Yksityisyytesi suoja on Ålandsbankenille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti ja turvallisesti. Alta löydät lisätietoja siitä, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietojasi sekä siitä, mitä oikeuksia sinulla on.

Usein kysytyt kysymykset

1 Mikä on henkilötieto ja miten Ålandsbanken kerää niitä?

Henkilötieto on tieto, jonka perusteella jokin henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat nimi, henkilötunnus ja kotipaikka, mutta myös tiedot, kuten tilitapahtumat, IP-osoite ja tunnusluvut, jotka mahdollistavat kirjautumisen Digitaalisiin palveluihin. Henkilötietojesi käsittelyn laajuus riippuu muun muassa siitä, minkä palveluiden ja tuotteiden käytöstä olet tehnyt Ålandsbankenin kanssa sopimuksen. Ålandsbanken kerää henkilötietoja joko suoraan sinulta itseltäsi tai siten, että niitä saadaan pankin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Lisäksi henkilötietoja voidaan hankkia muilta Ålandsbanken-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä, kolmannelta osapuolelta, kuten verohallinnolta, ja myös verkkosivustomme evästeiden (cookies) avulla. Lisätietoa evästeiden käsittelystä voit lukea verkkosivuilta www.alandsbanken.fi/tietosuoja-kayttoehdot/evasteiden-kaytto

Sinulta keräämämme henkilötiedot

Ålandsbanken käsittelee henkilötietojasi, jotka annat meille yhteydenottosi ja/tai hakemuksesi yhteydessä, jotta voisit tehdä sopimuksia kanssamme, mutta myös kyseisten sopimusten hallinnointiin ja täytäntöön panemiseen. Lisäksi käsittelemme tietoja, joita saadaan sen myötä, että asiakkaana käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Voimme tallentaa puhelinkeskusteluja ja säilyttää ja/tai dokumentoida viestintäsi kanssamme, digitaalinen viestintä mukaan lukien. Konttoreissamme voi lisäksi turvallisuussyistä olla asennettuna valvontakameroita.

Keräämme lähinnä seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

  • Tunnistustiedot: esimerkiksi nimi ja henkilötunnus. Lisäksi meillä on velvollisuus todentaa näiden tietojen oikeellisuus ja dokumentoida todentaminen ottamalla kopio voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta (esim. passista tai ajokortista).
  • Yhteystiedot: esimerkiksi osoitetiedot (posti ja sähköposti), puhelinnumero, valitsemasi asiointikieli.
  • Taloudelliset olosuhteet: esimerkiksi tietoja tuloista, varoista ja veloista, työsuhteesta, perhekunnasta, sidoksista juridisiin henkilöihin jne.
  • Finanssialan erityisvaatimuksiin perustuvat tiedot: esimerkiksi tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä asiakkaan tuntemisvelvollisuus (mm. KYC).
  • Henkilötietojen erityisryhmät: esimerkiksi terveyttä ja ammattiliittojäsenyyttä koskevat tiedot. Tällaisia henkilötietoja käsittelemme ainoastaan, kun se on merkityksellistä erityisen tuotteen tai palvelun kohdalla (kuten luottotuotteiden yhteydessä tai pankin ollessa vakuutusedustajana).

Henkilötiedot, joita keräämme kolmannelta osapuolelta:

  • Tietoja viranomaisrekistereistä, esimerkiksi asiakasrekisterien jatkuvaa päivittämistä varten.
  • Tietoja luottotietoyrityksiltä.
  • Tietoja muilta tiedonvälitysyrityksiltä.
  • Tietoja kansallisilta ja kansainvälisiltä pakotelistoilta tarkastaaksemme ja estääksemme toiminnan käyttämisen rahanpesutarkoituksiin tai terrorismin rahoittamiseen.

Lisäksi tietoja voidaan kerätä myös muilta Ålandsbanken-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä.

