Palkka- ja palkkioselvitys Ålandsbanken Abp

Seuraavassa selostetaan Ålandsbanken Abp:n hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, toimivan johdon (pankin johtoryhmän) ja muiden niin kutsuttujen riskinottajien* palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys sekä heidän palkitsemistaan ja muita taloudellisia etuuksiaan koskevat palkitsemisen keskeiset periaatteet. Osiossa Palkitsemisraportti selostetaan palkat, palkkiot ja taloudelliset etuudet, jotka on maksettu hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimivalle johdolle tilinpäätösvuonna 2018, sekä ilmoitetaan vertailuluvut vuodelta 2017.

Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 raportointia koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen valiokuntien työskentelyyn osallistumisesta maksettavasta palkkiosta. Hallitus päättää hallituksen jäsenille mahdollisista konsulttitoimeksiannoista maksettavista palkkioista (ilman että kyseinen henkilö on läsnä). Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta, etuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista päättää pankin hallitus. Pankin muun toimivan johdon palkitsemisesta, etuuksista ja palvelussuhteen muista ehdoista päättää pankin hallitus.

Hallitus vahvistaa myös mahdollisten palkitsemisohjelmien toteuman toimitusjohtajalle, muulle toimivalle johdolle sekä organisaation henkilöstölle.

Hallitus on asettanut palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan tehtävänä on olennaisten palkitsemispäätösten valmistelu ja pankin palkitsemispolitiikan ja ehdotettujen muuttuvaa palkitsemista koskevien periaatteiden arviointi. Palkitsemisvaliokunta seuraa konsernin palkitsemisjärjestelmän soveltamista ja toteutumaa ja tekee arvioinnin niistä periaatteista, joihin järjestelmä perustuu. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi, onko palkitsemisjärjestelmä soveltuvasti laadittu ottaen huomion palkitsemispolitiikkaa koskevat säännöt ja palkitsemisjärjestelmän mahdollinen vaikutus konsernin riskeihin ja riskienhallintaan.

Vuonna 2018 palkitsemisvaliokunta on kokoontunut kolme (kolme) kertaa.

Palkitsemista koskevat yhtiökokouksen antamat voimassa olevat valtuutukset

Yhtiökokous päätti huhtikuussa 2014 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 B-osaketta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa annissa ja valtuutuksen nojalla voidaan myös luovuttaa omia osakkeita. Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevat valtuutukset.


PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Hallituksen palkitseminen

Palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksen 2018 ja yhtiökokouksen 2019 päättymisen välisenä aikana maksetaan osin vuosipalkkio ja osin kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 26 000 euron vuosipalkkion. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 1 000 euroa kokoukselta ja muiden jäsenten 750 euroa kokoukselta.

Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta. Kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Palkkiona annettavat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Pankin hallituksen jäsenet eivät kuulu pankin kannustinohjelmien, osakesäästöohjelmien tai muiden osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Mahdollisessa työ- tai toimisuhteessa maksetaan markkinaehtoinen korvaus suoritetusta työstä. Pankin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMIVAN JOHDON (PANKIN JOHTORYHMÄN) PALKITSEMISEN KESKEISET PERIAATTEET

Pankin palkitsemisjärjestelmän on oltava yhteensopiva konsernin yritysstrategian, tavoitteiden ja arvostusten sekä hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistettävä hyvää ja tehokasta riskienhallintaa. Palkitsemisjärjestelmän tulee olla rakennettu siten, että se ei ehkäise konsernin pitkän aikavälin etuja. Pankki tekee analyysin siitä, miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa pankkiin kohdistuviin taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintaan. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen välillä on oltava sopiva tasapaino. Konsernin yhteenlasketut palkitsemiset yksittäiselle ansaintajaksolle eivät saa luoda ja palkita riskinottoa, joka voi vaarantaa konsernin pitkän aikavälin etuja.

Jakautuminen pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemiseen sekä kiinteään ja muuttuvaan osaan

Toimitusjohtajan kiinteä palkitseminen ja etuudet ilmenevät kohdasta Toimitusjohtajan palkitseminen.

