Hoppa till huvudinnehåll
19 feb 2004
Börsmeddelanden

KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

3176ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 19.2.2004 kl 9.00 AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA torsdagen den 18 mars 2004 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: 1. De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma, dock med beaktande av p. 2 nedan. 2. Ändring av bolagsordningen. - Förvaltningsrådet föreslår att förvaltningsrådet avskaffas och att bankens bolagsordning anpassas härefter. - Följande paragrafer som berör förvaltningsrådet föreslås avlägsnade ur bolagsordningen: §12 (sammansättning och mandatperiod), §13 (ordförande), §14 (sammanträden och kallelse), §15 (protokollföring och omröstning), §16 (uppgifter). - Följande paragrafer föreslås ändrade i bolagsordningen: §6 (kallelse till bolagsstämma), §9 (bolagsstämmans öppnande), §11 (ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma), §17 (styrelsens uppgifter och sammansättning). Förslaget till ändringar i bolagsordningen innebär bl.a. att uppgifter som förvaltningsrådet handhar enligt gällande bolagsordning överförs till styrelsen. Ändringen av §17 innefattar även ett förslag att styrelsens mandattid förändras från att vara ett kalenderår till att utgå då följande efter valet infallande ordinarie bolagsstämma avslutas. - Härutöver föreslås i bolagsordningen mindre juste ringar av språklig och teknisk karaktär. - Eventuellt val av styrelse för perioden 01.01.2005 t.o.m. utgången av ordinarie bolagsstämma 2005 och styrelsemedlemmarnas arvoden under sagda tid, som en följd av bolagsordningsändringen. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 8 mars 2004 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 15 mars 2004 kl. 16.15 anmäla sig till bankens huvudkontor, kapitalmarknadsadministrationen, tel. 018 291 191. Fullmakt, med vilken befullmäktigad önskar begagna aktieägarens rösträtt vid stämman, bör inlämnas till bankens huvudkontor före anmälningstidens utgång. Bokslut och övriga stämmohandlingar Kopior av bokslutshandlingarna och förslaget till ny bolagsordning finns till påseende i bankens huvudkontor från den 11 mars 2004 och sänds från samma dag på begäran till aktieägare. Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens internetsidor www.alandsbanken.fi. Dividendförslag Styrelsens av förvaltningsrådet förordade förslag till dividend uppgår till 1,00 euro per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalning föreslås vara den 23 mars 2004. Förslaget till dividendutbetalningsdag är den 30 mars 2004. Mariehamn den 13 februari 2004 FÖRVALTNINGSRÅDET 0