Siirry pääsisältöön

Mallisalkut

Mallisalkut

Ålandsbankenin palvelutarjontaan kuuluu täyden valtakirjan varainhoito, jolloin huolehdimme varainhoidosta puolestasi. Mallisalkkuihimme sisältyy osake- ja korkosijoituksien lisäksi vaihtoehtoisia sijoituksia. Mallisalkut edustavat aktiivisen salkunhoidon kokonaisratkaisuja eri riskitasoilla. Asiakkaana saat oman Sijoitusstrategian, josta ilmenee mallisalkun riskiluokitus, rajoitukset ja tavoitteet, jotka perustuvat yhdessä laatimaamme tarvekartoitukseen.

Mallisalkkujen salkunhoito pohjautuu jatkuvasti tehtävään tilanneanalyysiin sekä valittuun sijoitusstrategiaan. Hyvän riskikorjatun tuoton saavuttamiseksi teemme aktiivisia valintoja eri omaisuuslajien, markkinoiden ja sektorien välillä. Omaisuuslajien allokaatio - toisin sanoen sijoitusten hajauttaminen maantieteellisesti sekä eri omaisuuslajien kuten korkojen ja osakkeiden välillä - on sijoitusprosessimme keskiössä. Korkomarkkinoilla sijoitamme aktiivisesti sekä eri pituisiin että eri luottoriskin korkopapereihin. Osakemarkkinoilla sijoitustoimintamme on suuntautunut laatuyhtiöihin eli yhtiöihin, joilla on korkea kannattavuus, vahva tase ja hyvä kassavirta – mielellään yhdistettynä hyvään kasvuun kohtuullisella arvostuksella.

Täyden valtakirjan varainhoidon mallisalkuissa pyrimme myös edistämään kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia. Alla on tietoa siitä, miten kestävyyskysymykset sekä EU:n kestävyyteen liittyvä säännöstö on huomioitu Ålandsbankenin mallisalkkujen salkunhoidossa.

Kestävyysriskien huomiointi ja niiden integrointi osaksi sijoituspäätöksentekoa

Ålandsbanken sisällyttää kestävyysriskien arvioinnin sijoituspäätösten tekemiseen, vastuullista sijoittamista edistävän prosessin mukaisesti. Tämä merkitsee, että arvio kestävyystekijöistä – sekä riskeistä että mahdollisuuksista – sisältyy sijoituskohteen rahoitusanalyysiin.

Lisätietoja kestävyysriskiarvion sisällyttämisestä vastuullisen sijoittamisen prosessiin löytyy Ålandsbankenin verkkosivuilta ohjeistuksesta, joka koskee kestävyysriskien arvioinnin integroimista osaksi sijoituspäätöksentekoa sekä sijoitus- ja vakuutusneuvontaa.

Mallisalkut voivat sisältää myös pörssinoteerattuja rahastoja (ETF-rahastoja). Ålandsbanken pyrkii mahdollisuuksien mukaan valitsemaan salkkuihin ETF-rahastoja, joiden toiminnassa huomioidaan kestävyystekijät. On kuitenkin mahdollista, ettei kaikilta sektoreilta löydy tällaisia ETF-rahastoja.

Kestävyysriskien todennäköinen vaikutus salkkujen tuottoon

Ålandsbankenin arvion mukaan sekä kuluttajat että sijoittajat tulevat vastaisuudessa suosimaan yhä useammin kestävyystekijät huomioivia yhtiöitä ja rahoitustuotteita. Tämän uskotaan tukevan näiden yhtiöiden tai rahoitustuotteiden kehitystä muihin yhtiöihin ja rahoitustuotteisiin nähden. Siksi Ålandsbanken sijoittaa kohteisiin, jotka täyttävät Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen vaatimukset ja sulkee pois kohteet, joiden toiminta ei täytä näitä vaatimuksia. Tämä voi merkitä, että salkkujen sisältö poikkeaa kohdemarkkinasta esimerkiksi sektori-, toimiala-, tai yhtiötasolla, mikä voi johtaa siihen, että salkku ja kohdemarkkina kehittyvät eri suuntiin. Poikkeamat voivat olla positiivisia tai negatiivisia, ja ne voivat ilmetä eri ajankohtina. Eri tekijöiden vaikutusta tulevaan kehitykseen ei ole mahdollista määritellä tarkasti.

Tietoa salkkujen kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämisestä

Aktiivisesti hallinnoidut mallisalkut edistävät ympäristöön liittyviä ominaisuuksia EU:n kestävyyttä koskevan tiedonantoasetuksen (”Disclosure-asetus”) artikla 8:n mukaisesti.

Mallisalkkujen sijoitusprosessi sisältyy Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen prosessiin, joka koostuu seuraavista kestävyyttä edistävistä osa-alueista:

– Mallisalkut sulkevat pois sijoitukset kiistanalaisiin sektoreihin, kuten tupakka- ja peliteollisuuteen.

– Mahdollisia sijoituskohteita analysoitaessa tutkitaan perinteisten taloudellisten tekijöiden lisäksi myös kohteen kestävyyteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

– Salkun omistukset analysoidaan YK:n kansainvälisen Global Compact -yritysvastuualoitteen mukaisesti.

