Siirry pääsisältöön
22 heinäkuuta 2016
Ålandsbanken Blogi

Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2016


Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
22.7.2016 klo 9.01


Ålandsbanken on julkistanut osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-kesäkuu 2016

"Korkokatteemme on pärjännyt hyvin ottaen huomioon negatiiviset markkinakorot,
jotka nyt leimaavat rahoitusmarkkinoita. Markkinoiden levottomuus on kuitenkin
alentanut aktiviteettitasoa sijoitustoiminnassa ja nettomääräiset
palkkiotuottomme ovat laskeneet, varsinkin arvopaperikaupankäynnistä saadut
tuotot, jotka tammi-kesäkuulta ovat 1,5 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin
edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. 

Olemme vuoden sisällä rekrytoineet lisää asiakasneuvojia taataksemme
jatkossakin korkean palvelutasomme nykyisille ja uusille asiakkaillemme sekä
Ruotsissa että Suomessa. Tämä investointi henkilöstöön nostattaa
henkilöstökuluja runsaat miljoona euroa vuoden alkupuoliskolla.
Järjestämättömien saamisten osuus on ollut tasaisessa laskussa vuoden sisällä,
joten toisen vuosineljänneksen korkeampia luottotappioita ei tule pitää uuden
trendin alkamisena. 

Asiakaskuntamme kasvaa koko ajan uusien asiakkaiden myötä ja pankki kasvaa
vakaasti. Vallitseva markkinatilanne, jossa volatiliteettia on entisestään
lisännyt Ison-Britannian kansanäänestyksen tulos erota EU:sta, merkitsee
kuitenkin, että viimevuotisen ennätystuloksen saavuttaminen on haaste." 

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja


Tammikuu – kesäkuu 2016 verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2015

 -- Liiketulos aleni 27 prosenttia 12,6 miljoonaan euroon (17,3).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 30 prosenttia 9,8 miljoonaan
   euroon (14,0).
 -- Korkokate kasvoi 7 prosenttia 27,5 miljoonaan euroon (25,6).
 -- Palkkiotuotot, netto alenivat 11 prosenttia 22,1 miljoonaan euroon (24,7).
 -- Kulut kasvoivat 2 prosenttia 46,0 miljoonaan euroon (45,3).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat
   2,1 miljoonaa euroa (0,5) vastaten 0,12 prosentin luottotappiotasoa (0,03).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 9,2 prosenttia (14,2).
 -- Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,92).
 -- Ydinpääoman osuus laskettuna ilman siirtymäsääntöjä oli 12,4 prosenttia
   (12,0 prosenttia
31. joulukuuta 2015).  Toinen vuosineljännes 2016 verrattuna toiseen vuosineljännekseen 2015

 -- Liiketulos aleni 41 prosenttia 4,6 miljoonaan euroon (7,8).
 -- Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos aleni 44 prosenttia 3,5 miljoonaan
   euroon (6,2).
 -- Korkokate kasvoi 5 prosenttia 13,5 miljoonaan euroon (12,9).
 -- Palkkiotuotot, netto alenivat 9 prosenttia 10,8 miljoonaan euroon (11,9)
 -- Kulut kasvoivat 6 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon (22,5).
 -- Arvonalentumistappiot luotoista (netto, mukaan lukien palautukset) olivat
   1,7 miljoonaa euroa (0,3) vastaten 0,19 prosentin luottotappiotasoa (0,04).
 -- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen (ROE) oli 6,5 prosenttia (12,5)
 -- Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,41).

Taloudelliset tunnusluvutKonserni            2.   1.  %   2.  % 1.1.-3 1.1.-3  %
              nelj.  nelj.    nelj.     0.6.  0.6.   
               2016  2016     2015     2016  2015   
                                        
miljoonaa euroa                                 
Tulos                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Korkokate          13,5  13,9  -3  12,9  5  27,5  25,6  7
--------------------------------------------------------------------------------
Palkkiotuotot, netto     10,8  11,3  -5  11,9  -9  22,1  24,7 -11
--------------------------------------------------------------------------------
Käyvän arvon         1,9   1,5  25   1,6  14   3,4   4,1 -18
 rahoituserien                                 
 nettotuotto                                  
--------------------------------------------------------------------------------
Muut tuotot          3,9   3,8  2   4,1  -6   7,7   8,6 -11
--------------------------------------------------------------------------------
Tuotot yhteensä       30,1  30,6  -1  30,6  -2  60,7  63,0  -4
                                        
Henkilöstökulut       -14,7  -14,2  3  -14,1  4  -28,9  -27,8  4
--------------------------------------------------------------------------------
Muut kulut          -7,7  -6,4  20  -6,7  15  -14,1  -13,9  1
--------------------------------------------------------------------------------
Poistot           -1,5  -1,5  -5  -1,7 -14  -3,0  -3,6 -16
--------------------------------------------------------------------------------
Kulut yhteensä       -23,8  -22,2  7  -22,5  6  -46,0  -45,3  2
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen          6,3   8,4 -25   8,1 -22  14,7  17,8 -17
 arvonalentumistappioita                            
                                        
