Hoppa till huvudinnehåll
17 nov 2003
Börsmeddelanden

Nya steg för Ålandsbanken � Relationsban

4417ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 17.11.2003 KL 17.10 Nya steg för Ålandsbanken – Relationsbanken Relationsbanken Ålandsbankens strategi är att vara en relationsbank. Bankens IT-plattform möjliggör för banken att i ökande utsträckning verka som relationsbank även via digital kanal. Banken strävar efter att etablera en nära personlig relation till kunden vare sig denna är en privatperson, ett företag eller en organisation. Denna relation utgör grunden för bankens möjligheter att tillgodose individuella behov. Relationen skapar en känslomässig bindning och därmed ett mervärde som kommer också banken tillgodo. Kunden verkar gärna som bankens ambassadör i sin bekantskapskrets. Ledord för denna strategi är: personlig, varm, snabb, flexibel och innovativ. Strategin ställer höga krav på ledningens förmåga att "coacha" medarbetarna mot det eftersträvade resultatet där engagemang och ledorden genomsyrar hela organisationen. I Ålandsbanken prioriteras ständig utveckling av de mänskliga resurserna, likaså fortsatt affärsutveckling samt framtagande av nya affärsidéer. I Ålandsbanken betraktas varje kund som en marknad, d.v.s. tjänsterna är skräddarsydda. Detta kräver av medarbetarna lyhördhet och anpassningsförmåga till kunden och kundens behov. För de medarbetare som utgör kontaktytan mot kunderna läggs därför stor vikt vid de personliga egenskaperna vid sidan av det traditionella bankkunnandet. Ny organisation St yrelsen beslöt den 14 november 2003, på förslag av ledningsgruppen, att organisera banken i följande sektorer och bolag: · Ålandssektorn · Fastlandssektorn · Bankirsektor · Sektorn för affärs- och kompetensutveckling · Sektorn för riskhantering och centrala staber · "Bankdatasystem Ab" Den nya organisationen träder i kraft fullt ut i samband med att sektorcheferna för fastlands- och bankirsektorn utses. Målsättningen med organisationsförändringen: · Att skapa tydligare strukturer och bättre förutsättningar för bankens verksamhet inklusive försäljning av licenser till bankdatasystemet. · Att öka Ålandsbankens offensivitet och närvaro i den åländska marknaden och det åländska samhället, så att marknadsandel och lönsamhet kan bibehållas. · Att vidareutveckla och förenhetliga arbetet på fastlandsmarknaden, bl.a. så att målet att öka marknadsandelarna och lönsamheten kan uppnås. · Att samordna bankens aktiviteter inom kapitalmarknadsområdet för att uppnå ökad effektivitet och tillväxt inom detta affärsområde. · Att sammanföra allt arbete inom affärs- och kompetensutveckling till en sektor. Förändringar Sektorn för Kundrelationer delas upp, så att en Ålandssektor skapas. Inom Ålandssektorn inrättas ett Business Center med uppgift att hantera företag och finansiellt aktiva privatpersoner. Inom Business Center kommer att finnas medarbetare från nuvarande företagsrådgivning, den del a v kapitalmarknadssektorn som verkar direkt i den åländska marknaden samt juridisk kompetens. Bengt Lundberg utses till avdelningschef. Ålandssektorn kommer att ledas av Edgar Vickström. Fastlandskontoren slås ihop med den tidigare Private Banking- sektorn. Till den på detta sätt skapade Fastlandssektorn rekryteras en ny sektorchef. Fram till att en ny sektorchef tillträtt fungerar den nuvarande organisationen, d.v.s. i två separata sektorer. Kapitalmarknadssektorn byter namn till Bankirsektorn. Ålandsbanken Asset Management Ab överflyttas till Bankirsektorn. Ny sektorchef rekryteras när vi vet den exakta utformningen av samarbetet med Aktia. Bengt Lundberg fortsätter tillsvidare som sektorchef. Sektorn för affärsutveckling och IT byter namn till sektorn för affärs- och kompetensutveckling. Sektorn förstärks genom att personalavdelningen tillförs, och blir därigenom ett ännu tydligare stöd för affärs- och kompetensutvecklingen i affärssektorerna. öBankdatasystem Abö bildas genom att avdelningarna Teknik och Drift samt System bolagiseras. Detta dotterbolag hanterar försäljningen av licenser för bankdatasystem, den fortsatta utvecklingen och underhållet av systemen samt drift av systemen. VD kommer att rekryteras. Närmare upplysningar lämnar VD Folke Husell, tfn 040-523 8985. Styrelsen 0