Hoppa till huvudinnehåll
24 okt 2003
Börsmeddelanden

DELÅRSRAPPORT för perioden januari - sep

1467Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 24.10.2003 kl. 09.00 DELÅRSRAPPORT för perioden januari - september 2003 Förbättrat resultat under perioden · Koncernens rörelsevinst steg med 11,1 % till 12,1 miljoner euro (10,9 miljoner euro för motsvarande period föregående år) · Bankens rörelsevinst steg med 30,4 % till 12,6 miljoner euro (9,6) · Räntabiliteten steg till 17,1 % (16,0) · Avkastningen på eget kapital (ROE) var 12,2 % (11,8) · Övriga intäkter steg med 20,9 % till 13,7 miljoner euro (11,4), främst som ett resultat av växande intäkter från affärsområdet systemförsäljning · Kostnaderna minskade med 2,0 % till 24,2 miljoner euro (24,6) · Ålandsbanken Asset Management Ab visar fortsatt god tillväxt i affärsvolym. Under tredje kvartalet ökade kapital under förvaltning med 20 % · Ålandsbanken Fondbolag Ab uppvisar tillväxt i förvaltat kapital med 38 % sedan årsskiftet, vilket främst beror på god nyförsäljning av räntefonder och positiv värdeutveckling i fondernas placeringar. Antalet andelsägare ökade med 12 % Aktuellt · Förstudien med Aktia Sparbank Abp gällande köp av Ålandsbankens banksystem samt grundande av ett gemensamt resursbolag fortskrider planenligt · Leveransen av ett komplett banksystem till Tapiola Bank Ab, som startar sin verksamhet år 2004, går enligt plan · Ålandsbanken har tecknat ett partneravtal med WM-data Ab och utsett dem till bankens certifierade partner · Lyckade em issioner för Aktieindexobligation USA Ränta och Aktieobligation USA 2003-2007. Totalt emitterades obligationer för drygt 14 miljoner euro Resultatet Koncernens rörelsevinst steg jämfört med motsvarande period föregående år med 11,1 procent eller 1,2 miljoner euro till 12,1 miljoner euro. Resultatförbättringen beror främst på värdeförändringar i bankens aktieportföljer och växande intäkter från affärsområdet systemförsäljning. Räntabiliteten för rapportperioden, mätt som rörelsevinsten dividerat med eget kapital och reserver i medeltal, var 17,1 procent. Banken förräntade sålunda sitt eget kapital till en nivå som låg ca 14 procentenheter över 5-års räntan. Finansnettot uppgick till 22,2 miljoner euro för rapportperioden, vilket är 1,7 miljoner euro eller 7,4 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Det lägre finansnettot beror dels på sjunkande kundmarginaler p.g.a. hård konkurrens, dels på sämre förräntning av bankens primärkapital till följd av det lägre allmänna ränteläget. Dividendintäkterna om 1,0 miljoner euro ökade med 0,2 miljoner euro. Provisionsintäkterna uppgick till 7,3 miljoner euro, vilket dr 0,8 miljoner euro lägre än under motsvarande period året innan. Resultatet av egen handel med värdepapper steg kraftigt och uppgick till 1,4 miljoner euro. Utfallet av handeln på valutamarknaden om 0,6 miljoner euro uppgick till fjolårsnivån. De övriga rörelseintäkterna ökade med 1,6 miljoner euro till 3,5 miljoner euro. I dem ingår intäkter från försäljni ng av datasystem. Sammantaget uppgick de övriga intäkterna till 13,7 miljoner euro, vilket är en ökning med 2,3 miljoner euro eller 20,9 procent. Intäkterna sammanlagt, d.v.s. summan av finansnettot och de övriga intäkterna, ökade med 1,7 procent eller 0,6 miljoner euro till 35,9 miljoner euro. Nyanställningar och avtalsenliga lönejusteringar höjde personalkostnaderna med 0,9 miljoner euro till 13,2 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) minskade med 0,8 miljoner euro till 5,6 miljoner euro, främst till följd av lägre marknadsföringskostnader. Avskrivningarna sjönk med 0,5 miljoner euro till 1,7 miljoner euro och de övriga rörelsekostnaderna minskade med 0,2 miljoner euro till 2,7 miljoner euro. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar minskade med 2,0 procent eller 0,4 miljoner euro till 24,2 miljoner euro. Nettot av kreditförlusterna uppgick till -0,01 miljoner euro (återvinning) under rapportperioden jämfört med 0,11 miljoner euro (förlust) för motsvarande period föregående år. Inlåningen Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna ökat med 0,2 procent till 1 333 miljoner euro (1 330). Depositionerna minskade något till 1 067 miljoner euro (1 069). Under året har banken emitterat masskuldebrevslån till ett nominellt belopp om 40 miljoner euro. Utlåningen Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 8,1 procent til l 1 309 miljoner euro (1 211). Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Sedan årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 50,0 miljoner euro eller 4,0 procent. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 68,2 procent (66,5). Personalen Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var 375 i slutet av september 2003 jämfört med 369 vid motsvarande tidpunkt föregående år, d.v.s. en ökning med 6 tjänster. Oskötta fordringar Summan av oskötta fordringar och övriga nollräntefordringar uppgick till 2,0 miljoner euro (2,9) eller 0,2 procent av kredit- och garantistocken. Kapitaltäckning Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen var vid slutet av september 11,5 procent. Primärkapitalrelationen var 9,3 procent. Det primära kapitalet har under året ökat genom höjning av bankens aktiekapital varvid det egna kapitalet ökade med 11,5 miljoner euro. Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital. Kapitalbasen uppgick till 107,2 miljoner euro. Årsprognos Jämfört med senaste år förväntas övriga intäkter från såväl bankverksamheten som från affärsområdet systemförsäljning öka samtidigt som bankens kostnader sjunker. Hård konkurrens och sjunkande räntor leder till att finansnettot inte når senaste års nivå. Sammantaget leder detta till förbättrad rörelsevinst i banken. Också för koncernen förväntas rörelsevinsten överstiga fjolårets nivå. Mariehamn den 24 oktober 2003 STYRELSEN Utlåtande Vi har gjort en översiktlig gr anskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 30.9.2003. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 24 oktober 2003 Leif Hermans CGR Per-Olof Johansson CGR Marja Tikka CGR 30.9.2003 30.9.2002 31.12.2002 KAPITALTÄCKNINGSGRAD Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen Kapitalbas, miljoner euro Primärt kapital 86,9 73,7 73,3 Supplementärt kapital 20,3 23,2 23,2 Kapitalbas totalt 107,2 97,0 96,5 Riskvägd volym, miljoner euro 931,4 857,6 879,4 KAPITALTÄCKNIGSGRAD, % 11,5 11,3 11,0 Primärt kapital i förhållande till 9,3 8,6 8,3 riskvägd volym, % Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital OSKÖTTA KREDITER Oskötta krediter, miljoner euro 2, 0 2,9 2,0 De oskötta krediterna uppgick till 0,2% av krediter och ansvarsförbindelser NYCKELTAL Rörelsevinst per aktie, euro 1) 0,82 0,77 1,00 Eget kapital per aktie, euro 2) 9,04 8,47 8,69 Avkastning på eget kapital, % 12,2 11,8 11,5 (ROE) 3) Intäkter/kostnader (I/K-tal) - före kreditförluster 1,50 1,45 1,45 - efter kreditförluster 1,50 1,45 1,42 1) Rörelsevinsten - schablonskatt / Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital + reserver - latent skatteskuld / Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen 3) Rörelsevinst - schablonskatt / Eget kapital i genomsnitt ESULTATRÄKNING (Meuro) Koncernen 1-9/03 1-9/02 1-12/02 Finansnetto 22,2 23,9 31,5 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 1,0 0,8 0,8 Provisionsintäkter 7,3 8,1 10,5 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 2,0 0,6 1,2 Övriga rörelseintäkter 3,5 1,9 3,9 INTÄKTER SAMMANLAGT 35,9 35,3 47,9 Provisionskostnader -0,9 -0,9 -1,2 Personalkostnader -13,2 -12,3 -16,4 Övriga administrationskostnader -5,6 -6,4 -8,9 Avskrivningar -1,7 -2,2 -2,9 Övriga rörelsekostnader -2,7 -2,9 -3,9 KOSTNADER SAMMANLAGT -24,2 -24,6 -33,2 Kredit- och garantiförluster 0,0 -0,1 -0,8 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,3 0,3 0,3 RÖRELSEVINST 12,1 10,9 14,2 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 12,1 10,9 14,2 Inkomstskatt -3,5 -3,1 -4,2 Minorit etens andel av räkenskaps- periodens vinst -0,1 -0,3 -0,3 ÅRETS VINST 8,6 7,5 9,7 BALANSRÄKNING (Meuro) Koncernen 09/03 09/02 12/02 AKTIVA Kontanta medel 95 45 89 Fordringsbevis som är belånings- bara i centralbank 195 209 176 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 171 128 202 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 309 1 211 1 260 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 38 27 26 Aktier och andelar 17 16 16 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 2 2 Immateriella tillgångar 3 4 4 Materiella tillgångar 14 15 15 Övriga tillgångar 11 12 11 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 9 11 11 SUMMA AKTIVA 1 866 1 680 1 813 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 96 97 112 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 073 1 076 1 101 Skuldebrev emitterade till allmänheten 506 336 433 Övrigt skulder 33 24 24 Resultatregleringar och erhållna förskott 19 22 16 Efterställda skulder 25 22 22 Latent skatteskuld 7 7 7 Minoritetens andel av kapitalet 0 1 0 EGET KAPITAL Aktiekapital 22 20 20 Överkursfond 25 14 14 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 18 18 18 Periodens vinst 9 7 10 SUMMA PASSIVA 1 866 1 680 1 813 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 111 95 93 RESULTATRÄKNING (Meuro) Ålandsbanken Abp 1-9/03 1-9/02 1-12/02 Finansnetto 22,0 23,8 31,3 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 2,4 1,0 1,0 Provisionsintäkter 6,1 6,1 8,2 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 1,9 0,6 1,1 Övriga rörelseintäkter 3,5 1,9 3,9 INTÄKTER SAMMANLAGT 35,9 33,4 45,6 Provisionskostnader -0,8 -0,8 -1,0 Personalkostnader -12,7 -11,9 -15,8 Övr administrationskostnader -5,4 -6,2 -8,7 Avskrivningar -1,7 -2,2 -2,8 Övriga rörelsekostnader -2,7 -2,8 -3,8 KOSTNADER SAMMAN LAGT -23,3 -23,9 -32,1 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,1 -0,5 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,4 RÖRELSEVINST 12,6 9,6 13,3 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 12,6 9,6 13,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,7 Inkomstskatt -3,6 -2,8 -4,0 ÅRETS VINST 8,9 6,8 10,0 BALANSRÄKNING (Mmk) 09/03 09/02 12/02 Ålandsbanken Abp AKTIVA Kontanta medel 95 45 89 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank 195 208 176 Fordringar på kreditinstitut och centralbanker 171 128 202 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 309 1 211 1 260 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 38 26 26 Aktier och andelar 16 15 16 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 3 2 3 Immateriella tillgångar 3 4 4 Materiella tillgångar 14 15 15 Övriga tillgångar 11 11 11 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 9 11 10 SUMMA AKTIVA 1 865 1 677 1 812 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 96 97 111 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 073 1 076 1 102 Skuldebrev emitterade till allmänheten 506 337 434 Ö vrigt skulder 33 24 24 Resultatregleringar och erhållna förskott 19 22 16 Efterställda skulder 25 22 22 Latent skatteskuld Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver 23 23 23 EGET KAPITAL Aktiekapital 22 20 20 Överkursfond 25 14 14 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 0 Periodens vinst 9 7 10 SUMMA PASSIVA 1 865 1 677 1 812 FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 111 95 93 KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING (Meuro) Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Koncernen 2003 2003 2003 2002 2002 Finansnetto 7,4 7,4 7,4 7,6 8,1 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 Provisionsintäkter 2,5 2,6 2,3 2,4 2,3 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 1,0 0,4 0,5 0,6 0,1 Övriga rörelseintäkter 1,0 1,8 0,7 2,0 1,3 INTÄKTER SAMMANLAGT 12,2 12,6 11,2 12,6 11,8 Provisionskostnader -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 Personalkostnader -4,5 -4,5 -4,2 -4,1 -4,1 Övriga administrationskostnader -1,7 -2,1 -1,8 -2,5 -1,9 Avskrivningar -0,5 -0,6 -0,7 -0,7 -0,7 Övriga rörelsekostnader -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -0,9 KOSTNADER SAMMANLAGT -7,9 -8,4 -7,9 -8,6 -7,9 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,0 0,1 -0,6 0,0 Nedskrivning av värdepapper som utgör bestående aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel i resultat i företag som konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 RÖRELSEVINST 4,4 4,2 3,5 3,6 4,0 0