Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsfonden C

Riskklass

3/7

3 mån

-2.76%

Hållbarhet

8

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond placerar i nya hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från hyresverksamheten, dels av bostädernas eventuella värdeuppgång. På lång sikt är fondens årliga avkastningsförväntning 4 – 6 %. En del av fondens inlösenbegäran har förskjutits från och med oktober 2023.

Fondandelar kan tecknas och inlösas fyra gånger per år, per den sista bankdagen i varje kvartal. Inlösen ska aviseras minst sex månader före det önskade inlösentillfället. Bostadsfonden är tack vare sitt erfarna förvaltningsteam ett effektivt alternativ till direkta bostadsplaceringar. Förvaltningsteamet bakom fonden består av portföljförvaltare Fanny Tarko och Pasi Huhtakangas.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper i enlighet med Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (”Disclosureförordningen”). Fondens investeringsprocess omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar. Ramverket omfattar ett antal faktorer som tillsammans bidrar till fondens främjande av hållbarhetsaspekter. Du hittar mer information om fondens hållbarhetsrelaterade egenskaper i prospektet.

Namn
Valuta
SFDR artikel
Kurs
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag

Kursutveckling

Uppdaterat

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Ansvarig portföljförvaltare

Fanny Tarko

Fanny Tarko

Portföljförvaltare

fanny.tarko@alandsbanken.fi
Pasi Huhtakangas

Pasi Huhtakangas

Enhetschef AIF

pasi.huhtakangas@alandsbanken.fi

Basfakta

Fondnamn

Bostadsfonden C

Jämförelseindex

-

Kategori

Övriga fonder

Ansvarig förvaltare

Fanny Tarko

Pasi Huhtakangas

Fondbolag

Ålandsbanken Fondbolag Ab

ISIN

FI4000052469

Startdatum

31.12.2012

Minimiteckning

A: 500 EUR, C: 500 000 EUR

Förvaltnings- och förvaringsavgift

A: 2,25 % p.a., C: 1,50 % p.a.

Teckningsavgift

2,00 %

Inlösenavgift

Beroende på investeringstid, se stadgar

Fondhandel

Kvartalsvis

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR) klassificeras våra fonder enligt nedan:

Artikel 9


Fonden har hållbar investering som mål. Med hållbar investering menas en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål. Därtill ska investeringsobjekten följa praxis för god styrning.

Artikel 8


Fonden främjar miljörelaterade och sociala aspekter genom att bland annat exkludera kontroversiella sektorer som inte är i linje med principerna för hållbar utveckling. Investeringsprocessen omfattas av Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar och innehaven granskas i enlighet med FN:s internationella överenskommelse Global Compact.

Artikel 6


Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.