Pankin muulle toimivalle johdolle maksetaan kiinteä yksilöllinen kuukausipalkka ja etuuksina heillä on pankissa yleisesti sovellettavat henkilökuntaedut.

Toimitusjohtaja ja toimiva johto osallistuvat pankin lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin, jotka kuvataan alla kohdassa "Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (muuttuva palkitseminen)".

Koska palkitseminen sisältää muuttuvan osan, pankin on huolehdittava siitä, että kiinteän ja muuttuvan osan välillä on sopiva tasapaino. Sopivan tasapainon määrittely voi vaihdella eri henkilöstöryhmien välillä ja sopiva tasapaino voi riippua myös olosuhteista niillä liiketoiminta-alueilla, joilla pankki toimii. Kiinteän palkitsemisen on kuitenkin aina oltava riittävän suuri, jotta työntekijän kannalta ei ole kohtuutonta, jos muuttuvaa palkkiota ei mahdollisesti makseta.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 24 000 euroa. Lisäksi toimitusjohtajalla on vapaa autoetu ja oikeus pankissa yleisesti sovellettaviin henkilökuntaetuihin.

Palkkiona annettavat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Kiinteän kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtaja osallistuu pankin tulosperusteisiin kannustinohjelmiin ja pankin osakesäästöohjelmaan vuodelle 2015 ja vuodelle 2016. Katso lisää kohta "Toimitusjohtajan ja, toimivan johdon (pankin johtoryhmän) palkitsemisen keskeiset periaatteet".

Eläkeikä

Toimitusjohtajan eläkeikä määritellään TyEL-sääntöjen mukaisesti.

Eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteet

Toimitusjohtajalle myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on yhdeksän (9) kuukautta.

Irtisanomisajan palkka sekä muu mahdollinen erokorvaus

Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa. Pankin irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtaja ei saa irtisanomisen yhteydessä muita korvauksia kuin edellä mainitun erokorvauksen.

Toimivan johdon (pankin johtoryhmän) palkitseminen

Palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Pankin toimivalla johdolla on kiinteä yksilöllinen kuukausipalkka ja etuuksina pankissa yleisesti sovellettavat henkilökuntaedut.

Palkkiona annettavat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet

Kiinteän kuukausipalkan lisäksi operatiivinen johto osallistuu pankin tulosperusteisiin kannustinohjelmiin ja pankin osakesäästöohjelmaan vuodelle 2015 ja vuodelle 2016. Katso lisää kohdasta "Toimitusjohtajan ja toimivan johdon (pankin johtoryhmän) palkitsemisen keskeiset periaatteet". 

Eläkeikä

Toimivan johdon jäsenten eläkeikä perustuu Suomen ja vastaavasti Ruotsin eläkelainsäädäntöön.

Suomen eläkelakien mukaan työtekijä voi jäädä eläkkeelle haluamanaan ajankohtana ikävuosien 63–70 välisenä aikana. Ruotsin eläkelainsäädännön mukaan työntekijä voi tällä hetkellä jäädä eläkkeelle 61-67 vuoden iässä.

Eläkkeen ja lisäeläkkeen määräytymisperusteet

Suomessa asuville toimivan johdon jäsenille myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. He eivät ole oikeutettuja lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Ruotsissa asuville toimivan johdon jäsenille on Ruotsin poikkeavan eläkejärjestelmän johdosta otettu maksuperusteisia lisäeläkevakuutuksia, joissa eläkeikä on 65 vuotta.

Toimivan johdon jäsenten irtisanomisaika

Toimivan johdon jäsenen irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on Suomen ja vastaavasti Ruotsin työlainsäädännön mukainen, vaihdellen kolmesta kuuteen kuukauteen. Irtisanomisen tapahtuessa pankin taholta sovelletaan 6–12 kuukauden irtisanomisaikaa.

