Hoppa till huvudinnehåll
25 apr 2024
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari–mars 2024


 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
25.4.2024 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari–mars 2024

”Vi inleder året starkt och mer än fördubblar rörelseresultatet till 16,9 miljoner euro (8,2). Dessutom passerar vi för första gången 10 miljarder euro i aktivt förvaltade kundplaceringar (8,9).”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari–mars 2024 jämfört med januari–mars 2023

  • Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgick till 16,9 miljoner euro (8,2).

  • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 20 procent till 53,0 miljoner euro (44,2).

  • Övriga intäkter minskade med 24 procent till 0,8 miljoner euro (1,1).

  • Kostnaderna minskade med 1 procent till 36,4 miljoner euro (36,7).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,5 miljoner euro (0,3) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,03).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 18,3 procent (8,9).

  • Resultatet per aktie ökade till 0,89 euro (0,41).

  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,5 procent (13,7 den 31 december 2023).

  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2024 förväntas vara i nivå med 2023.

Finansiell sammanfattning

Koncernen

Kv1
2024
Kv4
2023
%Kv1
2023
%
miljoner euro     
Resultat     
Räntenetto26,327,8-519,833
Provisionsnetto18,322,6-1918,30
IT-intäkter8,48,4-16,138
Övriga intäkter0,8-3,2 1,1-24
Summa intäkter53,855,7-345,319
      
Personalkostnader-21,6-20,93-20,55
Övriga kostnader-11,5-11,23-10,015
Lagstadgade avgifter0,00,0 -3,2-100
Avskrivningar-3,2-3,22-2,910
Summa kostnader-36,4-35,33-36,7-1
      
Resultat före nedskrivningar17,420,4-148,5 
      
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,5-0,1 -0,384
Rörelseresultat16,920,2-178,2 
      
Inkomstskatt-3,3-4,2-22-2,062
Periodens resultat13,616,1-156,2 
      
Hänförligt till:     
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp13,616,1-156,2 
      
Volymer     
Utlåning till allmänheten3 7623 859-34 337-13
Inlåning från allmänheten3 3993 595-53 808-11
Aktivt förvaltat kapital10 1009 77638 89514
Förvaltade bolån2 5842 716-51 63958
Eget kapital302335-102933
Balansomslutning5 1115 342-45 908-13
Riskexponeringsbelopp1 7611 774-11 901-7

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2024.

Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2024 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_24.pdf


Mariehamn den 25 april 2024

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

Bilaga