2 Miten Ålandsbanken käyttää henkilötietojasi ja miksi?

Ålandsbanken käsittelee henkilötietojasi lähinnä seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimusten valmistelu ja hallinnointi (sopimusten täytäntöönpano)

Pääasiallisesti Ålandsbanken kerää, tarkistaa ja rekisteröi ne tiedot, jotka ovat tarpeen kanssasi solmittavien sopimusten tekemiseksi sekä kyseisten sopimusten dokumentoimiseksi, hallinnoimiseksi ja täytäntöön panemiseksi. Näiden henkilötietojen käsittely on sen vuoksi edellytyksenä sille, että Ålandsbanken voisi tehdä sopimuksia kanssasi.

Lakien, asetusten tai viranomaismääräysten/-päätösten noudattaminen (lakisääteinen velvoite)

Sopimusten valmistelun ja hallinnoinnin yhteydessä tapahtuu myös henkilötietojen käsittelyä, joka on tarpeen, jotta Ålandsbanken voisi täyttää lakien, asetusten ja viranomaismääräysten/-päätösten mukaiset velvoitteensa.

Erimerkkejä tietojen käsittelyistä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi:

(i)  Kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattaminen.
(ii) Toimenpiteet rahanpesun, petosten ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi.
(iii) Tietojen vertaaminen pakotelistoihin.
(iv) Raportointi vero-, poliisi- ja täytäntöönpanoviranomaisille sekä Finanssivalvonnalle ja muille suomalaisille ja
     ulkomaisille  viranomaisille.
(v) Riskienhallintaa koskevan lainsäädännön noudattaminen, myös tietojen käsittely luotonottajista ja
     luottojen laadun arviointi vakavaraisuustarkoituksiin.
(vi) Maksupalveluja koskevan lainsäädännön noudattaminen.
(vii) Erityislainsäädännön noudattaminen, esimerkiksi tarjottaessa arvopaperipalveluja ja asuntoluottoja. 

Analyysit, markkinointi sekä palvelu- ja tuotekehitys (oikeutettu etu)

Ålandsbanken käsittelee henkilötietoja myös markkina- ja asiakasanalyysejä sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämistä varten. Analyysit, muun muassa profilointia käyttäen, tehdään tarjontamme parantamis- ja markkinointitarkoituksessa. Lisäksi tiettyjä asiakasanalyysejä voidaan käyttää petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.  Mainituissa tapauksissa meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja tarkoitukseen, jonka katsomme olevan välttämätön, ja eri etujen punninnan seurauksena. 

Voimme käsitellä tietojasi myös voidaksemme antaa sinulle tarjouksia, jotka ovat henkilökohtaisia ja mahdollisesti sinua kiinnostavia. Ålandsbankenilla on oikeutettu etu käyttää profilointia asiakasanalyysien tekemiseen markkinointitarkoituksessa.

Mitä on profilointi?

Profilointi on mikä tahansa henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa tietoja käytetään asiakkaidemme taloudellisen tilanteen, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostuksen kohteiden ja eri kanavissamme tapahtuvan käyttäytymisen analysoimiseksi ja arvioimiseksi. Kun esimerkiksi käytät digitaalisia palvelujamme, luomme käsityksen henkilökohtaisista mieltymyksistäsi voidaksemme parantaa asiakaskokemustasi.

Suostumus

Tietyissä tapauksissa sinun voi myös tarvita antaa meille suostumuksesi siihen, että käsittelemme henkilötietojasi. Tällöin pyydämme sinulta suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten. Tarvitsemme suostumuksesi esimerkiksi silloin, kun käsittely sisältää erityisiä henkilötietoja, kuten terveystodistuksen tai tiedon ammattiliittojäsenyydestä.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaminen ei koske jo tehtyä käsittelyä, mutta peruuttamisesi jälkeen emme ilman muuta lakisääteistä perustetta enää käsittele henkilötietojasi.

3 Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Henkilötietojasi voivat käsitellä Ålandsbanken-konserniin kuuluvat yhtiöt. Jos esimerkiksi merkitset Ålandsbankenin rahastoja, tietojasi käsittelee myös konsernin rahastoyhtiö.

Henkilötietojasi voi käsitellä myös jokin yhteistyökumppaneistamme ja ennen sitä varmistamme aina, että tietojen jakaminen tapahtuu voimassa olevien salassapitovelvoitteiden puitteissa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Asiakastieto ja vakuutusyhtiöt, jotka käsittelevät henkilötietojasi, jotta voisimme panna täytäntöön kanssasi tehdyn sopimuksen tai oikeutetun etumme nojalla. Joissakin tapauksissa olemme myös lain mukaan velvollisia luovuttamaan henkilötietoja eri viranomaisille. Lisätietoja siitä, miten Ålandsbanken käyttää henkilötietojasi ja miksi, on edellä kohdassa 2.


4 Siirtäminen kolmansiin maihin

Tietyissä tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin (niin sanottuihin kolmansiin maihin) sekä kansainvälisille organisaatioille. Tämän teemme ainoastaan edellyttäen, että muut tietosuoja-asetuksen määräykset täyttyvät ja että jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy.

-        EU:n komissio on tehnyt päätöksen, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
-        Olemme ryhtyneet sopiviin turvatoimenpiteisiin, kuten käyttämällä vakiosopimuslausekkeita tai varmistamalla,
         että yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen suojelutoimia (Binding Corporate Rules,
         BCRs).
-        Valvontaviranomaisen erityislupa.
-        Se on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan muulla perusteella sallittu.

5 Miten kauan Ålandsbanken säilyttää henkilötietojasi?

Ålandsbanken säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä, mikä vaihtelee henkilötiedosta ja sen käyttötarkoituksesta riippuen. Henkilötietosi tulevat olemaan meillä sen ajan, kun sinulla on sopimus kanssamme. Sen jälkeen tietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan, huomioiden vanhentumista koskevat määräykset. Tietyissä tapauksissa tietoja voidaan säilyttää vielä pidemmän ajan, esimerkiksi meitä velvoittavan vakavaraisuutta koskevan lainsäädännön johdosta. Myös muunpituiset säilyttämisajat voivat tulla kyseeseen, kun säilytämme henkilötietoja muista syistä kuin kanssamme tekemäsi sopimuksen perusteella ja täyttääksemme voimassa olevan lainsäädännön määräykset, esimerkiksi rahanpesun torjunta (viisi vuotta) ja kirjanpito (seitsemän vuotta).

Jos et solmi sopimusta kanssamme, mutta olet kuitenkin antanut meille henkilötietojasi esimerkiksi tili- tai lainahakemuksessa, säilytämme tietojasi lyhyemmän ajan.

Tietojen säilyttämisaika voi vaihdella Ålandsbanken-konsernissa riippuen siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi Suomessa tai Ruotsissa.

6 Automaattinen päätöksenteko Ålandsbankenissa

Tietyissä tapauksissa voimme käyttää automaattista päätöksentekoa edellyttäen, että olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi, oikeudelliset velvoitteet sitä vaativat tai se on välttämätöntä voidaksemme panna täytäntöön kanssasi tekemämme sopimukset. Jos sellainen päätös, myös silloin kun päätös perustuu profilointiin, aiheuttaisi sinulle oikeusvaikutuksia tai muulla tavalla vaikuttaisi sinuun merkittävästi, voit aina ottaa meihin yhteyttä, riitauttaa päätöksen tai pyytää sen sijaan manuaalista käsittelyä.

7 Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja voit ottaa meihin yhteyttä halutessasi käyttää jonkin alla olevista oikeuksista.

a. Oikeus pyytää pääsyä tietoihin 

Sinulla on oikeus saada tietoa meillä käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Monessa tapauksessa sinulla on jo pääsy niihin, esimerkiksi Ålandsbankenin Internetkonttorin kautta. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää eriteltyjä tietoja, jos haluat muuta kuin yleisiä tietoa henkilötiedoistasi. Oikeus tietoihin pääsyyn voi olla rajoitettu lainsäädännön, Ålandsbankenin liikesalaisuuden alaisen liiketoiminnan ja jonkin muun henkilön oikeuksien suojaamisen johdosta.

b. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuiksi ja täydennetyiksi, mikäli lainsäädäntö tai muu sääntely ei rajoita oikeuttasi.

c. Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi, mikäli voimassa oleva finanssialaa koskeva lainsäädäntö tai sopimussuhde ei aseta sille estettä, käsittäen esimerkiksi lakisääteiset tietojen säilyttämisajat ja oikeusvaateiden käsittelyn.

d. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Voit tietyissä tapauksissa pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Sen voit tehdä, kun henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, niiden käsittelylle ei ole oikeusperustetta tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä (katso jäljempänä). Käsittely voidaan esimerkiksi rajoittaa ainoastaan henkilötietojesi säilyttämiseen tai rajoittaa sen ajan, jona tarkistamme, syrjäyttääkö oikeutettu etumme sinun etusi.

e. Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme jatkaa käsittelyä ainoastaan, mikäli todetaan, että meillä on pakottava oikeutettu etu, joka syrjäyttää sinun etusi (katso lisää oikeutetusta edusta edellä kohdasta 2). Voit aina vastustaa suoramarkkinointia ja sen yhteydessä tehtävää profilointia.

f. Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen 

Kun käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti sopimuksen tai suostumuksesi nojalla, sinulla on oikeus saada koneellisesti luettavassa muodossa ne henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille.

8 Miten Ålandsbanken suojaa henkilötietojasi?

Meille Ålandsbankenissa yksityisyytesi suojan turvaaminen on tärkeää ja henkilötietojesi vastuullinen käsittely on oleellinen osa toimintaamme. Sen vuoksi olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojan varmistamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, kadottamiselta tai muuttamiselta, luvattomalta paljastamiselta tai tietoihin pääsyltä. Vastaavat vaatimukset asetamme myös yhteistyökumppaneillemme.

9 Suoramarkkinointikielto

Mikäli et enää halua suoramainoksia Ålandsbankenilta, ota yhteyttä asiakasvastaavaasi tai Asiakaspalveluumme.

10 Ota yhteyttä meihin tai tietosuojaviranomaiseen

Rekisterinpitäjä* Ålandsbanken-konsernissa on ensisijaisesti Ålandsbanken Abp.

Ålandsbanken Abp PB 3 AX-22101 MARIEHAMN

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä Asiakaspalveluumme, puhelin 0204 292 920 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@alandsbanken.fi. Voit ottaa yhteyttä myös asiakasvastaavaasi tai lähimpään Ålandsbankenin konttoriin.

Pankki on nimittänyt myös tietosuojavastaavan, joka valvoo henkilötietojen suojaa. Olet tervetullut ottamaan häneen yhteyttä sähköpostitse tietosuojavastaava@alandsbanken.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Tietosuojavastaava/Ålandsbanken Abp
PB 3
AX-22101 MARIEHAMN

Mikäli sinulla on kysyttävää tai valituksia, voit kääntyä myös Suomen tietosuojaviranomaisen puoleen: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi, (www.tietosuoja.fi).

*Tietyissä tapauksissa myös konserniyhtiöt Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy tai Crosskey Banking Solutions Ab Ltd voi olla rekisterinpitäjä.


Konttorimme

Suomi

Ålandsbanken Helsinki

Helsinki – Private Banking

Ålandsbanken Vaasa

Ålandsbanken Turku

Ålandsbanken Parainen

Ålandsbanken Tampere

Ålandsbanken Oulu

Ahvenanmaa

Huvudkontoret, Maarianhamina

Citykontoret, Maarianhamina

Godby, Finström

Kumlinge – yhteistyössä Åland postin kanssa

Kökar – yhteistyössä Åland postin kanssa

Ruotsi

Ålandsbanken Göteborg

Ålandsbanken Tukholma

Ålandsbanken Malmö