Siirry pääsisältöön

Palkitsemisraportti tilivuodelta

Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa esitetään Ålandsbanken Abp:n (pankin) hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilivuonna 2021 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtiovarainministeriön asetuksen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 raportointia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Pankin varsinainen yhtiökokous 2021 on käsitellyt ja hyväksynyt pankin palkitsemispolitiikan (”Palkitsemispolitiikka”).

Pankki on noudattanut Palkitsemispolitiikkaa palkkojen ja palkkioiden maksamisessa johdolle vuonna 2021. Pankki ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta, eikä perinyt palkkioita takaisin.

Pankin palkitsemisjärjestelmä on yhteneväinen konsernin yritysstrategian, tavoitteiden ja arvostusten sekä hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää niitä. Palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, että se ei ole ristiriidassa konsernin pitkän aikavälin etujen kanssa. Pankki tekee analyysin siitä, miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa pankkiin kohdistuviin taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintaan. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen välillä on oltava sopiva tasapaino. Konsernin yhteenlasketut palkitsemiset yksittäiselle ansaintajaksolle eivät saa luoda ja palkita riskinottoa, joka voi vaarantaa konsernin pitkän aikavälin etuja.

Pankin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys verrattuna työntekijöiden palkitsemisen kehitykseen ja Ålandsbanken-konsernin taloudelliseen kehitykseen viitenä viimeisenä tilivuonna

2017

2018

2019

2020

2021

Hallitus

343 250

311 917

296 167

305 500

300 750

Toimitusjohtaja

356 765

405 116

504 098

450 188

494 676

Ålandsbanken Abp:n ja Ruotsin sivuliikkeen työntekijät

26 926 116

26 396 511

26 735 516

28 127 687

31 030 113

Liiketulos (konserni)

milj. EUR

26,0

29,0

33,2

39,7

49,2

Konsernin kannattavuus, %

9,1

9,8

10,7

11,6

14

Hallituksen jäsenten palkkiot tilivuonna 2020

Hallituksen jäsen

Hallituksen vuosipalkkio

Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista

Kokouspalkkiot tarkastusvaliokunnan kokouksista

Kokouspalkkiot palkitsemisvaliokunnan kokouksista

Yhteensä

Lampi Nils, puheenjohtaja

33 750

20 000

6 750

2 250

62 750

Taxell Christoffer

29 500

16 000

2 250

47 750

Ceder Åsa

27 500

15 750

2 250

45 500

Karlsson Anders Å

27 500

15 750

6 750

50 000

Valassi Ulrika

27 500

15 750

9 000

52 250

Wiklöf Anders

27 500

15 000

42 500

Karlsson Agneta*

10 750

10 750

*asiantuntijajäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja


Hallituksen jäsenille ei ole maksettu taloudellisia etuuksia, jotka liittyvät työ- tai toimisuhteeseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilivuonna 2021

Ålandsbankenin Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetaan kiinteä kuukausipalkka sekä lyhyen aikavälin palkitsemisohjelman mukainen muuttuva palkkio, joka perustuu konsernin kannattavuustasojen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Muuttuva palkkio ei voi ylittää 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaa määrää.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan sijainen

KIINTEÄ PALKKA,

joka on maksettu vuonna 2021

Kiinteä vuosipalkka

352 800

275 801

Luontoisedut

12 420

6 483

MUUTTUVA PALKKIO,

joka on maksettu vuonna 2021*

Muuttuva palkkio käteisenä

64 728

34 287

Muuttuva palkkio osakkeina

64 728

34 287

PALKITSEMINEN YHTEENSÄ

494 676

350 857

Lykätty käteisenä maksettava muuttuva palkkio

186 188

143 069

Lykätty osakkeina maksettava muuttuva palkkio

186 188

143 069

LYKÄTTY MUUTTUVA PALKKIO YHTEENSÄ

266 632

286 138

* * Sisältää muuttuvan palkkion 2020 ja lykätyn muuttuvan palkkion 2017, jotka on maksettu maaliskuussa 2021. Osakkeet luontoisetuna verotetun määrän mukaan.

** Sisältää muuttuvan palkkion vuodelta 2021 (myönnetty muuttuva palkkio), joka maksetaan vuonna 2022, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2018, joka maksetaan vuonna 2022, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2019, joka maksetaan vuonna 2023, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2020, joka maksetaan vuonna 2024 sekä lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2021, joka maksetaan vuonna 2026.

Toimitusjohtaja on merkinnyt 2 743 Ålandsbankenin B-osaketta ja toimitusjohtajan sijainen merkinnyt 1 453 Ålandsbankenin B-osaketta 5. maaliskuuta 2021 merkintähintaan 23,60 euroa osaketta kohden Ålandsbankenin kannustinohjelman puitteissa.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin jakautuu siten, että enintään 2/3 perustuu konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin vuodelle 2020 perustuu puoliksi konsernin kannattavuuteen ja puoliksi henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin sanotun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin jakautuu siten, että enintään 2/3 perustuu konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.
Palkkiona saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin sanotun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Toimitusjohtajan sijaiselle on otettu maksuperusteiset lisäeläkevakuutukset, joissa eläkeikä on 65 vuotta.