31 maj 2024
Finland

Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond – mångsidig investeringsstrategi

Vindkraft3

Jimmy Forsman

Portföljförvaltare

Efter ett uppehåll i nya investeringar i vindkraft på grund av hög inflation och stigande räntor under så gott som hela 2023 i Finland väntas investeringarna komma i gång igen, då investeringar i efterfrågan av elektricitet tar fart. Den starka tillväxten av väderberoende vindkraft ökar värdet på balanserande teknologi, vilket medför potential för större energilager.

År 2023 – marknaden i förändring

År 2023 färdigställdes totalt omkring 1 300 MW ny landbaserad vindkraftskapacitet i Finland, och den totala kapaciteten var omkring 6900 MW vid slutet av året. Men det gjordes endast ett fåtal projektinvesteringsbeslut. De främsta orsakerna var två, prisen på vindturbiner steg och marknadsräntornas kraftiga uppsving höjde projektens finansieringskostnader.

Redan då fonden grundades var det klart att även om fundamenten pekar på att 2020-talet är den landbaserade vindkraftens årtionde i Finland, kommer investeringstakten inte att vara vackert lineär. När investeringstakten blir snabbare växer oron för att elpriset sjunker och även utrustningsleverantörerna skärper sitt grepp, och då följer en lugnare period. Antydan om lägre elpris får i sin tur fart på investeringar i efterfrågan av elektricitet. Pipeline för utvecklingsprojekt av vindkraft är fortfarande väldigt stark i Finland och investeringarna kan antas få ny fart när marknadsläget blir bättre.

Blicken stadigt riktad mot framtiden

Vår fond är väldigt bra positionerad på 2020-talets energimarknad och förbereder nya investeringar. Detta stöds även av stadgeändringarna som trädde i kraft 1.1.2024, de möjliggör även investeringar i solkraft och energilagring. Trots uppdateringen av investeringsstrategin är fondens fokus fortfarande i vindkraft. Andra teknologier ger bra spridning till fonden och möjliggör anpassning av investeringarna vid olika marknadssituationer.

För närvarande utreder vi lönsamheten av investeringar i energilager i anslutning till Murtomäki-projektet. Då den väderberoende elproduktionen växer behövs det mera flexibel reglerstyrka för att jämna ut bland annat vindkraftsproduktionens variationer. Väderberoende innebär också att vindkraften alltid har en del prognosfel som för tillfället jämnas ut främst med vattenkraft men i framtiden allt oftare även med batterier. Ur en ekonomisk synvinkel innebär det att att energilagren laddas när elektriciteten är förmånlig, och den laddade elektriciteten säljs på marknaden när priset stigit. Utöver detta har stamnätsbolaget Fingrid olika reserver, som används för att balansera Finlands elsystem under normal produktion och störningar. Intjäningen baseras på att dessa reserver aktiveras vid behov. Mätt i euro har reservmarknaden nästan tredubblats på två år. Vi anser att energilager utgör ett bra komplement i vindkraftsportföljen.

Jimmy Forsman
Portföljförvaltare
Ålandsbanken Fondbolag Ab
31-05-2024

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Varken Ålandsbanken Abp eller något bolag i dess koncern är ansvarigt för att modifiera, rätta eller uppdatera informationen som framställts i denna publikation. Varken Ålandsbanken Abp eller annat bolag i dess koncern är skyldig att ersätta direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av användning av informationen i denna publikation.

All information som ges i denna presentation är endast för den ursprungliga mottagarens privata eller interna användning. Ingen del av presentationen får kopieras eller distribueras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd av Ålandsbanken. Presentationen eller kopia av den får inte distribueras i USA eller i något annat land där det enligt landets lagstiftning inte är tillåtet.