Fonder

Ålandsbanken är en aktiv kapitalförvaltare med ett omsorgsfullt genomarbetat och heltäckande erbjudande för fondsparande i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

SFDR artikel

Fonden har hållbara investeringar som mål
(artikel 9)

Fonden främjar miljörelaterade- eller sociala aspekter
(artikel 8)

Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade risker
(artikel 6)

Aktiefonder

Allokeringsfonder

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Räntefonder

Övriga fonder

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Fondens målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringen. Fonden investerar enbart i sådan elproduktion som använder sig av förnybara energikällor, och fondens verksamhet följer praxis för god förvaltningssed.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.