Siirry pääsisältöön

Vastuullinen sijoittaminen

Pyrimme aina tuntemaan perusteellisesti yritykset, joihin sijoitamme, ja käymme läpi erityisen tarkasti yritystoiminnan kestävyyteen liittyvät osa-alueet. Tarjoamme aktiivista varainhoitoa ja vastuullisuus on osa hallinnointitapaamme. Vastuullisen sijoittamisen prosessi on käytössä kaikissa Ålandsbankenin hallinnoimissa rahastoissa ja varainhoitopalveluissa.

Vuodesta 2010 lähtien olemme noudattaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI). Tämä tarkoittaa, että kunkin yrityksen sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vastuualueiden (ESG-tekijät) analyysi sisällytetään yritysanalyysiin.

Lue lisää sijoitustuotteistamme

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen (Principal Adverse Impact, PAI)

Olemme tietoisia siitä, että myös vastuullinen sijoitustoiminta saattaa sisältää osa-alueita, joilla on kestävän kehityksen kannalta kielteisiä vaikutuksia. Pyrimme huomioimaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin jokaisen sijoituspäätöksen osalta, siltä osin kuin se ajankohtaisesti tarjolla olevien tietojen pohjalta on mahdollista. Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioidaan Ålandsbankenin sijoitusstrategiassa alla olevan PAI-ilmoituksen mukaan.

Sijoitusstrategian implementointi

Ålandsbankenin työ vastuullisen sijoittamisen parissa voidaan jakaa eri vaiheisiin. Ensimmäisessä vaiheessa pyrimme sulkemaan pois yritykset, joilla on sidoksia kiistanalaiseen asevalmistukseen, aikuisviihteeseen, rahapelitoimintaan, tupakkateollisuuteen tai kivihiilen tuotantoon. Lisäksi sijoitamme valikoivasti alkoholipitoisia juomia valmistaviin yrityksiin.

Yksittäisten sijoituskohteiden analyysissä kartoitamme taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien lisäksi myös ne kestävyystekijät, jotka saattavat vaikuttaa sijoituskohteeseen.

Yhtiöiden globaalin kestävyysarvion teemme yhteistyössä ulkopuolisten järjestelmätoimittajien, MSCI:n ja Morningstarin kanssa, jotka auttavat meitä järjestelmällisen ja syvällisen analyysin tekemisessä. Yhteistyö auttaa meitä myös käsittelemään omiin rahastoihimme ja salkkuihimme liittyviä kestävyyskysymyksiä.

  Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kehittämällä jatkuvasti tuotevalikoimaamme vastuullisten sijoitusten parissa. Raportoidut arvot hiili-intensiteetin osalta sekä muuta lisätietoa löytyy Ålandsbankenin Kestävyysraportista 2022. Hiilidioksidipäästöjen laskelmat löytyvät konsernin vuosikertomuksesta. Tiedot kattavat kaikki omat rahastomme ja mallisalkkumme, mutta ulkopuoliset rahastot on jätetty pois, koska kolmansilta osapuolilta saadut tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia. Huomioitavien kestävyystekijöiden listaa päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

  Hoitamissamme salkuissa sekä muun muassa pörssinoteerattuja rahastoja (ETF-rahastot) koskevassa sijoitusneuvonnassa pyrimme mahdollisuuksien mukaan valitsemaan ensisijaisesti kestävyystekijät huomioivia rahastoja. On kuitenkin mahdollista, että jokaiselta yksittäiseltä sektorilta ei löydy kestävyystekijät huomioon ottavia ETF-rahastoja.

  Raportoimme vastuullisen sijoittamisen työstä PRI:n vuosittaisen itsearvioinnin kautta, joka julkaistaan ​​ulkoisesti ja Ålandsbankenin rahastojen vastuullisuusraportissa. Ilmastokysymykset korostuvat yhä enemmän.

  Kestävyys sijoitusneuvonnassa

  Sekä kestävyystekijät että niihin liittyvät pääasialliset haitalliset vaikutukset huomioidaan sijoitusneuvonnassa ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden neuvonnassa tarjolla olevien rahoitustuotteiden kautta. Ålandsbankenin vastuullisen sijoittamisen prosessia sovelletaan koko rahoitustuotetarjontaan.

  Ålandsbanken on aktiivinen omistaja

  Haluamme olla mukana luomassa parempaa ja kestävämpää yhteiskuntaa. Siksi meillä on aktiivinen rooli niissä yrityksissä, joissa meillä on merkittävä omistusosuus.

  Vuonna 2010 olimme mukana perustamassa Finsif:iä (Finland’s Sustainable Investment Forum). Vuodesta 2016 asti olemme olleet myös Swesif:in (Sweden’s Sustainable Investment Forum) jäseniä, jotta voimme jakaa tietoa, osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia mielipidevaikuttajina vastuullista sijoittamista koskevissa kysymyksissä Suomessa ja Ruotsissa.

  Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy toimii omistajakysymyksissä Rahastoyhtiön omistajapolitiikan mukaisesti. Omaisuudenhoitajan omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti Ålandsbanken Abp ei yleensä sovella asiakasomistajavaikuttamista niissä yhtiöissä, joihin on sijoitettu asiakkaan puolesta. Lisätietoa Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n omistajapolitiikasta sekä Omaisuudenhoitajan omistajaohjauksen periaatteista löydät verkkosivustoltamme.

  Kestävyysriskit osana Ålandsbankenin palkitsemispolitiikkaa

  Uskomme, että työntekijöidemme palkitseminen täytyy toteuttaa siten, että se ei ole ristiriidassa Ålandsbankenin pitkän aikavälin intressien kanssa. Palkitsemispolitiikkamme tulee siis muodostaa siten, että se ei edistä intressejä, jotka ovat ristiriidassa asiakkaiden intressien kanssa tai jotka kannustavat liioiteltuun riskinottoon kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

  Raportointi ja seuranta kansainvälisten standardien mukaisesti

  UNPRI- ja UNEP FI (Responsibe Banking Principles) -sopimukset allekirjoittaneena Ålandsbanken on velvollinen raportoimaan YK:n periaatteiden noudattamisesta. Kattavat raportit löytyvät kunkin järjestön kotisivuilta.

  Rahastojen osalta vastuullisen sijoittamisen toimista raportoidaan Kestävyysraportissa, joka julkaistaan kerran vuodessa.

  Ålandsbankenin vuosiraportti sisältää kattavan selonteon pankin kestävää kehitystä edistävästä työstä.

  Sijoitamme vain yhtiöihin, jotka toimivat YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen mukaisesti.

  Finsif logo 200x140
  Swesif logo 200x140
  PRI Sig Web V1
  2019 msci CMYK Medium hrz