Vilka är riskerna med indexobligationer?

Vid en placering i en indexobligation återbetalas det nominella beloppet på förfallodagen. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen. Placeraren tar dock en risk att bli utan avkastning under placeringsperioden om inte den underliggande tillgången utvecklas så att villkoren för tilläggsbelopp i respektive indexobligations lånespecifika villkor uppfylls. Vid en placering i en kapitalskyddad produkt kan placeraren komma att ta en risk genom att betala en överkurs som kan förloras om den underliggande tillgången har utvecklats sämre än den betalda överkursens värde. Överkursen och teckningsprovisionen omfattas inte av kapitalskyddet.

Emittentrisk

Såväl kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar placeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.

Marknadsrisk

Beskrivningen av avkastningen vid förfall är beskriven i marknadsföringsbroschyren och prospektet. Marknadsvärdet under placeringstidens gång är däremot svårare att beskriva då det är beroende av flera faktorer och matematiska riskmodeller. Marknadspriset beror främst, men inte uteslutande, på: ränterörelser, utvecklingen i underliggande tillgång, volatiliteten och återstående placeringstiden. En investering i en indexobligation kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången.

Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in indexobligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Vid avyttring innan förfallodagen löper placeraren en risk att investeringens värde kan vara lägre än det nominella beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på indexobligationen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Kapitalskyddet i indexobligationen gäller endast vid den ordinarie förfallodagen. Placeraren i en indexobligation går miste om den alternativränta som hade kunnat erhållas vid en investering i ett rent ränteinstrument.

Likviditetsrisk

En indexobligation bör först och främst ses som en investering att behålla till förfallodagen. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under placeringstiden kan obligationens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Till den placeraren som på grund av kursuppgång eller annan orsak vill sälja obligationen före förfallodagen ställer Ålandsbanken under normala marknadsförhållanden köpkurs. En förtida avyttring kan tidvis försvåras beroende på exempelvis extrema marknadsförhållanden eller tekniska fel.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande tillgången är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på den strukturerade produkten. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutarisker och/eller politiska risker. En investering i den strukturerade produkten kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången.

Förändring av återbetalningsbelopp

Om en väsentlig förändring inträffar, såsom exempelvis en lagändring, som påverkar emittentens möjlighet att betala återbetalningsbeloppet kan återbetalningsbeloppet komma att justeras. Om indexet upphör att existera eller på något annat sätt inte publiceras kan detta komma att ändra återbetalningsbeloppet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om risker med indexobligationer.

Detta kan även intressera dig