Hoppa till huvudinnehåll
26 apr 2002
Börsmeddelanden

DELÅRSRAPPORT för perioden januari - mar

Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 26.4.2002 kl 09.00 DELÅRSRAPPORT för perioden januari - mars 2002 Resultatet Koncernens finansnetto uppgick till 7,8 miljoner euro för rapportperioden. Det lägre resultatet beror främst på att marginalen mellan in- och utlåningsräntorna har sjunkit med anledning av det låga allmänna ränteläget. Dessutom har hård konkurrens satt ytterligare press på kundmarginalerna. Dividendintäkterna uppgick till 0,3 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 0,3 miljoner euro eller 15,0 procent till 2,6 miljoner euro. Resultatet av egen handel med värdepapper uppgick till 1,0 miljoner euro medan utfallet av handeln på valutamarknaden var 0,2 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 0,4 miljoner euro. Intäkterna sammanlagt, d.v.s. summan av finansnettot och de övriga intäkterna, ökade med 2,2 procent eller 0,2 miljoner euro till 12,3 miljoner euro. Nyanställningar och avtalsenliga lönejusteringar höjde personalkostnaderna med 7,8 procent eller 0,3 miljoner euro till 4,1 miljoner euro. Övriga administrationskostnader (kontor, marknadsföring, kommunikation och data) steg med 0,1 miljoner euro till 2,0 miljoner euro. Avskrivningarna om 0,7 miljoner euro och de övriga rörelsekostnaderna om 1,0 miljoner euro motsvarade fjolårets nivå. Kostnaderna sammanlagt inklusive planavskrivningar ökade med 0,2 miljoner euro eller 2,6 procent till 8,0 miljoner euro. Nettot av kreditförlusterna uppgick till 0,04 miljoner euro under rapportperioden. Sammantaget ledde detta till att rörelsevinsten ökade med 0,1 miljoner euro till 4,4 miljoner euro. Räntabiliteten för rapportperioden var 19,3 procent. Banken förräntade sålunda sitt eget kapital till en nivå som låg ca 15 procentenheter över 5-års räntan. Inlåning Inlåningen från allmänheten, inklusive masskuldebrev och bankcertifikat, har under de senaste 12 månaderna ökat med 0,5 procent till 1 328 miljoner euro. Depositionerna ökade med 5,1 procent till 1 080 miljoner euro. Sedan årsskiftet har depositionerna minskat med 16,2 miljoner euro eller 1,5 procent. Under året har banken emitterat två masskuldebrevslån (Ålandsbankens 1-åriga omvända masskuldebrevslån Nokia / UPM- Kymmene och 5-åriga aktieindexlån Global 2007) till ett nominellt belopp om 12,5 miljoner euro Utlåning Krediterna till allmänheten har under de senaste 12 månaderna ökat med 9,6 procent till 1 132 miljoner euro. Merparten av ökningen gick till finansiering av bostäder. Sedan årsskiftet har den totala utlåningen ökat med 22,5 miljoner euro eller 2,0 procent. Privathushållens andel av bankens totala utlåning utgjorde 65,7 procent (63,4). Personalen Antalet anställda omräknat till heltidstjänster var 361 i slutet av mars 2002 jämfört med 345 vid motsvarande tidpunkt föregående år, d.v.s. en ökning med 16 tjänster. Insiderregler Bankens direktion har antagit Helsingfors Börs insideranvisning och samtidigt beträffande bankens värdepapper fastställt handelsbegränsning som innebär att i nsider i banken inte är berättigad att handla med bankens värdepapper under en tidsperiod om 14 dagar före publicering av bankens bokslut eller delårsrapport. Kapitaltäckningsgrad Koncernens kapitaltäckningsgrad enligt kreditinstitutslagen. 31.03.2002 31.03.2001 31.12.2001 Kapitalbas,miljoner euro Primärt kapital 73,2 70,2 72,4 Supplementärt kapital 27,7 31,2 28,2 Kapitalbas totalt 100,9 101,4 100,5 Riskvägd volym,miljoner 835,3 772,3 804,2 euro Kapitaltäckningsgrad, % 12,1 13,1 12,5 Primärt kapital i förhållande Till riskvägd volym, % 8,8 9,1 9,0 Rapportperiodens vinst är inte inräknad i primärt kapital Oskötta krediter, miljoner euro 31.03.2002 31.03.2001 31.12.2001 2,7 2,6 2,6 De oskötta krediterna uppgick till 0,2 % av summa krediter och ansvarsförbindelser. Nyckeltal 31.03.2002 31.03.2001 31.12.2001 Rörelsevinst per aktie, 0,31 0,30 1,23 euro 1) Eget kapital per aktie, 8,04 7,81 8,71 euro 2) Intäkter/kostnader (I/K-tal) - före kreditförluster 1,55 1,55 1,56 - efter kreditförluster 1,55 1,55 1,55 