Hoppa till huvudinnehåll

Tomtfonden A

Riskklass

2/7

4 mån

1.97%

Hållbarhet

6

Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning. Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Hyrestagarna uppför bostadshus på tomterna. Hyresavtalen för tomterna är långsiktiga och omfattar normalt 30 år, men kan vara upp till 60 år. Fonden investerar i tillväxtregioner i Finland, med en välfungerande fastighetsmarknad.

Fondandelar kan tecknas och inlösas den sista bankdagen i varje tertial (dvs. sista bankdagen i december, april och augusti). Förvaltningsteamet bakom fonden består av Tanja Laitinen, Sofia Shah och Sini Hotakainen.


Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
4 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Tanja Laitinen

Tanja Laitinen

Portföljförvaltare

tanja.laitinen@alandsbanken.fi
Sofia Shah

Sofia Shah

Portföljförvaltare

sofia.shah@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Tomtfonden A

Jämförelseindex

-

Kategori

Tomtfonden

Ansvarig förvaltare

Tanja Laitinen

Sofia Shah

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000188966

Startdatum

31.12.2015

Minimiteckning

10 000 EUR

Förvaltnings- och förvaringsavgift

1,00 % p.a.

Teckningsavgift

2,00 %

Inlösenavgift

Beroende på investeringstid, se stadgar

Fondhandel

Sista bankdagen varje tertial; april, augusti, december

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.