Irtisanomisajan palkka sekä muu mahdollinen erokorvaus

Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (muuttuva palkitseminen)

Tietoja tulosperusteisesta palkitsemisesta ja osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä

Pankin hallitus päättää vuosittain lyhyen aikavälin kannustinohjelmista (tulosperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä). Ohjelmien piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja toimiva johto. Lisäksi hallitus on perustanut erillisiä tulosperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, joiden piiriin kuuluu organisaation henkilöstöä.

Tulosperusteinen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan palkkiota vahvistettaessa, mikäli yksittäisen henkilön palkkion toteutunut määrä yhden vuoden ansaintajaksolta on enintään 50 000 euroa. Mikäli tulosperusteinen palkkio ylittää 50 000 euroa, siitä vähintään 40 prosentin maksamista lykätään vähintään kolmella vuodella, niin kutsutulla lykkäysajalla. Mikäli henkilön tulosperusteisen palkkion osuus kiinteän ja tulosperusteisen palkkion yhteismäärästä on erityisen suuri, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 60 prosentin maksamista lykätään vastaavalla tavalla. Koska Ålandsbanken Abp on pörssinoteerattu yhtiö, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 50 prosenttia maksetaan pankin osakkeina. Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin kutsutun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Maksamista voidaan lykätä lisää ottaen huomioon kokonaisarviointi, joka perustuu konsernin liiketoimintasykliin, liiketoiminnan luonteiseen ja riskeihin sekä kyseisen henkilön tehtäviin ja vastuuseen.

Muuttuva palkkio, jonka maksamista on lykätty, voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta, mikäli jälkikäteen osoittautuu, että työntekijä, tulosyksikkö tai konserni ei ole täyttänyt etukäteen päätettyjä tulos- ja suorituskriteereitä. Pankilla on oikeus pidättäytyä maksamasta lykättyä tulosperusteista palkkiota, jos konsernin taloudellinen asema on oleellisesti heikentynyt.

Yksittäisen henkilön tulosperusteinen palkkio voi olla enintään 12 kuukausipalkkaa vastaava määrä toimintavuotta kohti.

Osakesäästöohjelma 2015 ja 2016

Pankin hallitus on aiemmin päättänyt kahdesta osakesäästöohjelmasta konsernin koko henkilölle, vuoden 2015 osakesäästöohjelmasta ja vuoden 2016 osakesäästöohjelmasta. Vuoden 2015 ohjelmaan osallistui 69 prosenttia henkilöstöstä ja vuoden 2016 ohjelmaan osallistui 60 prosenttia henkilöstöstä. Osakesäästöohjelmat antoivat työntekijöille mahdollisuuden säästää osan kuukausipalkastaan pankin B-osakkeiden ostoon. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen oli työntekijöille vapaaehtoista. Työntekijät saivat mahdollisuuden säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemistä varten puolivuosittaisissa suunnatuissa osakeanneissa. Ohjelmat olivat yksivuotiset. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista pankki antaa kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle ilmaiseksi yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Työntekijöiden merkittäväksi tarjottiin B-osake kurssiin, joka alitti kutakin osakeantia edeltävän kalenterikuukauden keskikurssin 10 prosentilla.

Vuoden 2015 osakesäästöohjelman säästöjen kokonaismäärä oli 0,9 miljoonaa euroa. Elokuussa 2015 toteutetussa ensimmäisessä osakeannissa laskettiin liikkeeseen 30 174 B-osaketta. Helmikuussa 2016 toteutetussa toisessa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 33 582 B-osaketta.

Vuoden 2016 osakesäästöohjelman säästöjen kokonaismäärä oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2016 pankki laski osakesäästöohjelman puitteissa liikkeeseen yhteensä 32 038 uutta B-osaketta ja helmikuussa 2017 toteutetussa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 28 198 B-osaketta osakesäästöohjelman puitteissa.

Näissä kahdessa osakesäästöohjelmassa annettavien matching-osakkeiden enimmäismäärä on noin 102 000 osaketta. Ohjelman puitteissa jaettiin syyskuussa 2018 vastikkeetta 23 954 matching-osaketta ja loput jaetaan vuosina 2019 ja 2020.

