Hoppa till huvudinnehåll

Insider- och handelsregler

I egenskap av värdepappersföretag och fondbolag upprätthåller Ålandsbanken och Ålandsbanken Fondbolag insiderregister över personer som enligt lagen om investeringstjänster och lagen om placeringsfonder klassas som insider i värdepappersföretag respektive fondbolag.  Dessa insiders innehav i noterade finska värdepapper är offentligt. Detta innehav uppdateras automatiskt i insiderregistren. Även Ålandsbanken Fondbolags insiders innehav i Ålandsbanken Fondbolags fonder är offentligt. För att få utdrag och kopior från insiderregistren, vänligen tag kontakt med bankens juridiska avdelning (Växeln, tfn 0204 29 011).

I egenskap av börsbolag upprätthåller Ålandsbanken, från och med 3.7.2016 då EU:s marknadsmissbruksförordning trädde i kraft, enbart projektspecifika insiderförteckningar. Dessa projektspecifika insiderförteckningar upprättas omedelbart när information, som Ålandsbanken bedömer att är insiderinformation, uppstår. Handelsförbud i Ålandsbankens finansiella instrument råder för personer införda i projektspecifika insiderförteckningar så länge som de är införda i förteckningen. Ålandsbanken upprätthåller inte någon permanent insiderförteckning och inte heller någon lista över personer som deltar vid framtagande av delårsrapporter och bokslut.

Personer i ledande ställning i Ålandsbanken samt deras närstående har enligt EU:s marknadsmissbruksförordning en skyldighet att omedelbart anmäla sina transaktioner i Ålandsbankens finansiella instrument. Banken publicerar börsmeddelanden om dessa transaktioner. Bankens börsmeddelanden hittar du här. Mer information om rapporteringsförfarandet hittar du här.

Ålandsbankenkoncernen har i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och Nasdaq Helsinki Oy:s insideranvisning infört en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter. Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.

Ålandsbanken har en tyst period gentemot analytiker, placerare och media under 30 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs.

För anställda som deltar i tillhandahållandet av investeringstjänster tillämpar Ålandsbanken dessutom koncerngemensamma handelsbegränsningar som baserar sig på handelsregler uppsatta av Finansbranschens Centralförbund (Finland), Svenska Fondhandlareföreningen samt Fondbolagens Förening (Sverige).

Ålandsbankens juridiska avdelning kontrollerar regelbundet uppgifter som anmälts till insiderregister och insiderförteckningar samt uppgifter om personer i ledande ställning och deras närstående. Ålandsbankens compliancefunktion kontrollerar regelbundet att anställda följer gällande handelsbegränsningar.