Hoppa till huvudinnehåll
16 aug 2002
Börsmeddelanden

DELÅRSRAPPORT för perioden januari - jun

3462Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 16.8.2002 kl 09.00 DELÅRSRAPPORT för perioden januari - juni 2002 Resultatet Koncernens finansnetto uppgick till 15,8 miljoner euro för rapportperioden, vilket är en minskning med 1,1 miljoner euro eller 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det lägre resultatet beror främst på att marginalen mellan in- och utlåningsräntorna har sjunkit med anledning av det låga allmänna ränteläget. Dessutom har hård konkurrens satt ytterligare press på kundmarginalerna. Dividendintäkterna uppgick till 0,7 miljoner euro (0,6). Provisionsintäkterna ökade med 1,4 miljoner euro eller 32,1 procent till 5,7 miljoner euro. Mest ökade intäkterna av kapitalförvaltningstjänster. Resultatet av egen handel med värdepapper uppgick till 0,1 miljoner euro (0,4). Utfallet av handeln på valutamarknaden, som uppgick till 0,4 miljoner euro, minskade något. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0,7 miljoner euro. Intäkterna sammanlagt, d.v.s. summan av finansnettot och de övriga intäkterna, minskade med 1,2 procent eller 0,2 miljoner euro till 23,5 miljoner euro. Nyanställningar och avtalsenliga lönejusteringar höjde personalkostnaderna med 6,7 procent eller 0,5 miljoner euro till 8,2 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) steg med 0,5 miljoner euro till 4,5 miljoner euro, främst till följd av ökade data- och marknadsföringskostnader. Avskrivningarna ökade marginellt till 1,5 milj oner euro och de övriga rörelsekostnaderna steg med 0,4 miljoner euro till 2,0 miljoner euro. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar ökade med 1,5 miljoner euro eller 10,0 procent till 16,7 miljoner euro. Nettot av kreditförlusterna uppgick till 0,1 miljoner euro. Under fjolåret återbekoms 0,6 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att rörelsevinsten minskade med 2,4 miljoner euro till 6,8 miljoner euro. Räntabiliteten för rapportperioden var 15,1 procent. Banken förräntade sålunda sitt eget kapital till en nivå som låg ca 10 procentenheter över 5-års räntan. Inlåning Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna minskat med 4,6 procent till 1 322 miljoner euro (1 386). Depositionerna minskade med 2,5 procent till 1 072 miljoner euro (1 100). Sedan årsskiftet har depositionerna minskat med 2,2 procent. Under året har banken emitterat masskuldebrevslån till ett nominellt belopp om 22,9 miljoner euro. Utlåning Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 11,5 procent till 1 169 miljoner euro (1 049). Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Sedan årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 59,5 miljoner euro eller 5,4 procent. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 66,9 procent (65,7). Personalen Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var 363 i slutet av juni 2002 jämfört med 355 vid motsvarande tidpunkt föregående år, d .v.s. en ökning med 8 tjänster. Insiderregler Bankens direktion har antagit Helsingfors Börs insideranvisning och samtidigt beträffande bankens värdepapper fastställt handelsbegränsning som innebär att insider i banken inte är berättigad att handla med bankens värdepapper under en tidsperiod om 14 dagar före publicering av bankens bokslut eller delårsrapport. Kapitaltäckningsgrad Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen. 30.06.2002 30.06.2001 31.12.2001 Kapitalbas,miljoner euro Primärt kapital 73,5 69,9 72,4 Supplementärt kapital 23,2 28,7 28,2 Kapitalbas totalt 96,8 98,6 100,5 Riskvägd volym, miljoner 838,7 788,0 804,2 euro Kapitaltäckningsgrad, % 11,5 12,5 12,5 Primärt kapital i förhållande till riskvägd volym, % 8,8 8,9 9,0 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital Oskötta krediter, miljoner euro 30.06.2002 30.06.2001 31.12.2001 2,3 2,5 2,6 De oskötta krediterna uppgick till 0,2 % av summa krediter och ansvarsförbindelser. Nyckeltal 30.06.2002 30.0 6.2001 Rörelsevinst per aktie, euro 1) 0,48 0,65 Eget kapital per aktie, euro 2) 8,18 8,16 Intäkter/kostnader (I/K-tal) - före kreditförluster 1,42 1,56 - efter kreditförluster 1,41 1,63 1) Rörelsevinsten ./. schablonskatt/Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital och reserver ./. schablonskatt på reserver och årets upplupna vinst / Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen Tapiola-gruppen köper licens till Ålandsbankens bankdatasystem Tapiola-gruppen väljer Ålandsbankens basbank- och Internetbanksystem för nya Tapiola Bank. Ett "Letter of Intent" tecknades den 19 juni 2002 och avsikten är att slutligt avtal ingås under hösten 2002. Tapiola Banks verksamhet planeras starta under första halvåret 2004. Ålandsbanken skall ansvara för driften av datasystemen som först anpassas helt till Tapiola Banks affärsidé och behov. Affärsuppgörelsen beräknas sammanlagt uppgå till minst 20 miljoner euro under avtalsperioden. Årsprognos Finansnettot och de övriga intäkterna pressas av det låga ränteläget, hård konkurrens och låg efterfrågan på kapitalmarknadsprodukter. Personal- och övriga kostnader beräknas stiga jämfört med senaste år. Kreditförlusterna bedöms ligga kvar på låg nivå. Rörelseresultatet förväntas dock bli på samma nivå som senaste år, under förutsättning att affären med Tapiola-gruppen angående bankdatasystem förverkligas en ligt plan. Mariehamn den 16 augusti 2002 DIREKTIONEN Utlåtande Vi har gjort en översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 30.6.2002. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 16 augusti 2002 Leif Hermans CGR Per-Olof Johansson CGR Marja Tikka CGR RESULTATRÄKNING (Meuro) Koncernen 1-6/02 1-6/01 1-12/01 Finansnetto 15,8 16,9 33,4 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,7 0,6 0,6 Provisionsintäkter 5,7 4,3 8,9 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 0,5 0,9 2,0 Övriga rörelseintäkter 0,7 1,0 2,8 INTÄKTER SAMMANLAGT 23,5 23,7 47,8 Provisionskostnader -0,6 -0,6 -1,2 Personalkostnader -8,2 -7,7 -15,5 Övr iga administrationskostnader -4,5 -4,0 -8,2 Avskrivningar -1,5 -1,4 -2,8 Övriga rörelsekostnader -2,0 -1,6 -3,5 KOSTNADER SAMMANLAGT -16,7 -15,2 -31,2 Kredit- och garantiförluster -0,1 0,6 -0,1 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,2 0,0 0,8 RÖRELSEVINST 6,8 9,2 17,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 6,8 9,2 17,4 BALANSRÄKNING (Meuro) Koncernen 6/02 6/01 12/01 AKTIVA Kontanta medel 61 33 40 Fordringsbevis som är belånings- bara i centralbank 168 267 216 Fordringar på kreditinstitut 207 216 235 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 169 1 049 1 109 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 32 33 26 Aktier och andelar 16 15 15 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 1 2 Immateriella tillgångar 4 5 5 Materiella tillgångar 15 16 15 Övriga tillgångar 14 25 9 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 12 16 12 SUMMA AKTIVA 1 702 1 677 1 686 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 110 83 96 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 078 1 107 1 103 Skuldebrev emitterade till allmänheten 348 315 319 Övrigt skulder 22 30 29 Resultatregleringar och erhållna förskott 20 19 12 Efterställda skulder 22 22 22 Latent skatteskuld 7 6 7 Minoritetens andel av kapitalet 1 0 0 EGET KAPITAL Aktiekapital 20 20 20 Överkursfond 14 13 13 Uppskrivningsfond 0 1 0 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 18 16 16 Periodens vinst 6 9 13 SUMMA PASSIVA 1 702 1 677 1 686 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 92 92 87 RESULTATRÄKNING (Meuro) KV II KV I KV IV KV III KV II Koncernen 2002 2002 2001 2001 2001 Finansnetto 8,0 7,8 8,2 8,3 8,4 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 Provisionsintäkter 3,1 2,6 2,7 1,9 2,1 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet -0,8 1,2 1,2 0,0 0,3 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4 1,3 0,5 0,5 INTÄKTER SAMMANLAGT 11,1 12,3 13,5 10,6 11,7 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -4,1 -4,1 -3,9 -3,9 -3,9 Övriga administrationskostnader -2,5 -2,0 -2,5 -1,7 -2,1 Avskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,0 -1,1 -0,8 -0,5 KOSTNADER SAMMANLAGT -8,7 -8,0 -8,6 -7,4 -7,4 Kredit- och garantiförluster -0,1 0,0 -0,7 0,0 0,6 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt 0,1 0,1 0,0 0,8 0,0 kapitalandelsmetoden RÖRELSEVINST 2,4 4,4 4,2 4,0 4,9