29 kesäkuuta 2021
Suomi

Ålandsbanken Tuulivoima – Suomen ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava erikoissijoitusrahasto

Alandsbanken vindkraft

Juha Känkänen

Ålandsbanken Tuulivoimarahaston salkunhoitaja

Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon ja tänä päivänä yritykset näkevät vastuullisen toiminnan olevan jopa kriittinen menestystekijä. Ilmastomyönteisyys korostuu myös arkisissa valinnoissamme. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen vuoden 2050 tavoitteisiin päästäisiin, tulisi sähköntuotanto Euroopassa olla päästötöntä, ja lämmityksen, teollisuuden ja liikenteen päästöt lähellä nollaa.

Vastuullisuus on jo pitkään ollut Ålandsbankenin liiketoiminnan ytimessä. Ympäristötyömme on vuosien aikana muotoutunut ruohonjuuritason toiminnasta keskeiseksi osaksi koko pankin toimintaa – Luontotilin kautta Itämeritiliin ja Itämeriprojektiin. Viime vuoden marraskuussa vahvistimme asemaamme kestävissä sijoituksissa lanseeraamalla Suomen ensimmäisen tuulivoimaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston – Ålandsbanken Tuulivoiman. Suomessa yksityishenkilöille ja instituutioille tarjotuista sijoitusrahastoista on tähän asti puuttunut rahasto, joka sijoittaisi suoraan tuulipuistoihin pitkän tähtäimen strategialla.

Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön kysyntä kasvaa ja tuulivoima on edullisin muoto uudelle sähköntuotannolle. Jotta maailmanlaajuiset ilmastotavoitteet saavutetaan, tulee uusiutuvaan sähköntuotantoon tehdä suuria panostuksia. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä vaatii kunnianhimoisia toimenpiteitä. Sähköntuotanto Pohjoismaissa on puhdistumassa melko nopealla vauhdilla, muut teollisuudenalat ovat suurempien haasteiden edessä. Päästötön yhteiskunta nojaa tulevaisuudessa suurelta osin eri prosessien sähköistymiseen ja sähkön kulutus on sitä kautta kasvussa. Halvin tapa lisätä uutta sähköntuotantoa Suomessa on investoida tuulivoimaan. Suomessa on kehitteillä eri vaiheissa olevia tuulivoimahankkeita noin 15 000 megawatin edestä, ja olemassa oleva kapasiteetti on noin 2 500 megawattia. Tilaa investoinneille on myös yhteispohjoismaisen sähköjärjestelmän näkökulmasta.

Ålandsbanken Tuulivoima erikoissijoitusrahasto sijoittaa lähinnä valmiiksi kaavoitettuihin ja rakennusluvat saaneisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rakennusaikana tuulipuiston arvon odotetaan kasvavan. Rahasto on rakennettu niin, että se mahdollistaa joustavan toiminnan markkinalla ja maksimoi pitkän aikavälin tuoton sijoittajille. Rahastolla ei esimerkiksi ole kommandiittiyhtiömuotoisille rahastoille tyypillistä tiettyä sijoitus- ikkunaa, vaan se voi kerätä rahaa ja investoida markkinatilanteen mukaan. Rahaston tuotto muodostuu tuulivoimapuiston vuotuisesta arvonmuutoksesta ja sähkön myynnistä saaduista tuloista. Odotettu tuotto on 5–7 %.

Alandsbanken juha kankanen fond vindkraft

"Sijoittamalla tuulivoimaan voit edesauttaa Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi."

Juha Känkänen. Ålandsbanken Tuulivoimarahaston salkunhoitaja

Näin rahasto toimii

1. Rahasto sijoittaa valmiiksi kaavoitettuihin ja rakennusluvat saaneisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin.

2. Rakennusaikana tuuli- puiston arvon odotetaan kasvavan.

3. Rahaston tuotto muodostuu tuulivoimapuiston vuotuisesta arvonmuutoksesta ja sähkön myyn- nistä saaduista tuloista.

Huomaa, että kaikkeen arvopaperisijoittamiseen liittyy riskejä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo ja tuotto voivat sekä noustaa että laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!