– Mallisalkut ovat osa Ålandsbankenin tavoitetta, joka koskee kaikkien hallinnoitujen varojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on puolittaa vuoden 2020 hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.

  Ympäristöllisten tai sosiaalisten ominaisuuksien edistämisen valvomiseen, mittaamiseen ja arviointiin käytettävät menetelmät

  Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamien prosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

  – Poissulkeminen: Ensin suljetaan pois yhtiöt, joiden toiminta liittyy kiistanalaisten aseiden valmistukseen, aikuisviihteeseen, rahapelitoimintaan, tupakkateollisuuteen ja kivihiilen (thermal coal) tuotantoon. Sijoitamme valikoivasti alkoholipitoisia juomia valmistaviin yhtiöihin.

  – Kohteiden valinta: Yksittäisiä sijoituskohteita analysoitaessa tunnistetaan taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien lisäksi myös olennaiset kestävyystekijät, jotka saattavat vaikuttaa sijoituskohteeseen. Systemaattisen ja syväluotaavan analyysin luomiseksi teemme yhteistyötä ulkopuolisen järjestelmätoimittajan, MSCI:n kanssa. Kumppanuus koskee etenkin yhtiöiden kestävyystekijöiden globaalia analysointia.

  – YK:n kansainvälisen Global Compact -yritysvastuualoitteen noudattaminen: Ålandsbanken tarkastaa puolen vuoden välein, että kaikki aktiivisesti hallinnoituihin mallisalkkuihin sisältyvät yhtiöt noudattavat YK:n Global Compact -yritysvastuualoitetta. Mikäli rikkomuksia aloitetta kohtaan havaitaan, muodostetaan kyseiseen yhtiöön keskusteluyhteys asian selvittämiseksi. Jos toivottua muutosta yhtiön toiminnassa ei kuitenkaan tapahdu kahden vuoden kuluessa, yhtiö poistetaan kaikista salkuista.

  – Mallisalkkuihin voi sisältyä ulkopuolisia rahastoja. Otathan huomioon, että näiden rahastojen omat kestävyyteen liittyvät prosessit ja metodit saattavat vaihdella. Kaikkia mallisalkkuihin sisältyviä rahastoja arvioidaan kuitenkin Ålandsbankenin yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja MSCI:n työvälineiden ja tietokantojen avulla.

   Tietoa indekseistä ja vertailuarvoista

   Ålandsbankenin mallisalkut seuraavat yleensä vertailuindeksiä, mikäli sopivia indeksejä on saatavilla salkuille ja sijoitustuotteille. Salkkukohtainen vertailuindeksi ilmoitetaan salkun omassa Sijoitusstrategiassa. Valittujen vertailuindeksien katsotaan olevan relevantteja salkkujen sijoituspuitteita ja riskitasoa ajatellen. Valitut indeksit eivät yleensä ole linjassa ympäristöllisten tai sosiaalisten ominaisuuksien kanssa, eikä salkulle soveltuvaa vertailuindeksiä valita ympäristöön liittyvien tekijöiden tai laskentamallien perusteella.

   Tietoa EU:n taksonomian mukaista ympäristötavoitetta edistävistä sijoituksista

   EU:n taksonomia on luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa yhteiset kriteerit ympäristöllisesti kestävää taloudellista toimintaa varten. Yksittäiset salkut saattavat sisältää sijoituksia, jotka EU:n taksonomian mukaan ovat ympäristöllisesti kestäviä, mutta myös kestäviä sijoituksia, jotka eivät ole linjassa taksonomian vaatimusten kanssa. Esimerkiksi vielä ei ole linjattu, mitä EU:n taksonomia vaatii sosiaalisesti kestävältä sijoitukselta.

   Taksonomiaa kehitetään parhaillaan, eivätkä kaikki ympäristötavoitteita koskevat kriteerit ole vielä valmiita. Edelleen puuttuu myös laskentamalli sille, kuinka suuri osuus salkun sijoituksista noudattaa taksonomiaa. Yhtiöt, joihin mallisalkku sijoittaa, eivät ole vielä alkaneet raportoida siitä, missä määrin heidän toimintansa on EU:n taksonomian mukaista. Siksi Ålandsbanken ei vielä voi antaa tietoa siitä, kuinka suuri osa yksittäisen salkun sijoituksista noudattaa EU:n taksonomiaa.

   Sen lisäksi, että ilmoitetaan missä määrin salkun sijoitukset ovat EU-taksonomian mukaisia, on säännöstöissä myös periaate, jonka mukaan taloudellinen toiminta ei saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa. Tämä tarkoittaa, että jotakin tiettyä kestävyystavoitetta edistävät sijoitukset eivät saa samalla aiheuttaa merkittävää haittaa jollekin toiselle kestävyystavoitteelle.

   ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestävää taloudellista toimintaa koskevia EU:n kriteereitä.

   Ålandsbanken aikoo ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöllisesti kestävää taloudellista toimintaa koskevat EU:n kriteerit heti, kun tarpeeksi suuri määrä luotettavaa tietoa on saatavilla.