22 syyskuuta 2020
Suomi

Ovatko tuotto ja kestävä kehitys yhdistettävissä?

Alandsbanken anna stina wiklund hallbarhetsspecialist

Anna-Stina Wiklund

vastuullisten sijoitusten vastaava Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ESG ovat yhä tavallisempia käsitteitä pääomamarkkinoilla, ja ne sisällytetään yhä enenevässä määrin varainhoitajien analyyseihin ja valintaprosesseihin. Mutta voiko tuottoa parantaa ottamalla huomioon kestävän kehityksen mukaisia tekijöitä eri sijoitusvaihtoehtoja punnittaessa? Anna-Stina Wiklund, Ålandsbankenin vastuullisten sijoitusten vastaava, tarkastelee tutkimuksia, jotka on tehty sen jälkeen kun ESG alkoi vaikuttamaan sijoituksiin, saadakseen kuvan siitä, ovatko tuotto ja kestävä kehitys yhdistettävissä.

Ovatko tuotto ja kestävä kehitys yhdistettävissä?

Vastuullisuus, kestävä kehitys, ESG (environmental, social ja governance) mainitaan yhä useammin sijoitusten yhteydessä. Uutisilla kansainvälisten sopimusten ja normien vastaisista rikkomuksista on ollut huomattava vaikutus kulloinkin kyseessä olevan yhtiön osakkeen kehitykselle (esimerkiksi Volkswagenin päästöskandaali, pohjoismaisten pankkien rahanpesu Baltiassa). Viranomaiset keskittyvät yhä enemmän näihin kysymyksiin. Jos katsomme ajassa taaksepäin finanssikriisin (2008) aikaisiin vuosiin, niin kestävä kehitys näkyi pelkästään eettisten rahastojen toiminnassa, ja silloinkin oli pitkälti kyse eettisesti kyseenalaisten alojen (esimerkiksi aseet, tupakka, alkoholi, pornografia) poissulkemisesta. Tänä päivänä Pohjoismaissa on tuskin yhtäkään rahoitusalan toimijaa, joka ei ota huomioon kestävää kehitystä toiminnassaan. Ovatko kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset kannattavia? Onko mahdollista saada parempaa tuottoa valitsemalla kestävän kehityksen kannalta hyviä yhtiöitä, vai onko se pelkkää tyhjää puhetta?

PRIInterventions_2020

ESG:n E –kirjain kuvailee ympäristöä, ilmastonmuutosta, luonnonvaroja (vesi, puhdas ilma, ruuantuotanto), kestävää kehitystä, jätehuoltoa ja uusiutuvaa energiaa. S-kirjain kuvaa yhteiskunnallisia kysymyksiä tai työvoiman kohtelua, työturvallisuutta, lapsityövoimaa, tuotevastuuta, tuoteturvallisuuta sekä vastuuta sidosryhmiä kohtaan. G-kirjain kuvaa yhtiön hallintoon ja omistajaohjaukseen liittyviä kysymyksiä, kuten omistajuus, hallitus, palkitsemisjärjestelmät, ulkoinen ja sisäinen raportointi, korruption vastainen työ, veropolitiikka ja liiketoiminnan eettisyys.

Miten on, paraneeko tuotto jos ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet sijoituskohteita valitessa? Moni tutkimus on tarkastellut tätä yhteyttä. Margolis, Elfenbein ja Walsh (2007) analysoivat kaikkiaan 167 eri tutkimusta vuosien 1972-2007 väliltä ja havaitsivat, että yhtiön taloudellinen tulos ja raportoidut kestävän kehityksen toimenpiteet korreloivat positiivisesti. Hieman myöhemmin, 2015 Busch ja Basse analysoivat 2 200 tutkimusta ja totesivat, että taloudellinen suorituskyky ja vastuullisuus korreloivat positiivisesti. Mitkä tekijät kestävässä kehityksessä ja vastuullisuudessa lisäävät tuottoa?

PRISignatories_2020

Giese et al (2020) tutkimuksessa havaittiin, että lyhyemmällä aikavälillä (1 vuosi) varsinkin hyvällä hallintotavalla (G - governance) on merkitystä tuoton kannalta. Samaan aikaan kun hallintoon liittyvä häiriötilanne tulee osakemarkkinoiden tietoon, voidaan havaita varsin huomattava negatiivinen vaikutus osakekurssiin.

Jos tarkastelemme pidempiä ajanjaksoja on ympäristön (E - environmental) ja yhteiskunnallisten kysymysten (S - social) merkitys suurempi. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen ja työoikeuskysymysten merkitys ei ole suuri lyhyillä ajanjaksoilla, mutta pidemmällä tähtäimellä niillä on vaikutusta yhtiöiden kannattavuuteen. Havaittavissa on myös, että hallintoon liittyvillä kysymyksillä on vaikutusta ennen kaikkea yhtiöihin, jotka toimivat rahoitusalalla ja syklisten kuluttajatuotteiden sektorilla. Samaan aikaan ympäristökysymyksillä on suurin merkitys perusteollisuus- ja energiasektoreilla. Yhteiskunnallisten kysymysten painoarvo on suurin syklisten kuluttajatuotteiden sektorilla.

MSCI_ESG_Benchmark_2020

Yhtiöt voi myös asettaa paremmuusjärjestykseen riippumattomien arvioijien (esimerkiksi MSCI) antamien ESG-todistusten perusteella. Sektorin parhaat yhtiöt saavat parhaan luokituksen (AAA), ja huonoimmat (tai vähiten tietoa todistusta varten toimittaneet) saavat alimman luokituksen (CCC). On tutkimuksia, joissa näitä on vertailtu keskenään, ja esimerkiksi ajanjaksolla 2006 vuoteen 2019 (Giese et al tekemä tutkimus) löytyi eroavaisuus, kun parhaan viidenneksen tuotto oli parempi kuin alimman viidenneksen. Ohessa oleva ylin kuva havainnollistaa tämän. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että korkeimman ESG-luokituksen yhtiöt olivat historiallisesti olleet kannattavampia, niiden voitot olivat tasaisempia ja niiden osingot olivat suurempia. Fatemi et al (2015) osoitti myös tutkimuksessaan, että edellä mainitut seikat selittyivät mm. sillä, että korkeimman ESG-luokituksen yhtiöt houkuttelevat halutumpaa työvoimaa puoleensa ja niillä on tehokkaampi innovaatioiden hallinta, pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmat, pitkän aikavälin henkilökunnan palkitsemisjärjestelmät sekä tyytyväisemmät asiakkaat.

MCSI_ESG_SP500_2020

Kun ottaa huomioon kuinka osakemarkkinoiden näkemys ESG-tekijöistä on kehittynyt viime vuosina ja edellä mainittujen tutkimusten tulokset, voi todeta että kestävän kehityksen ja tuoton välillä on selkeä yhteys, ja että ESG-kysymykset ovat tärkeä osa sijoittajien valintaprosessia.

Anna-Stina Wiklund, vastuullisten sijoitusten vastaava

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Lähde: PRI, MSCI, Macrobond

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!