Finansiell information och publikationer

Finansiella rapporter

Årsredovisning

Börsmeddelanden

miljoner euro
2020 2019 2018 2017 2016
RESULTAT
Räntenetto 58,9 53,9 54,5 55,9 55,1
Provisionsnetto 66,3 58,0 54,3 52,9 48,0
Övriga intäkter 24,9 22,0 18,9 19,2 17,3
Summa intäkter 150,1 133,9 127,6 128,0 120,4
Personalkostnader -62,9 -57,0 -57,1 -59,8 -57,0
Övriga kostnader -42,7 -40,5 -40,7 -40,0 -34,3
Summa kostnader -105,6 -97,5 -97,8 -99,8 -91,3
Resultat före nedskrivningar 44,6 36,4 29,8 28,2 29,2
Nedskrivning av krediter och andra förbindelser -4,9 -3,2 -0,8 -2,1 -4,1
Rörelseresultat 39,7 33,2 29,0 26,0 25,1
Inkomstskatt -8,2 -6,9 -6,1 -5,3 -5,4
Rapportperiodens resultat 31,5 26,3 22,9 20,7 19,7
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 31,5 26,3 22,9 20,7 19,7
VOLYMER
Utlåning till allmänheten 4 378 4 110 4 022 3 979 3 808
Inlåning från allmänheten 3 605 3 368 3 304 3 148 3 028
Aktivt förvaltat kapital 7 436 6 343 5 177 5 737 3 900
Eget kapital 292 258 242 234 222
Balansomslutning 6 035 5 607 5 558 5 352 5 137
Riskexponeringsbelopp 1 671 1 583 1 578 1 538 1 576
NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital (ROE), % 11,6 10,7 9,8 9,1 9,1
K/I-tal, 0,70 0,73 0,77 0,78 0,76
Kreditförlustnivå, % 0,11 0,08 0,02 0,06 0,11
Core funding ratio, % 96 90 90 88 89
Soliditet, % 4,8 4,6 4,4 4,4 4,3
Kärnprimärkapitalrelation, % 14,3 13,4 13,0 12,9 11,8
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster

751

700 691 691 683
Resultat per aktie, euro 2,02 1,69 1,48 1,35 1,29
Eget kapital per aktie, euro 18,76 16,61 15,67 15,14 14,50
Dividend per aktie, euro 1,00 1,00 0,70 0,65 0,60