Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2017

Teckningstid 19.6.2017–18.8.2017

Emittent:Ålandsbanken Abp
Lånetid:20 år och 2 månader, möjlighet till förtida återbetalning efter 5 år (18.8.2022) och därefter årligen på räntebetalningsdagen.
Ränta:Fast årlig ränta 3,75 %
Räntebetalning:Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 18.8.2018.
Återbetalningsdag:Kapitalet återbetalas 18.8.2037.
Förtida återbetalning:Emittenten har rätt att, med Finansinspektionens tillstånd, återbetala lånet i förtid tidigast 18.8.2022.
Littera:1 000 euro
Minimiteckning:1 000 euro
Emissionskurs:Fast, 100 %
Emissionsdag:19.6.2017
Säkerhet:Ingen säkerhet har ställts för riskdebenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.
Teckningsprovision:Ingen
OBS! Specifika risker:Riskdebenturlånet inräknas i Ålandsbankens supplementära kapital (Tier 2) och lånevillkoren innehåller därför en klausul om att lånekapitalet kommer att nedskrivas slutgiltigt med 50 %, ifall Ålandsbankens (eller dess koncerns) kärnprimärkapitalrelation (CET1) understiger 7 %. (31.3.2017 var CET1 11,9 %). I ett sådant fall kommer investeraren att gå miste om 50 % av sitt investerade kapital samt upplupna och obetalda räntor.

Vad är ett riskdebenturlån?

Ett debenturlån är ett masskuldebrevslån som har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser. 
Riskdebenturlånet omfattas bland annat av emittentrisk och likviditetsrisk. Emittentrisk innebär att återbetalningen av debenturlånet är beroende av Ålandsbankens förmåga att fullgöra sina finansiella förpliktelser på återbetalningsdagen. Om Ålandsbanken skulle bli insolvent kan hela eller delar av kapitalet gå förlorad. Likviditetsrisk innebär en risk för att lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt. Läs mer om risker i prospektet.

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2017 och till detta införlivade dokument.

Lista på hänvisade dokument:

Tillägg:

Övrigt: