Hoppa till huvudinnehåll

Incitament

Med incitament avses betalning eller mottagande av ersättning, avgifter, provisioner och andra förmåner till eller från en tredje part i samband med tillhandahållande av värdepapperstjänster.

Banken får betala eller ta emot incitament endast under vissa förutsättningar. Vid tillhandahållande av diskretionär kapitalförvaltning får banken inte ta emot några incitament från tredje part. I samband med övriga investeringstjänster som banken erbjuder får incitament betalas till eller tas emot från en tredje part endast om syftet med avgiften eller provisionen är att höja kvaliteten på värdepapperstjänsten som erbjuds kunden. Banken ska lämna kunden tillräcklig information om aktuella incitament både på förhand och efter att värdepapperstjänsten utförts. Incitament får inte betalas eller tas emot om det skulle strida mot kundens intressen.

Exempel på Ålandsbankens kvalitetshöjande tjänster är ett brett fondutbud inklusive nischprodukter samt av banken särskilt utvalda fonder som bedöms utifrån ett antal kvalitetskrav. Banken erbjuder även marknads- och placeringsinformation samt personliga kundmöten med tillgång till specialister inom olika områden. De erbjudna tjänsterna kan variera mellan Ålandsbankens olika affärsområden, kundsegment och kunder.

Ett exempel på incitament som Ålandsbanken mottar är ersättning för distribution av fonder. Ålandsbanken får en del av den årliga avgiften samt eventuellt en del av tecknings- och inlösenprovisionen som en fondandelsägare, som tecknat fonden via Ålandsbanken, betalar till fondbolaget ifråga.

Exempel: En kund investerar 1 000 euro i en fond via Ålandsbanken. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,3 % och teckningsprovision på 1 %. Den distributionsersättning som Ålandsbanken får för fonder kan exempelvis vara 70 % av den årliga avgiften och hela teckningsprovisionen, vilket i detta fall skulle innebära en engångsersättning på 10 euro (1 000 euro × 1 % = 10 euro i teckningsavgift) och en fortlöpande årlig ersättning så länge kapitalet är investerat i fonden som under det första året är ungefär 9,10 euro (1 000 euro × 1,3 % = 13 euro i förvaltningsavgift, vilket i distributionsersättning till Ålandsbanken blir 13 euro × 70 % = 9,10 euro), sammanlagt 19,10 euro. Det exakta beloppet är beroende av fondens värdeutveckling.

Information om ersättningar eller förmåner som banken betalar till eller tar emot från en tredje part i samband med tillhandahållande av investeringstjänster samt exempel på kvalitetshöjande tjänster finns i dokumentet Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster. På kundens begäran tillhandahåller banken närmare uppgifter om befintliga incitament. Du kan även kontakta banken med ytterligare frågor.