rahana ja 77 312 euroa (2018: 48 120) pankin osakkeina ulkoisten säännöstöjen mukaisesti.

Pankin johtoryhmän, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, palkitseminen vuonna 2019 oli yhteensä 1 790 983 euroa (mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen) (2018: 1 474 303). Vuonna 2019 maksetuista muuttuvista palkkioista 335 992 euroa (2018: 186 138) on maksettu rahana ja 192 571 euroa (2018: 74 690) pankin osakkeina ulkoisten säännöstöjen mukaisesti.

Alla selostetaan maksuperusteisesti maksetut palkat ja palkkiot.

Toimitus- johtaja 2019

Toimitusjohtaja 2018

Pankin
johtoryhmä
2019

Pankin
johtoryhmä

2018

KIINTEÄT PALKAT JA PALKKIOT
Peruspalkka ja luontoisedut 344 994 309 936 1 262 421 1 213 475
MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOT
Käteisenä maksetut palkat ja palkkiot 81 792 47 060 335 992 186 138
Osakkeina maksetut palkat ja palkkiot 77 312 48 120 192 571 74 690
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 504 098 405 116 1 790 983 1 474 303
LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOT
Lykätyt käteisenä maksettavat palkat ja palkkiot 22 828 15 408 58 901 24 456
Lykätyt osakkeina maksettavat palkat ja palkkiot 22 828 15 408 58 901 24 456
LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ
45 656 30 816 117 802 48 912

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua