31 toukokuuta 2024
Suomi

Ålandsbanken Tuulivoima erikoissijoitusrahasto – sijoitusstrategiaan monipuolisuutta

Vindkraft3

Jimmy Forsman

Salkunhoitaja

Voimakkaasti kohonneet inflaatio ja korkotaso pysäyttivät uudet tuulivoimainvestoinnit lähes koko 2023 ajaksi Suomessa. Investointien voidaan kuitenkin odottaa taas käynnistyvän, kunhan kysyntäinvestoinnit lähtevät liikkeelle. Säästä riippuvan tuulivoiman voimakas kasvu lisää tasapainottavien teknologioiden arvoa, joka tuo mahdollisuuksia suuren kokoluokan sähkövarastoille.

Vuosi 2023 – Markkina muutoksessa

Vuonna 2023 uutta maatuulikapasiteettia valmistui Suomeen yhteensä noin 1300 MW, kokonaiskapasiteetin ollessa vuoden lopussa noin 6900 MW. Investointipäätöksiä uusista hankkeista tehtiin kuitenkin vain muutamia. Tämä johtui kahdesta pääasiallisesta syystä: tuuliturbiinien hinnat nousivat ja markkinakorkojen voimakas nousu teki hankkeiden rahoittamisesta kalliimpaa.

Jo rahastoa perustettaessa oli selvää, että vaikka fundamentit osoittavat selvästi 2020-luvun olevan maatuulen vuosikymmen Suomessa, ei investointitahti tule olemaan kauniin lineaarinen. Tahdin kiihtyessä pelko sähkön hinnan painumisesta lisääntyy ja myös laitetoimittajat tiukentavat otettaan. Seuraa hiljaisempi aika. Epäily alhaisemmista sähkön hinnoista taas saa kysyntäinvestoinnit liikkeelle. Tuulivoiman kehityshankkeiden pipeline on Suomessa edelleen erittäin vahva ja investointien voidaankin odottaa taas käynnistyvän, kunhan markkinanäkymät vahvistuvat.

Katse tiukasti tulevaisuudessa

Rahastomme on erittäin hyvin asemoitunut 2020-luvun energiamarkkinalla ja valmistautuu seuraavien investointien tekemiseen. Tätä tukevat myös 1.1.2024 voimaan tulleet sääntöuudistukset, jotka mahdollistavat investoinnit myös aurinkovoimaan ja energian varastointiin. Vaikka sijoitusstrategiaa on päivitetty, rahaston pääpaino on edelleen tuulivoimassa. Muut teknologiat tuovat kuitenkin hyvää hajautusta rahastoon ja mahdollistavat joustavammin investoinnit eri markkinatilanteissa.

Tällä hetkellä selvitämme sähkövarastoinvestoinnin kannattavuutta Murtomäen hankkeen yhteyteen. Kun säästä riippuvan sähköntuotannon määrä kasvaa, tarvitaan lisää joustavaa säätövoimaa tasapainottamaan mm. tuulivoiman tuotannon vaihtelua. Sääriippuvuus tarkoittaa myös sitä, että tuulivoimassa on aina jonkin verran ennustevirhettä, jota sitten tasapainotetaan nykyisin etenkin vesivoimalla, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän myös akuilla. Taloudellisesti tämä tarkoittaa sitä, että sähkövarastoa ladataan silloin, kun sähkö on halpaa ja ladattu sähkö myydään markkinoille sitten, kun hinta on korkeampi. Tämän lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid hankkii erilaisia reservejä, joita käytetään Suomen sähköjärjestelmän tasapainottamiseen normaalissa operaatiossa ja vikatilanteissa. Näissä reserveissä ansainta taas perustuu ikään kuin varalla oloon. Reservimarkkinoiden euromääräinen koko on lähes kolminkertaistunut kahden vuoden takaisesta tasosta. Näemmekin sähkövarastot hyvänä täydennyksenä tuulivoimasalkulle.

Jimmy Forsman
Salkunhoitaja
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
31-05-2024

DISCLAIMER – TÄRKEÄÄ TIETOA

Kaikkeen rahastosijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto tai tuottoa koskeva ennuste ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tämä esitys on markkinointiaineistoa. Markkinoitua rahastoa hallinnoi Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy. Tämän tuotteen jakelijana toimii Ålandsbanken Abp.

Esityksen tarkoituksena on antaa yleistä tuotetietoa rahastosta ja se voi olla yksi useista lähteistä sijoituspäätöstä varten. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee tutustua myös muihin rahastomateriaaleihin. Rahastoesite, avaintietoasiakirja sekä rahaston säännöt ym. ovat saatavilla Ålandsbanken Abp:ltä suomeksi ja ruotsiksi.

Esitys on kooste ja muokkaus tiedoista, jotka on noudettu vilpittömässä mielessä luotettavaksi arvioiduista lähteistä. Ålandsbanken ei voi taata näiden tietojen oikeellisuutta.

Tässä esityksessä esitetyt analyysit, arviot ja ennusteet perustuvat varainhoitajien esityksen julkaisuhetkellä tekemiin analyyseihin ja arvioihin eivätkä ne välttämättä pidä paikkaansa julkaisujen jälkeen. Analyysejä ja ennusteita on mahdollista päivittää tämän esityksen julkaisun jälkeen.

Esityksen tiedoissa ei ole huomioitu taloudellista asemaasi tai rahastosijoittamiseen liittyviä tavoitteitasi, tietämystäsi tai kokemustasi, eikä sitä siksi tule tulkita sijoitusneuvonnaksi tai sijoitussuositukseksi. Ålandsbanken Abp ei ole myöskään arvioinut, onko kyseinen rahasto sinulle asianmukainen, toisin sanoen, onko sinulla riittävä tietämys ja kokemus rahastoon liittyvistä riskeistä. Åladsbanken Abp ei myöskään ole arvioinut, kuulutko kyseisen rahaston asiakaskohderyhmään.

Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole vastuussa tässä julkaisussa esitetyn tiedon muuttamisesta, korjaamisesta tai päivittämisestä. Ålandsbanken Abp tai mikään sen konserniyhtiöistä ei ole velvollinen korvaamaan suoraa tai välillistä vahinkoa, joka on syntynyt tähän julkaisuun sisältyvän tiedon käyttämisen johdosta.

Esityksessä annettu tieto on ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöön. Mitään osaa esityksestä ei saa missään muodossa tai millään tavalla kopioida tai levittää ilman Ålandsbankenin kirjallista lupaa. Esitystä tai jäljennöstä siitä ei saa levittää Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa levittäminen on maan lainsäädännön nojalla kielletty.