Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – mars 2018

25 april 2018
|
Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – mars 2018 Ålandsbanken Abp Delårsrapport 25.4.2018 kl. 9.00 Delårsrapport för perioden januari – mars 2018 ”Första kvartalet hade en hög aktivitetsnivå hos våra placeringskunder, vilket tydligt syns i ett starkt provisionsnetto. Dessutom kunde vi glädja oss över ett starkt inflöde av nya Private Banking-kunder, framförallt i Sverige men även i Finland. I absoluta tal är vårt kvartalsresultat på 7,4 miljoner euro i nivå med motsvarande period förra året. Kvaliteten i resultatet är dock klart bättre detta år. I övrigt präglades perioden av mycket arbete, både centralt och tillsammans med våra kunder, för att leva upp till de nya regelverk (MiFID 2 och IFRS 9) som trädde i kraft vid årsskiftet.” Peter Wiklöf, Vd Januari – mars 2018 jämfört med januari – mars 2017 Rörelseresultatet uppgick till 7,4 miljoner euro (7,4). Periodens resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 1 procent till 5,8 miljoner euro (5,9). Räntenettot ökade med 1 procent till 14,1 miljoner euro (13,9). Provisionsnettot ökade med 9 procent till 13,2 miljoner euro (12,1). Kostnaderna ökade med 1 procent till 25,3 miljoner euro (25,1). Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,2 miljoner euro (0,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,05). Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,1 procent (10,6). Resultatet per aktie uppgick till 0,38 euro (0,38). Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,5 procent (12,9 den 31 december 2017). Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2018 förväntas bli i nivå med eller bättre än 2017. Finansiell sammanfattning Koncernen Kv1 2018 Kv4 2017 % Kv1 2017 % miljoner euro Resultat Räntenetto 14,1 14,1 -1 13,9 1 Provisionsnetto 13,2 12,6 4 12,1 9 Nettoresultat finansiella poster 1,5 1,0 55 0,9 80 Övriga intäkter 4,1 4,6 -12 6,1 -33 Summa intäkter 32,9 32,4 1 32,9 0 Personalkostnader -15,1 -14,9 1 -15,9 -5 Övriga kostnader -8,4 -8,5 -2 -7,7 9 Avskrivningar -1,9 -1,9 -1 -1,6 18 Summa kostnader -25,3 -25,3 0 -25,1 1 Resultat före nedskrivningar 7,6 7,1 6 7,8 -3 Nedskrivning av finansiella tillgångar -0,2 -0,6 -68 -0,5 -56 Rörelseresultat 7,4 6,5 13 7,4 0 Inkomstskatt -1,6 -1,3 17 -1,5 4 Rapportperiodens resultat 5,8 5,2 12 5,9 -1 Hänförligt till: Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 5,8 5,2 12 5,9 -1 Volymer Utlåning till allmänheten 4 020 3 979 1 3 827 5 Depositioner från allmänheten 1 3 098 3 148 -2 3 019 3 Aktivt förvaltat kapital 2 5 575 5 737 -3 4 005 39 Eget kapital 237 234 1 228 4 Balansomslutning 5 497 5 352 3 5 244 5 Riskexponeringsbelopp 1 611 1 538 5 1 596 1 Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % (ROE) 3 10,1 8,8 10,6 K/I-tal 4 0,77 0,78 0,76 Kreditförlustnivå, % 5 0,02 0,06 0,05 LCR, % 6 148 142 118 Loan/deposit ratio, % 7 130 126 127 Core funding ratio, % 8 90 88 89 Soliditet, % 9 4,3 4,4 4,4 Kärnprimärkapitalrelation, % 10 12,5 12,9 11,9 Resultat per aktie, euro 11 0,38 0,34 11 0,38 -2 Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,37 0,34 10 0,38 -2 Eget kapital per aktie, euro 12 15,33 15,14 1 14,90 3 Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 15,22 15,02 1 14,74 3 Aktiekurs A-aktie, euro 15,80 14,20 11 14,54 9 Aktiekurs B-aktie, euro 14,75 14,05 5 14,20 4 Antal aktier (ej egna aktier) tusen st 15 447 15 435 0 15 333 1 Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st 15 585 15 586 0 15 589 0 Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 671 693 -3 689 -3 1 Depositioner från allmänheten och offentliga samfund 2 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym 3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittsliga andel av eget kapital 4 Kostnader / Intäkter 5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång 6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde 7 Utlåning till allmänheten / Depositioner från allmänheten 8 Utlåning till allmänheten / Inlåning inkl. bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt emitterade säkerställda obligationer 9 Eget kapital / Balansomslutning 10 (Kärnprimärkapital / Kapitalkrav) x 8 % 11 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i genomsnitt 12 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna aktier per bokslutsdagen IFRS 9 har tillämpats från och med 1 januari 2018. Historiska perioder har inte räknats om. Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2018. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2018 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_18.pdf Mariehamn 25 april 2018 Styrelsen För mer information kontakta: Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505