Arvonalentumistappiot    -1,7  -0,4     -0,3     -2,1  -0,5   
 luotoista ja                                  
muista saamisista                                
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos          4,6   8,0 -42   7,8 -41  12,6  17,3 -27
                                        
Tuloverot          -1,1  -1,7 -34  -1,6 -31  -2,8  -3,3 -16
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos      3,5   6,3 -45   6,2 -44   9,8  14,0 -30
                                        
Tuloksen jakautuminen:                             
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Ålandsbanken Abp:n      3,5   6,3 -45   6,2 -44   9,8  14,0 -30
 osakkeenomistajat                               
                                        
Volyymitietoja                                 
Antolainaus yleisölle    3 629  3 594  1  3 515  3           
--------------------------------------------------------------------------------
Ottolainaus yleisöltä 1   2 894  2 896  0  2 755  5           
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitusvolyymi 2      6 328  6 815  -7  6 696  -5           
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma          212   219  -3   200  6           
--------------------------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma      4 718  4 715  0  4 851  -3           
--------------------------------------------------------------------------------
Riskin määrä        1 500  1 542  -3  1 619  -7           
                                        
Tunnuslukuja                                  
Oman pääoman tuotto, %    6,5  11,7     12,5     9,2  14,2   
 (ROE) 3                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Kulu/tuotto-suhdeluku 4   0,79  0,73     0,73     0,76  0,72   
--------------------------------------------------------------------------------
Luottotappiotaso, % 5    0,19  0,05     0,04     0,12  0,03   
--------------------------------------------------------------------------------
Epävarmojen saatavien    0,65  0,79     0,65             
 osuus, brutto, % 6                               
--------------------------------------------------------------------------------
Epävarmojen saatavien     51   37      43             
 varausaste, % 7                                
--------------------------------------------------------------------------------
Core funding ratio, % 8    94   93      93             
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuus, % 9       4,5   4,6     4,1             
--------------------------------------------------------------------------------
Ydinpääoman osuus, % 10   12,4  12,5     11,2             
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos,    0,23  0,41 -45  0,41 -40  0,64  0,92 -30
 euroa 11                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos,    0,23  0,41 -45  0,41 -41  0,64  0,92 -30
 laimennettu, euroa                               
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen oma     13,90  14,36  -3  13,18  5           
 pääoma, euroa 12                                
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen oma     13,81  14,26  -3  13,15  5           
 pääoma, laimennettu,                              
euroa                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi A-osake,    13,86  16,19 -14  15,50 -11           
 euroa                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekurssi B-osake,    13,74  15,30 -10  15,75 -13           
 euroa                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä (pl. 15 267 15 267    15 178  1           
 omat osakkeet),                                
tuhat kpl                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä (pl. 15 477 15 478  0 15 278  1           
 omat osakkeet),                                
 laimennettu, tuhat kpl                             
--------------------------------------------------------------------------------
Tehdyt työtunnit       690   667  3   668  3   678   665  2
 kokopäivätoimiksi                               
muunnettuna                                   

1 Ottolainaus yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, mukaan lukien yleiseen
liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit 
2 Sijoitusvolyymi käsittää aktiivisesti hallinnoidun pääoman (omat rahastot,
täyden valtakirjan ja konsultatiivinen varainhoito) ja säilytyksessä olevan
muun arvopaperivolyymin 
3 Osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos / Osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta keskimäärin 
4 Kulut / Tuotot
5 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista / Antolainaus yleisölle
kauden alussa 
6 Epävarmat saatavat, brutto / Antolainaus yleisölle ennen
arvonalentumistappiovarauksia 
7 Saamiskohtaiset arvonalentumistappiovaraukset / Epävarmat saatavat, brutto
8 Antolainaus yleisölle / Ottolainaus mukaan lukien yleiseen liikkeeseen
lasketut sijoitustodistukset, indeksiobligaatiot ja debentuurit sekä
liikkeeseen lasketut katetut joukkolainat 
9 Oma pääoma / Taseen loppusumma
10 (Ydinpääoma / Vakavaraisuusvaatimus) x 8 %
11 Osakkeenomistajien osuus tilikauden tuloksesta / Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin 
12 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta / Osakkeiden lukumäärä
vähennettynä omilla osakkeilla tilinpäätöspäivänä Osavuosikatsaus julkistetaan ruotsiksi ja englanniksi sekä epävirallisena
käännöksenä suomeksi. 
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/fi_resultat_jan-jun_16.pdf 


Lisätietoja antaa:
Peter Wiklöf, Ålandsbanken Abp:n toimitusjohtaja ja konserninjohtaja
Puh. + 358 (0)40 512 7505