Hoppa till huvudinnehåll
30 mar 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022


Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
30.3.2022 kl. 17.00 EET

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2021 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2021 - 31.12.2021 utbetalas 1,55 euro per aktie samt att därtill utbetalas en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är fredagen den 1 april 2022 och utbetalningsdagen är fredagen den 8 april 2022.

Ersättningsrapport

Bolagsstämman har behandlat ersättningsrapporten och bifallit densamma.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf.  Därtill valdes enhälligt Mirel Leino-Haltia till ny styrelsemedlem.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen.

Till ordförande utbetalas ett årsarvode om 35 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 28 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordförande ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro.

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Fredrik Westerholm och CGR-revisor Henry Maarala. Därtill valdes CGR-revisor Sandra Eriksson som ny ordinarie revisor.

Till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens B-aktier enligt följande:

Antalet B-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 17 procent av samtliga B-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) ifall det finns vägande skäl.

Aktierna kan enbart förvärvas med bolagets fria egna kapital. Det högsta priset för aktierna får inte överstiga det högsta pris som betalats på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy, och det lägsta priset för aktierna får inte understiga ett pris som är 10 procent lägre än det lägsta pris som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy. Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas som en del av bolagets incitamentsystem eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft tills dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas dock längst till 30 september 2023.

Styrelsen