Pankin hallitus on päättänyt, että osakesäästöohjelmia ei jatketa vuoden 2016 jälkeen.

Riskinottajilla tarkoitetaan pankin palkitsemispolitiikassa henkilöstöä, jolla katsotaan olevan olennainen vaikutus pankin riskiprofiiliin. Pankki on määritellyt laadulliset ja määrälliset kriteerit niiden työntekijöiden tunnistamiseksi, joilla on olennainen vaikutus pankin riskiprofiiliin.

PALKITSEMISRAPORTTI 2018

Tilinpäätösvuonna 2018 hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimivalle johdolle (johtoryhmälle) on maksettu palkkoja ja palkkioita seuraavan jakauman mukaisesti:  

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Vuonna 2018 hallituksen jäsenet saivat palkkioina yhteensä 311 917 (2017: 343 250) euroa.


Hallituksen jäsen

Hallituksen vuosi-palkkio  2018

2017

Hallituksen kokous- palkkiot 2018

2017

Tarkastus-valiokunnan kokouspalkkiot 2018  

2017

Palkitsemis-  valiokunnankokouspalkkiot 2018

2017

Yhteensä
2018

2017

Lampi Nils, ordförande

30 000 30 000 16 000 16 000 5 250 6 750 2 250 2 250 53 500 55 000

Taxell Christoffer

28 000 28 000 12 000 12 000      2 250 2 250 42 250 42 250

Ceder Åsa

26 000 26 000 10 500 8 250 5 250 6 750     43 250 43 250

Karlsson Anders Å

26 000 26 000 12 000 12 000 5 250 6 750     43 250 44 750

Persson Göran 

26 000 26 000 10 500 11 250         36 520 37 250

Valassi Ulrika

26 000 26 000 12 000 12 000 7 000 9 000     45 000 47 000

Wiklöf Anders

26 000 26 000 10 500 11 250         37 250 37 250

Woivalin Dan-Erik

8 667 26 000 3 000 10 500         11 667 36 500 
(t.o.m. 5.4.2018)         311 917 343 250 

 

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMIVAN JOHDON (PANKIN JOHTORYHMÄN) PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2018 oli yhteensä 405 116 euroa, mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen (2017: 378 366, mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen). Vuonna 2018 maksetuista muuttuvista palkkioista 47 060 euroa (2017: 28 000) on maksettu käteispalkkiona ja 48 120 euroa (2017: 28 800) pankin osakkeina ulkoisten säännöstöjen mukaisesti.

Toimivan johdon (pankin johtoryhmän), toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, palkitseminen vuonna 2018 oli yhteensä 1 474 303 euroa (mukaan lukien luontoisedut ja muuttuva palkitseminen) (2017: 1 476 576). Vuonna 2018 maksetuista muuttuvista palkkioista 186 138 euroa (2017: 187 174) on maksettu käteispalkkiona ja 74 690 euroa (2017: 17 178) pankin osakkeina ulkoisten säännöstöjen mukaisesti.

 

Toimitus- johtaja 2018

Toimitusjohtaja 2017

Toimiva johto (konsernin johtoryhmä) 2018

Toimiva johto (konsernin johtoryhmä) 2017

KIINTEÄT PALKAT JA PALKKIOT
Peruspalkka ja luontoisedut  309 936 320 766  1 213 475  1 272 224
MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOTKäteisenä maksetut palkat ja palkkiot 47 060 28 800 186 138 187 174
Osakkeina maksetut palkat ja palkkiot 48 120 28 800 74 690 17 178
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 405 116   378 366 1 474 303 1 476 576
 
LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOT 
Lykätyt käteisenä maksettavat palkat ja palkkiot 19 200  12 000  11 456 0
Lykätyt osakkeina maksettavat palkat ja palkkiot 19 200  12 000  11 456 0
LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ
38 400 24 000 22 913 0


Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua