Siirry pääsisältöön

Korvaus

Tietoa Ålandsbanken Abp:n hallituksen palkitsemisesta

Ålandsbanken Abp:n (pankin) varsinainen yhtiökokous 2023 on päättänyt hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 28 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Pankin palkitsemispolitiikan mukaan pankin hallituksen jäsenet eivät kuulu pankin kannustinohjelmien tai muiden osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Mahdollisessa työ- tai toimisuhteessa maksetaan markkinaehtoinen korvaus suoritetusta työstä. Pankin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

Kuvaus kannustinjärjestelmästä

Pankin hallitus tekee vuosittaiset päätökset kannustinohjelmista (tulosperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä), joiden piiriin toimitusjohtaja ja johtoryhmä kuuluvat.

Tulosperusteinen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan palkkiota vahvistettaessa, mikäli yksittäisen henkilön palkkion toteutunut määrä yhden vuoden ansaintajaksolta on enintään 50 000 euroa. Mikäli tulosperusteinen palkkio ylittää 50 000 euroa, siitä vähintään 40 prosentin maksamista lykätään vähintään neljällä vuodella, niin kutsutulla lykkäysajalla. Mikäli henkilön tulosperusteisen palkkion osuus kiinteän ja tulosperusteisen palkkion yhteismäärästä on erityisen suuri, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 60 prosentin maksamista lykätään vastaavalla tavalla. Koska Ålandsbanken Abp on pörssinoteerattu yhtiö, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 50 prosenttia maksetaan pankin osakkeina. Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin kutsutun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Maksamista voidaan lykätä lisää ottaen huomioon kokonaisarviointi, joka perustuu konsernin liiketoimintasykliin, liiketoiminnan luonteeseen ja riskeihin sekä kyseisen henkilön tehtäviin ja vastuuseen.

Muuttuva palkkio, jonka maksamista on lykätty, voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta, mikäli jälkikäteen osoittautuu, että työntekijä, tulosyksikkö tai konserni ei ole täyttänyt etukäteen päätettyjä tulos- ja suorituskriteereitä. Pankilla on myös oikeus pidättäytyä maksamasta lykättyä tulosperusteista palkkiota, jos konsernin taloudellinen asema on oleellisesti heikentynyt.

Yksittäisen henkilön tulosperusteinen palkkio voi olla enintään 12 kuukausipalkkaa vastaava määrä toimintavuotta kohti.

Tietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta

Tietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta on myös Ålandsbankenin palkitsemispolitiikassa.

Kiinteä palkka

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 33 585 euroa.

Kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan kannustimet vuosille 2022 ja 2023 perustuvat 2/3 konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen sovellettavat muut keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa tehtävästään irtisanomisaika on yhdeksän (9) kuukautta. Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa. Pankin irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtaja ei saa irtisanomisen yhteydessä muita korvauksia.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät TyEL-sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Tiedot johtoryhmän palkitsemisesta

Johtoryhmän palkitseminen

KIINTEÄT PALKAT, jotka on maksettu vuonna 2023

Kiinteät vuosipalkat, jotka on maksettu vuonna 2023

1 415 270

Muut verotettavat edut 53 614

MUUTTUVAT PALKKIOT, jotka on maksettu vuonna 2023*

Muuttuvat palkkiot käteisenä

248 028

Muuttuvat palkkiot osakkeina

169 408

PALKITSEMINEN YHTEENSÄ

1 886 320

LYKÄTTY MUUTTUVA vahvistettu PALKKIO, joka maksetaan vuoden 2023 jälkeen **

Lykätyt käteisenä maksettavat muuttuvat palkkiot

872 911

Lykätyt osakkeina maksettavat muuttuvat palkkiot

859 651

LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT YHTEENSÄ

1 732 562


* Sisältää muuttuvat palkkiot vuodelta 2022 ja lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2019, jotka on maksettu maaliskuussa 2023. Osakkeet luontoisetuna verotetun määrän mukaan.

** Sisältää muuttuvat palkkiot vuodelta 2023 (myönnetyt muuttuvat palkkiot), jotka maksetaan vuonna 2024, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2020, jotka maksetaan vuonna 2024, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2021, jotka maksetaan vuonna 2026, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2022, jotka maksetaan vuonna 2027 sekä lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2023, jotka maksetaan pro rata vuoteen 2028 saakka.

Johtoryhmä on 17.3.2023 merkinnyt yhteensä 4 400 Ålandsbankenin B-osaketta merkintähintaan 38,80 euroa osakkeelta Ålandsbankenin kannustinohjelman puitteissa.

Johtoryhmä on 10.7.2023 merkinnyt 1 080 Ålandsbankenin B-osaketta merkintähintaan 29,25 euroa osakkeelta konsernin koko henkilöstölle vuonna 2022 käynnistetyn osakesäästöohjelman puitteissa. Työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan merkitäkseen B-osakkeita puolivuosittaisissa suunnatuissa osakeanneissa. Säästöjakso alkoi heinäkuussa 2022, ja ohjelma on yksivuotinen. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista Ålandsbanken antaa kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle yhden ilmaisen lisäosakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Työntekijöiden merkittäväksi tarjotaan B-osake kurssiin, joka alittaa kutakin osakeantia edeltävän kuukauden keskikurssin 10 prosentilla. Ålandsbanken päätti käynnistää kesäkuussa 2023 vielä yhden vuoden kestävän osakesäästöohjelman samansisältöisin ehdoin kuin edellisessä osakesäästöohjelmassa. Säästökausi käynnistyi syyskuussa 2023, ja B-osakkeiden ensimmäistä liikkeeseenlaskua uuden osakesäästöohjelman puitteissa kaavaillaan maaliskuulle 2024.

Kannustinjärjestelmä vuodelle 2022 ja 2023

Johtoryhmän jäsenten kannustimet vuodelle 2022 ja 2023 perustuvat 2/3 konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteeseen sovellettavat muut keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on Suomen ja vastaavasti Ruotsin työlainsäädännön mukainen, vaihdellen 3–6 kuukauden välillä. Irtisanomisen tapahtuessa pankin taholta sovelletaan 6–12 kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu Suomen ja vastaavasti Ruotsin eläkelainsäädäntöön. Suomessa asuville johtoryhmän jäsenille myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. He eivät ole oikeutettuja lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Ruotsissa asuville johtoryhmän jäsenille on Ruotsin poikkeavan eläkejärjestelmän vuoksi otettu maksuperusteisia lisäeläkevakuutuksia, joissa eläkeikä on 70 vuotta.