Siirry pääsisältöön

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 - Ålandsbanken Abp

Johdanto

Tässä palkitsemisraportissa esitetään Ålandsbanken Abp:n (pankin) hallitukselle, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilivuonna 2022 maksetut palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet.

Selvitys on laadittu arvopaperimarkkinalain, osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista annetun valtiovarainministeriön asetuksen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 raportointia koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Pankin varsinainen yhtiökokous 2020 on käsitellyt ja hyväksynyt pankin palkitsemispolitiikan (”Palkitsemispolitiikka”).

Pankki on noudattanut Palkitsemispolitiikkaa johdon palkkojen ja palkkioiden maksamisessa vuonna 2022. Pankki ei ole poikennut Palkitsemispolitiikasta, eikä perinyt palkkioita takaisin.

Pankin palkitsemisjärjestelmä on yhteneväinen konsernin yritysstrategian, tavoitteiden ja arvostusten sekä hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää niitä. Palkitsemisjärjestelmä on rakennettu siten, ettei se ole ristiriidassa konsernin pitkän aikavälin etujen kanssa. Pankki tekee analyysin siitä, miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa pankkiin kohdistuviin taloudellisiin riskeihin ja niiden hallintaan. Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen välillä on oltava sopiva tasapaino. Konsernin yhteenlasketut palkitsemiset yksittäiselle ansaintajaksolle eivät saa luoda ja palkita riskinottoa, joka voi vaarantaa konsernin pitkän aikavälin etuja.

Pankin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitys verrattuna työntekijöiden palkitsemisen kehitykseen ja Ålandsbanken-konsernin taloudelliseen kehitykseen viitenä viimeisenä tilivuonna

2018

2019

2020

2021

2022

Hallitus

311 917

296 167

305 500

300 750

349 250

Toimitusjohtaja

405 116

504 098

450 188

494 676

570 227

Ålandsbanken Abp:n ja Ruotsin sivuliikkeen työntekijät

26 396 511

26 735 516

28 127 687

31 030 113

32 811 203

Liiketulos (konserni)

milj. EUR

29,0

33,2

39,7

49,2

46,1

Konsernin kannattavuus, %

9,8

10,7

11,6

14

12,8

Hallituksen jäsenten palkkiot tilivuonna 2022

Hallituksen jäsen

Hallituksen vuosipalkkio

Kokouspalkkiot hallituksen kokouksista

Kokouspalkkiot tarkastusvaliokunnan kokouksista

Kokouspalkkiot palkitsemisvaliokunnan kokouksista

Yhteensä

Lampi Nils, puheenjohtaja

35 000

21 000

8 250

3 000

62 750

Taxell Christoffer,
varapuheenjohtaja

30 000

16 500

-

3 000

49 500

Ceder Åsa

28 000

16 500

-

-

44 500

Karlsson Anders Å

28 000

16 500

8 250

-

52 750

Valassi Ulrika

28 000

16 500

11 000

42 250

Wiklöf Anders

28 000

14 250

- -

42 250

Leino-Haltia Mirel 21 000 11 250 5 250 - 37 500

Karlsson Agneta*

11 750

11 750

*asiantuntijajäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja


Hallituksen jäsenille ei ole maksettu taloudellisia etuuksia, jotka liittyvät työ- tai toimisuhteeseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tilivuonna 2022

Ålandsbankenin Palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetaan kiinteä kuukausipalkka sekä lyhyen aikavälin palkitsemisohjelman mukainen muuttuva palkkio, joka perustuu konsernin kannattavuustasojen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Muuttuva palkkio ei voi ylittää 12 kuukauden kuukausipalkkaa vastaavaa määrää.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan sijainen

KIINTEÄ PALKKA,

joka on maksettu vuonna 2022

Kiinteä vuosipalkka

384 600

288 041

Luontoisedut

12 720

6 514

MUUTTUVA PALKKIO,

joka on maksettu vuonna 2022*

Muuttuva palkkio käteisenä

85 968

65 687

Muuttuva palkkio osakkeina

86 939

66 429

PALKITSEMINEN YHTEENSÄ

570 227

426 671

LYKÄTTY MUUTTUVA vahvistettu PALKKIO, joka maksetaan vuoden 2022 jälkeen **

Lykätty käteisenä maksettava muuttuva palkkio

167 800

125 307

Lykätty osakkeina maksettava muuttuva palkkio

167 800

125 307

LYKÄTTY MUUTTUVA PALKKIO YHTEENSÄ

335 600

250 614

* Sisältää muuttuvan palkkion vuodelta 2021 ja lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2018, jotka on maksettu maaliskuussa 2022. Osakkeet luontoisetuna verotetun määrän mukaan.

** Sisältää muuttuvan palkkion vuodelta 2022 (myönnetty muuttuva palkkio), joka maksetaan vuonna 2023, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2019, joka maksetaan vuonna 2023, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2020, joka maksetaan vuonna 2024, lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2021, joka maksetaan vuonna 2026 sekä lykätyn muuttuvan palkkion vuodelta 2022, joka maksetaan vuonna 2027.

Toimitusjohtaja on merkinnyt 2 395 Ålandsbankenin B-osaketta ja toimitusjohtajan sijainen 1 830 Ålandsbankenin B-osaketta 16.3.2022 merkintähintaan 35,89 euroa osakkeelta Ålandsbankenin kannustinohjelman puitteissa.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kannustin jakautuu siten, että enintään 2/3 perustuu konsernin kannattavuuteen ja 1/3 henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Palkkioksi saadut osakkeet on pidettävä vähintään 12 kuukautta, niin sanotun odotusajan, ennen kuin saaja voi määrätä niistä.

Toimitusjohtaja on merkinnyt 281 Ålandsbankenin B-osaketta ja toimitusjohtajan sijainen 204 Ålandsbankenin B-osaketta 25.1.2023 merkintähintaan 32,98 euroa osakkeelta konsernin koko henkilöstölle vuonna 2022 käynnistetyn osakesäästöohjelman puitteissa. Työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia kuukausipalkastaan merkitäkseen B-osakkeita puolivuosittaisissa suunnatuissa osakeanneissa. Säästöjakso alkoi heinäkuussa 2022, ja ohjelma on yksivuotinen. Kolmen vuoden kuluttua kustakin osakeannista Ålandsbanken antaa kullekin osakeanteihin osallistuneelle ja edelleen konsernin palveluksessa olevalle työntekijälle yhden ilmaisen lisäosakkeen jokaista työntekijän suunnatuissa osakeanneissa ostamaa ja edelleen omistamaa osaketta kohden. Työntekijöiden merkittäväksi tarjotaan B-osake kurssiin, joka alittaa kutakin osakeantia edeltävän kuukauden keskikurssin 10 prosentilla.

Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäeläkkeeseen yleisen lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Toimitusjohtajan sijaiselle on otettu maksuperusteiset lisäeläkevakuutukset, joissa eläkeikä on 65 vuotta.