Riskienhallinta

Konsernin riskit voidaan kattavasti luokitella liiketoimintariskeihin, rahoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Konsernin huomattavin riski on saamisiin yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, luottolaitoksilta ja julkisyhteisöiltä liittyvä luottoriski. Saamiset koostuvat pääasiassa luotoista, tililuotoista ja pankkitakauksista. Likviditeettiriski on myös olennainen riski pankille.

Hallituksella on kokonaisvaltainen vastuu riskien hallinnasta ja valvonnasta. Hallitus vahvistaa vuosittain periaatedokumentit, joissa linjataan yleiset periaatteet ja rajoitukset riskienhallinnalle. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen valvontatehtävissä, jotka koskevat sisäisiä valvontajärjestelmiä, riskienhallintaa ja raportointia. Toimitusjohtaja valvoo ja johtaa toimintaa hallituksen ohjeiden mukaisesti, vastaa juoksevasta hallinnosta ja siitä, että hallituksen jäsenille annetaan säännöllisesti riittävää informaatiota konsernin riskipositioista ja konsernin toimintaa koskevista säännöstöistä.

Pankissa noudatetaan vastuunjakoa, jonka mukaan kukin liiketoiminnan osa kantaa vastuun liiketoimistaan ja siitä, että sen toiminnan synnyttämät riskit hallitaan vahvistettujen strategioiden, periaatteiden, ohjeistusten ja riskirajojen mukaisesti. Risk Office -konsernitoiminto vastaa riippumattomasta riskienvalvonnasta, sääntöjen noudattamisen valvonnasta, yritys- ja tietoturvallisuudesta, salkkuanalyysistä ja luotonmyöntämisprosessista. Tämä sisältää muun muassa konsernin kaikkien olennaisten riskien tunnistamisen, mittaamisen, analysoinnin ja raportoinnin sekä johtoryhmän luottotoimikunnalle esiteltävien luottoasioiden tarkastamisen. Konsernitoiminto valvoo myös, että riskit ja riskienhallinta vastaavat pankin riskinkantokykyä ja että pankin johto saa juoksevasti raportteja ja analyysejä kulloisestakin tilanteesta. Sisäinen tarkastus -osasto tarkastaa Risk Office -konsernitoiminnon ja tekee arvioinnin sekä riskienhallinnan riittävyydestä että säännöstöjen noudattamisesta.

Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden ja sekä Suomen että Ruotsin lainsäädännön lisäksi riskienhallinnan perustana on suuri määrä EU-direktiivejä ja -asetuksia, joista tärkeimpiä ovat Baselin komitean säännöstöön perustuvat vakavaraisuusdirektiivi ja -asetus. Tarkempia tietoja konsernin riskienhallinnasta, pääomanhallinnasta, pääomatarpeen arvioinnista ja vakavaraisuutta koskevista tiedoista on ruotsinkielisen vuosikertomuksen kohdassa”Risker och riskhantering” sekä englanninkielisen vuosikertomuksen kohdassa”Risks and risk management” (Riskit ja riskienhallinta).