Hoppa till huvudinnehåll

Aktieindexobligation Recovery Europa

Faktablad

Prospekt

Slutliga deltagandegrader och lånekapital

Delårsrapport januari - februari 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Lånespecifika risker

Emittentrisk

Till obligationen hänför sig emittentrisk, vilket innebär att den är beroende av emittentens, det vill säga Ålandsbankens, finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle bli insolvent riskerar investeraren att förlora hela eller delar av sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats, det vill säga ifall Ålandsbanken blir insolvent finns risken att det belopp du placerat ej kan återbetalas. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ålandsbanken har under ett skilt emissionsprogram emitterat säkerställda obligationslån för vilka en väsentlig andel av emittentens lånestock utgör säkerhet.

Likviditetsrisk

En obligation bör först och främst ses som en investering att behålla till förfallodagen. Under placeringstiden kan obligationens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Till den kund som på grund av kursuppgång eller annan orsak vill sälja obligationen före förfallodagen ställer Ålandsbanken under normala marknadsförhållanden köpkurs. En förtida avyttring kan tidvis försvåras beroende på exempelvis extrema marknadsförhållanden eller tekniska fel.

Marknadsrisk

Marknadsvärdet under placeringstidens gång kan vara såväl högre som lägre än den ursprungliga emissionskursen.

Marknadsvärdet är beroende av flera faktorer och matematiska riskmodeller. Värdet beror främst, men inte uteslutande, på: ränterörelser, utveckling i underliggande tillgång, volatilitet och återstående placeringstid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Vid avyttring innan förfallodagen löper investeraren en risk att obligationens värde kan vara lägre än det nominella beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker, desto högre är risken för att värdet på obligationen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Kapitalskyddet i obligationen gäller endast vid den ordinarie förfallodagen.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande tillgången är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på obligationen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutarisker och/eller politiska risker. En investering i obligationen ger en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången som en följd av värderingsdagarnas inverkan på indexets beräknade utveckling.

Förändring av återbetalningsbelopp

Om en väsentlig förändring inträffar, såsom exempelvis en lagändring, som påverkar emittentens möjlighet att betala återbetalningsbeloppet kan återbetalningsbeloppet komma att justeras. Om indexet upphör att existera eller på något annat sätt inte publiceras kan detta komma att ändra återbetalningsbeloppet.

Kapitalskydd

Din placering är kapitalskyddad, vilket betyder att oberoende av hur den underliggande tillgången utvecklas så återbetalas det nominella kapitalet vid placeringstidens slut. Kapitalskyddet gäller enbart på återbetalningsdagen (obligationens förfallodag). Överkursen och teckningsprovisionen omfattas inte av kapitalskyddet och återbetalas ej. Förtida återbetalning är möjlig endast om säkringsinstrumentet måste upplösas på grund av lag eller rättspraxis. Obligationen har emittentrisk.

Insättningsgaranti

Obligationen omfattas inte av Insättningsgarantifonden.