10 maaliskuuta 2021
Suomi

EU siirtyy vihreämpään aikakauteen; uudet asetukset auttavat asiakkaita sijoittamaan kestävästi

Anna stina wiklund blogg 2021

Anna-Stina Wiklund

vastuullisten sijoitusten vastaava Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Samaan aikaan kun maailma yrittää selviytyä COVID-19-pandemiasta, viranomaiset valmistelevat siirtymistä vihreämpään aikakauteen. EU-komission mukaan julkiset varat eivät riitä EU:n kestävyystavoitteiden saavuttamiseen ja siksi komissio haluaa lisäksi suunnata 1000 miljardia euroa vihreisiin investointeihin. Rahoitusmarkkinoilla on näin keskeinen rooli siirtymävaiheen toteuttamisessa.

Jatkossa rahastosijoittajille tarjotaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä EU-standardien mukainen kestävän sijoittamisen tietopaketti. Tänä vuonna voimaan astuva Tiedonantoasetus velvoittaa rahastonhoitajat huomioimaan työssään kestävyysriskit ja kestävyystekijät sekä tiedottamaan uusista käytännöistä vuoden 2021 aikana. Vuosina 2022 ja 2023 otetaan käyttöön Taksonomia-asetus, joka määrittelee, mitä voidaan pitää kestävänä tai ”vihreänä”.

Milloin säännöstö otetaan käyttöön?

Uusi säännöstö astuu voimaan porrastetusti. Tiedonantoasetus on voimassa 10.3.2021 alkaen, mistä lähtien rahastonhoitajien tulee tiedottaa yleisellä tasolla siitä, miten kestävyysaspektit huomioidaan heidän työssään. Hieman myöhemmin, 1.1.2022 alkaen, astuvat voimaan yksityiskohtaisemmat tason 2 RTS (Regulatory Technical Standards) -säännöt. Tällöin rahastonhoitajien tulee pystyä antamaan tarkempia tietoja koskien muun muassa hiilidioksidipäästöjä, ongelmajätettä, veden käyttöä sekä mahdollisia rikkomuksia kansainvälisiä sopimuksia vastaan, esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin liittyen.

Taksonomia-asetus määrittelee mikä on ympäristön kannalta kestävää ja auttaa arvioimaan, missä määrin yksittäinen sijoitus on ympäristön kannalta kestävä. Taksonomia perustuu seuraavan kuuteen ympäristötavoitteeseen:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtyminen kiertotalouteen
  • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Taksonomia astuu voimaan porrastetusti tammikuusta 2022 alkaen. Tämän jälkeen rahastosijoittajat voivat nähdä, kuinka suuri osuus rahaston sijoituksista tukee jotain yllä mainituista tavoitteista.

Mistä löytyy lisätietoja?

Julkaisemme lisätietoja nettisivustollamme kohdassa Säästä ja Sijoita – Ålandsbanken Varainhoito – Vastuullinen sijoittaminen. Rahastoesitteissä tullaan tiedottamaan, miten säännöstöä on sovellettu. Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ovat ”vaaleanvihreitä”, ja rahastot, joiden tavoitteena on kestävä sijoittaminen, ovat ”tummanvihreitä”.

Miten Ålandsbanken suhtautuu kestävyyteen liittyviin muutoksiin?

Kestävyysnäkökulma on jo kauan ollut keskeinen kaikessa Ålandsbankenin sijoitustoiminnassa. Olemme jo nyt vahvasti vihreässä siirtymässä, esimerkiksi tarjoamalla sijoittajille Joutsenmerkin saaneita rahastoja, kuten Ålandsbanken Green Bond ESG ja Ålandsbanken Maailma Osake. Ålandsbankenin uusin rahasto, Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto, edistää siihen sijoitettujen varojen avulla siirtymistä hiilidioksidineutraaliin energiantuotantoon. Meille kestävyyteen sijoittaminen on omaan tulevaisuuteemme sijoittamista. Vuoden 2021 maailman talousfoorumin riskiraportin (World Economic Forum World Risk Report) mukaan ilmastoriskit lukeutuvat sekä todennäköisyydeltään että suuruusluokaltaan maailman hälyttävimpiin riskeihin. Siksi pidämme myönteisenä asiana, että myös rahoitusala on mukana vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Haluatko tietää enemmän?

Tiedonantoasetus: Asetus [EU] 2019/2088 annettu marraskuussa 2019. Tiedonantoasetus säätelee muun muassa sitä, miten rahastoyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden ja rahoitusneuvojien tulee tiedottaa sijoittajille ja asiakkaille ESG-tekijöistä.

Taksonomia-asetus: Kesäkuussa 2020 annettiin taksonomia-asetus (asetus [EU] 2020/852), jonka sisältämät säännöt auttavat arvioimaan taloudellisen toiminnan kestävyyttä. Ensimmäisessä vaiheessa taksonomia koskee ilmastonmuutoksia ja laajentuu toisessa vaiheessa koskemaan myös vesivarojen ja merten luonnonvarojen käyttöä ja suojelua, kiertotalouteen siirtymistä, ympäristön pilaantumista ja biologista monimuotoisuutta.

RTS (Regulatory Technical Standard) taso 2: Tiedonantoasetukseen perustuva tekninen erittely raportoitavista asioista. Tiedonantoasetus sääntelee tiedonantoa yleisellä tasolla (taso 1), ja tekninen erittely sääntelee tiedonantoa yksityiskohtaisemmin (taso 2).

Joutsenmerkki: Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkintä, joka perustettiin vuona 1989. Joutsenmerkin saaneiden tuotteiden ympäristövaikutukset on kartoitettu koko tuotteen elinkaaren ajalta, raaka-aineesta jätteeksi. Joutsenmerkin myöntäminen asettaa tuotteille myös toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia.

Anna-Stina Wiklund

vastuullisten sijoitusten vastaava,
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
10-03-2021

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!