Siirry pääsisältöön

Indeksiobligaatiot

Strukturoidut sijoitustuotteet on yleisnimitys useille tuotteille, mutta useimmiten niissä on kyse erimuotoisista indeksiobligaatioista, joita kutsutaan myös indeksijoukkolainoiksi.

Strukturoidut sijoitustuotteet voidaan rakentaa siten, että niihin sijoittamalla pääsee osalliseksi tietyn kohde-etuuden tai markkinan kehityksestä. Tällöin, ne voivat antaa paremman riskioikaistun tuoton kuin sijoitus suoraan kyseiseen kohde-etuuteen. Strukturoitujen sijoitustuotteiden kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi osakkeet, osakeindeksit, rahastot, valuutat, korot ja hyödykkeet.

Tietoa indeksiobligaatioista

Indeksiobligaatioon sijoitettu pääoma maksetaan takaisin obligaation eräpäivänä. Indeksiobligaatioita on saatavana eri riski- ja tuottomahdollisuuksilla. Yleisin on kuitenkin vaihtoehto, jossa tuotto on määritelty osuudeksi jonkin pörssi-indeksin noususta ja nimellispääoma on turvattu. Indeksiobligaatioiden sijoitusaika on yleensä 2 - 7 vuotta ja tuotto maksetaan useimmiten sijoitusajan päättyessä. Obligaatioon liittyy kuitenkin aina liikkeeseenlaskijariski eli Ålandsbankenin taloudellinen kyky täyttää velvollisuutensa. Jos Ålandsbankenista tulisi maksukyvytön, on olemassa riski, etää sijoittamasi rahamäärää ei voida maksaa takaisin osittain tai kokonaan.

Indeksiobligaation tuotto

Indeksiobligaation tuotto on kokonaan tai osittain sidottu valitun markkinan kurssikehitykseen. Jokaisella yksittäisellä indeksiobligaatiolla on omat erityisominaisuutensa. Osallistumisaste ilmaisee, miten suuren osuuden kurssinoususta sijoittaja saa indeksiobligaation eräpäivänä.

Mitä riskejä indeksiobligaatioihin liittyy?

Indeksiobligaatioon tehdystä sijoituksesta maksetaan eräpäivänä takaisin nimellismäärä. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Sijoittaja ottaa kuitenkin riskin siitä, että hän jää ilman tuottoa sijoitusajalta, jos kohde-etuus ei kehity siten, että kunkin indeksiobligaation lainakohtaisissa ehdoissa määriteltyä lisäerää koskevat ehdot täyttyvät. Tehdessään sijoituksen pääomaturvattuun tuotteeseen ja maksaessaan ylikurssin sijoittaja saattaa ottaa riskin siitä, että hän menettää ylikurssin, jos kohde-etuus kehittyy heikommin kuin maksetun ylikurssin arvo. Ylikurssi ja merkintäpalkkio eivät kuulu pääomaturvan piiriin.

Liikkeeseenlaskijariski

Sekä pääomaturva että tuottomahdollisuus riippuvat liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kyvystä täyttää velvollisuutensa eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskija joutuisi taloudelliseen ahdinkoon, sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan riippumatta siitä, miten kohde-etuus on kehittynyt. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus voi muuttua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.

Markkinariski

Tuotto sijoituksen erääntyessä kuvataan markkinointiesitteessä ja esitteessä. Sijoituksen markkina-arvoa sijoituksen kestäessä on sen sijaan vaikeampi kuvata, koska se riippuu useista tekijöistä ja matemaattisista riskimalleista. Markkinahinta riippuu ensisijaisesti korkojen liikkeistä, kohde-etuuden kehityksestä, volatiliteetista ja jäljellä olevasta sijoitusajasta. Sijoitus indeksiobligaatioon voi antaa toisenlaisen tuoton kuin suora sijoitus kohde-etuuteen.

Liikkeeseenlaskija voi tietyissä rajallisissa tilanteissa lunastaa indeksiobligaation ennenaikaisesti, ja ennenaikainen lunastussumma voi olla joko suurempi tai pienempi kuin alun perin sijoitettu rahamäärä. Myynnin tapahtuessa ennen eräpäivää sijoittajan riskinä on, että sijoituksen arvo voi olla alhaisempi kuin nimellismäärä. Mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäivää ennenaikainen selvitys tapahtuu, sitä suurempi riski on, että indeksiobligaation arvo alittaa sekä alun perin sijoitetun rahamäärän että nimellismäärän. Indeksiobligaation pääomaturva on voimassa ainoastaan varsinaisena eräpäivänä. Indeksiobligaatioon sijoittanut menettää sen vaihtoehtoisen koron, jonka hän olisi voinut saada sijoittaessaan pelkkään korkovälineeseen, esimerkiksi talletukseen.

Likviditeettiriski

Sijoittajan tulee pitää indeksiobligaatiota ensisijaisesti sijoituksena, joka pidetään eräpäivään asti. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Sijoitusaikana obligaation arvo voi olla korkeampi tai alhaisempi kuin nimellismäärä. Sijoittajalle, joka kurssinousun tai muun syyn johdosta haluaa myydä obligaation ennen eräpäivää, Ålandsbanken asettaa ostokurssin normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa. Obligaation ennenaikainen myynti voi ajoittain vaikeutua esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

Osallistumisriski

Kohde-etuuden kehitys on ratkaisevaa strukturoidun tuotteen tuotto-osuuden laskennassa. Kohde-etuuden tuleva kehitys riippuu useista tekijöistä ja sisältää monia riskejä, kuten osakekurssi-, luotto-, korko-, raaka-aineiden hinta- ja valuuttariskejä sekä poliittisia riskejä. Sijoitus strukturoituun tuotteeseen voi antaa toisenlaisen tuoton kuin suora sijoitus kohde-etuuteen.

Takaisinmaksettavan summan muutos

Takaisinmaksettavaa summaa voidaan joutua tarkistamaan, jos tapahtuu merkittävä muutos, esimerkiksi lakimuutos, joka vaikuttaa liikkeeseenlaskijan mahdollisuuteen maksaa takaisinmaksettava summa. Indeksin olemassaolon lakkaaminen tai sen julkaisun muunlainen päättyminen voi muuttaa takaisinmaksettavaa summaa.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja indeksiobligaatioihin liittyvistä riskeistä.