Intern revision

Syftet med internrevisionen är att förse styrelse och operativ ledning med objektiva och oberoende bedömningar av den operativa verksamheten, operativa verksamhets- och ledningsprocesser, koncernens riskhantering, styrning och kontroll. Internrevisionen rapporterar regelbundet till styrelsen, revisionskommittén och den operativa ledningen. Avdelningen är direkt underställd styrelsen, som årligen fastställer en plan för internrevisionens arbete.

Detta kan även intressera dig