Siirry pääsisältöön

Korvaus

Tietoa Ålandsbanken Abp:n hallituksen palkitsemisesta

Ålandsbanken Abp:n (pankin) varsinainen yhtiökokous 2021 on päättänyt hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 35 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle maksetaan 30 000 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 28 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio.

Pankin palkitsemispolitiikan mukaan pankin hallituksen jäsenet eivät kuulu pankin kannustinohjelmien tai muiden osakeperusteisten palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Mahdollisessa työ- tai toimisuhteessa maksetaan markkinaehtoinen korvaus suoritetusta työstä. Pankin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa pankkiin.

Kuvaus kannustinjärjestelmästä

Pankin hallitus tekee vuosittaiset päätökset kannustinohjelmista (tulosperusteisesta palkitsemisjärjestelmästä), joiden piiriin kuuluvat toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Tulosperusteinen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan palkkiota vahvistettaessa, mikäli yksittäisen henkilön palkkion toteutunut määrä yhden vuoden ansaintajaksolta on enintään 50 000 euroa. Mikäli tulosperusteinen palkkio ylittää 50 000 euroa, siitä vähintään 40 prosentin maksamista lykätään vähintään neljällä vuodella, niin kutsutulla lykkäysajalla. Mikäli henkilön tulosperusteisen palkkion osuus kiinteän ja tulosperusteisen palkkion yhteismäärästä on erityisen suuri, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 60 prosentin maksamista lykätään vastaavalla tavalla. Koska Ålandsbanken Abp on pörssinoteerattu yhtiö, tulosperusteisesta palkkiosta vähintään 50 prosenttia maksetaan pankin osakkeina. Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin kutsutun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Maksamista voidaan lykätä lisää ottaen huomioon kokonaisarviointi, joka perustuu konsernin liiketoimintasykliin, liiketoiminnan luonteiseen ja riskeihin sekä kyseisen henkilön tehtäviin ja vastuuseen.

Muuttuva palkkio, jonka maksamista on lykätty, voidaan jättää kokonaan tai osittain maksamatta, mikäli jälkikäteen osoittautuu, että työntekijä, tulosyksikkö tai konserni ei ole täyttänyt etukäteen päätettyjä tulos- ja suorituskriteereitä. Pankilla on myös oikeus pidättäytyä maksamasta lykättyä tulosperusteista palkkiota, jos konsernin taloudellinen asema on oleellisesti heikentynyt.

Yksittäisen henkilön tulosperusteinen palkkio voi olla enintään 12 kuukausipalkkaa vastaava määrä toimintavuotta kohti.

Tietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta

Tietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta on myös Ålandsbankenin palkitsemispolitiikassa.

Kiinteä palkka

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 28 000 euroa.

Kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan kannustimet vuodelle 2021 perustuvat 2/3 konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Toimitusjohtajan toimisuhteeseen sovellettavat muut keskeiset ehdot

Toimitusjohtajan irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on yhdeksän (9) kuukautta. Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa. Pankin irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa vastaavaan erokorvaukseen. Toimitusjohtaja ei saa irtisanomisen yhteydessä muita korvauksia.

Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät TyEL-sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi.

Tiedot johtoryhmän palkitsemisesta

Johtoryhmän palkitseminen

KIINTEÄT PALKAT,

jotka on maksettu vuonna 2021

Kiinteät vuosipalkat

1 410 804

MUUTTUVAT PALKKIOT,

jotka on maksettu vuonna 2021*

Muuttuvat palkkiot käteisenä

160 511

Muuttuvat palkkiot osakkeina

160 511

PALKITSEMINEN YHTEENSÄ

1 731 826

LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT,

jotka maksetaan vuoden 2021 jälkeen**

Lykätyt käteisenä maksettavat muuttuvat palkkiot

620 742

Lykätyt osakkeina maksettavat muuttuvat palkkiot

620 742

LYKÄTYT MUUTTUVAT PALKKIOT YHTEENSÄ

1 241 483

Muut verotettavat edut 51 997

* Sisältää muuttuvat palkkiot 2020 ja lykätyt muuttuvat palkkiot 2017, jotka on maksettu maaliskuussa 2021. Osakkeet luontoisetuna verotetun määrän mukaan.
** Sisältää muuttuvat palkkiot vuodelta 2021 (myönnetyt muuttuvat palkkiot), jotka maksetaan vuonna 2022, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2018, jotka maksetaan vuonna 2022, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2019, jotka maksetaan vuonna 2023, lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2020, jotka maksetaan vuonna 2024 sekä lykätyt muuttuvat palkkiot vuodelta 2021, jotka maksetaan vuonna 2026.

Johtoryhmä on 31.3.2020 merkinnyt 2 202 Ålandsbankenin B-osaketta. Merkinnät ovat perustuneet koko konsernin henkilökunnalle suunnatussa vuoden 2016 osakesäästöohjelmassa annettaviin ilmaisiin matching-osakkeisiin. Osakesäästöohjelma antoi työntekijöille mahdollisuuden säästää osan kuukausipalkastaan B-osakkeiden merkitsemiseen. Osakesäästöohjelmaan osallistuminen oli vapaaehtoista. Työntekijöillä oli mahdollisuus säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan ja merkitä B-osakkeita puolivuosittain tapahtuvissa suunnatuissa anneissa. Ohjelma oli yksivuotinen. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista pankki antoi kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle ilmaiseksi yhden matching-osakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Osakesäästöohjelmassa työntekijöiden merkittäväksi tarjottiin B-osake kurssiin, joka alitti kutakin osakeantia edeltävän kalenterikuukauden keskikurssin 10 prosentilla.

Kannustinjärjestelmä vuodelle 2020 ja 2021

Johtoryhmän jäsenten kannustimet vuodelle 2020 ja 2021 perustuvat 2/3 konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteeseen sovellettavat muut keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa tehtävästään hänen irtisanomisaikansa on Suomen ja vastaavasti Ruotsin työlainsäädännön mukainen, vaihdellen 3–6 kuukauden välillä. Irtisanomisen tapahtuessa pankin taholta sovelletaan 6–12 kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisaikana maksetaan varsinaista kuukausipalkkaa.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä perustuu Suomen ja vastaavasti Ruotsin eläkelainsäädäntöön. Suomessa asuville johtoryhmän jäsenille myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. He eivät ole oikeutettuja lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Ruotsissa asuville johtoryhmän jäsenille on Ruotsin poikkeavan eläkejärjestelmän johdosta otettu maksuperusteisia lisäeläkevakuutuksia, joissa eläkeikä on 65 vuotta.