Marknadssyn

Klarar ekonomin högre räntor?

Det är spännande tider i finansiella marknader. Konjunkturen har varit överraskande stark under senaste året, framför allt i Europa. Nu är det dags att se om centralbankerna kan avbryta medicineringen, i termer av extremt låga räntorna och obligationsköp, utan att ekonomin står på näsan. Den nordiska aktiemarknaden framstår som ganska högt värderad och det krävs vinsttillväxt för att driva börsen framöver. Men dividendavkastningen är fortsatt relativt hög vilket ger stöd åt aktiemarknaden. Samtidigt är alternativen till aktier inte särdeles attraktiva med negativa korta räntor och små premier för kreditrisk.

Amerikanska ekonomins lyft

Under året har den allmänna konjunkturbilden fortsatt att förstärkas på bred front. Tittar vi över Atlanten, mot USA, så fyllde den ekonomiska återhämtningen åtta år i somras. USA gick ur den djupaste recessionen sedan 1930-talet under sommaren 2009 och är nu inne på det nionde året av återhämtning. Efter att ha fallit med fyra procent under recessionsåren, så har den amerikanska ekonomin lyft. Under hösten 2017 är USAs ekonomi i runda tal 15% större än vad den var innan recessionen startade runt årsskiftet 2007/08. Trots att USA var epicentrum för finanskrisen så har den amerikanska ekonomin återigen visat flexibilitet och förmåga att självläka på ett sätt som flertalet andra ekonomier saknar.

Motig resa i Europa

I Euroområdet har det varit en betydligt motigare resa under senaste decenniet. EMU hann inte få upp näsan över vattenytan efter finanskrisen 2007-09 förrän det var dags för nästa recession 2012, i samband med euro-krisen. Den statsfinansiella skuldkrisen i flera perifera EMU-länder bidrog till konvulsioner i finansiella marknader så till den grad att utvecklingen höll på att bryta sönder det europeiska valutasamarbetet. Krisen kulminerade i samband med att chefen för den europeiska centralbanken (ECB) Mario Draghi slog näven i bordet sommaren 2012 och myntade de numera klassiska raderna: ”…the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.” För EMU har det varit en fortsatt trög resa fram till 2017, men i år har tillväxten överraskat positivt. Vi kan också konstatera att den europeiska återhämtningen breddas, och inte är lika ensidigt buren av den tyska ekonomin. Sverige har medvind i samhällsekonomin i stort; hög tillväxt och en stark arbetsmarknad. När vi funderar över fallgropar i den ljusa konjunkturbilden så är förändringar i regelverket kring bomarknaden en given kandidat. Det gäller att politiker och myndigheter är lyhörda och varsamma när de ändrar spelreglerna för hushållen. Vårt huvudscenario är att den svenska och internationella konjunkturbilden, tillsammans med ett återhållet ränteläge, är tillräckligt för att övervinna osäkerheten och mjuklanda bostadsmarknaden under 2018. En gammal tumregel är att konjunkturcykler brukar ha en livslängd på fem år. Mot bakgrund av hur länge återhämtningen har pågått, åtminstone i USA, så bör vi vara inne i den senare delen av cykeln. Det gäller därför att vara observant på när tillväxten kulminerar, i och med att det har stor bäring på hur tillgångslagen aktier och räntor värderas.

Positiva rapporter från företagssektorn

Höstens rapporter från företagssektorn är överlag positiva och visar att investeringsefterfrågan kan vara på väg att äntligen lyfta. Flertalet regioner i världen visar på starkare efterfrågan och flera prognosmakare, så som IMF och OECD, har justerat upp sina prognoser för den globala ekonomin. Inflationstrycket är fortsatt begränsat men visar tecken på att öka. Och har vi rätt i bedömningen att kapacitetsutnyttjandet stiger i ekonomin ger det möjligheter till stigande inflation och högre inflationsförväntningar. Vårt huvudscenario innebär svagt stigande räntor till följd av högre inflation, men det är anmärkningsvärt hur ovillig räntemarknaden är att prisa in räntehöjningar från centralbanker. Vi räknar med att styrräntor i USA och EMU justeras upp snabbare än vad som diskonteras i marknaden. Det blir viktigt att läsa av i vilken takt obligationsmarknaden kan bereda plats för en försiktig normalisering av räntor. Att både långa och korta räntor stiger under 2018 skulle också vara ett viktigt kvitto på en ljusare konjunkturbild än den som förespeglas i en värld med extremlåga obligationsräntor.

Vinsttillväxt ska driva börsen

Den nordiska aktiemarknaden är förhållandevis högt värderad och vinstmultiplar har stigit till de högsta nivåerna sedan våren 2015. Framöver räknar vi med att det är vinsttillväxt som ska driva börsen, snarare än ytterligare multipelexpansion. Men vi noterar också att direktavkastningen alltjämt är hög vilket bidrar till en värderingskudde för aktiemarknaden, så länge konjunkturbilden är stark och vinstprognoserna inte ifrågasätts. Alternativen till aktier är alltjämt mindre attraktiva med negativa korta räntor och små premier för kreditrisk. Analytikernas vinstprognoser för de nordiska bolagen har varit ganska stabila under hösten och rapporterande bolag har redovisat resultat i linje med eller något bättre än marknadens förväntningar. Vi bedömer att marknadens förväntningar på en vinsttillväxt om 5-10% 2018 är rimligt ställda.

Turbulent resa

Sammanfattningsvis ser vi framför oss ett 2018 där en hög värdering är en begränsande faktor för aktiemarknaden. En hög värderad marknad kan beskrivas som att de lägst hängande frukterna är plockade. Det gäller då att vara än mer noggrann och selektiv i aktievalen framöver. En stark konjunktur och högre inflationstal underlättar också för centralbankerna att rulla tillbaka de extrema stimulanser som presenterades i samband med finanskrisen 2008, och utvidgades under skuldoch eurokrisen i EMU 2012. Nu är det upp till bevis om återhämtningen i ekonomin är tillräckligt självbärande för att härbärgera en gradvis normalisering av räntepolitiken. Från tid till annan kommer det att vara en turbulent resa på finansiella marknader när århundradets penningpolitiska experiment ska avslutas. Något annat har vi inte förespeglats oss.

Text: Niklas Wellfelt

Artikel från tidningen Ålandsbanking nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Vi ser fram emot att träffa dig för att se hur vi kan hjälpa dig och din familj i livets alla skeden.

Ja tack, jag vill ha mer information om vad Ålandsbanken kan erbjuda mig!