1) Rörelsevinsten ./. schablonskatt/Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt 2) Eget kapital och reserver ./. schablonskatt på reserver och årets upplupna vinst / Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen Årsprognos Finansnettot och de övriga intäkterna beräknas nå acceptabel nivå trots hård konkurrens. Personal och övriga kostnader kommer att öka huvudsakligen till följd av nyanställningar och investeringar i ny teknik. Kreditförlusterna bedöms ligga kvar på låg nivå. Sammantaget torde detta leda till ett tillfredsställande resultat för år 2002. Mariehamn den 26 april 2002 DIREKTIONEN Utlåtande Vi har gjort en översiktlig granskning av Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden 1.1 - 31.3.2002. Granskningen har bl.a. omfattat en analytisk genomgång av balans- och resultaträkningsposterna i delårsrapporten. En dylik granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en lagstadgad revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller gällande bestämmelser. Mariehamn den 26 april 2002 Leif Hermans CGR Per-Olof Johansson CGR Marja Tikka CGR RESULTATRÄKNING (Meuro) Koncernen 1-3/02 1-3/01 1-12/01 Finansnetto 7,8 8,5 33,4 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,3 0,2 0,6 Provisionsintäkter 2,6 2,3 8,9 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 1,2 0,5 2,0 Övriga rörelseintäkter 0,4 0,6 2,8 INTÄKTER SAMMANLAGT 12,3 12,1 47,8 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -1,2 Personalkostnader -4,1 -3,8 -15,5 Övriga administrationskostnader -2,0 -1,9 -8,2 Avskrivningar -0,7 -0,7 -2,8 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,0 -3,5 KOSTNADER SAMMANLAGT -8,0 -7,8 -31,2 Kredit- och garantiförluster 0,0 0,0 -0,1 Nedskrivning och återtagen nedskrivning av värdepapper som bland 0,0 0,0 0,0 bestående aktiva Andel i resultat i företag som konso- liderats enligt 0,1 0,0 0,8 kapitalandelsmetoden RÖRELSEVINST 4,4 4,3 17,4 BALANSRÄKNING (Meuro) Koncernen 3/01 3/00 12/01 AKTIVA Kontanta medel 59 62 40 Fordringsbevis som är belånings- bara i centralbank 169 218 216 Fordringar på kreditinstitut 243 195 235 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 1 132 1 032 1 109 Leasingobjekt 1 1 1 Fordringsbevis 31 25 26 Aktier och andelar 16 15 15 Aktier och andelar i intresse- och koncernföretag 2 1 2 Immateriella tillgångar 5 4 5 Materiella tillgångar 15 16 15 Övriga tillgångar 24 20 9 Resultatregleringar och förskottsbetalningar 12 17 12 Latent skattefordran 0 2 0 SUMMA AKTIVA 1 708 1 607 1 686 PASSIVA FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut och centralbanker 86 102 96 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 1 086 1 035 1 103 Skuldebrev emitterade till allmänheten 364 294 319 Övrigt skulder 34 43 29 Resultatregleringar och erhållna förskott 16 15 12 Efterställda skulder 22 22 22 Latent skatteskuld 7 6 7 EGET KAPITAL Aktiekapital 20 20 20 Överkursfond 14 13 13 Uppskrivningsfond 0 1 0 Reservfond 25 25 25 Kapitallån 10 10 10 Balanserad vinst 18 16 16 Periodens vinst 4 4 13 SUMMA PASSIVA 1 708 1 607 1 686 FÖRBINDEL SER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 87 88 87 KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING (Meuro) KV I KV IV KV III KV II KV I Koncernen 2002 2001 2001 2001 2001 Finansnetto 7,8 8,2 8,3 8,4 8,5 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 0,3 0,0 0,0 0,4 0,2 Provisionsintäkter 2,6 2,7 1,9 2,1 2,3 Nettoresultat av värdepappershandel och valutaverksamhet 1,2 1,2 0,0 0,3 0,5 Övriga rörelseintäkter 0,4 1,3 0,5 0,5 0,6 INTÄKTER SAMMANLAGT 12,3 13,5 10,6 11,7 12,1 Provisionskostnader -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 Personalkostnader -4,1 -3,9 -3,9 -3,9 -3,8 Övriga administrationskostnader -2,0 -2,5 -1,7 -2,1 -1,9 Avskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 Övriga rörelsekostnader -1,0 -1,1 -0,8 -0,5 -1,0 KOSTNADER SAMMANLAGT -8,0 -8,6 -7,4 -7,4 -7,8 Kredit- och garantiförlu ster 0,0 -0,7 0,0 0,6 0,0 Andel i resultat i företag som konso liderats enligt kapitalandelsmetoden 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 RÖRELSEVINST 4,4 4,2 4,0 4,9 4,3