Hoppa till huvudinnehåll

Intressekonflikter

Generellt

Ålandsbanken tillhandahåller en heltäckande finansiell service och ett brett utbud av finansiella tjänster där många skilda funktioner inom olika områden ingår. Det medför att intressekonflikter kan uppkomma mellan de intressen som Ålandsbanken eller andra bolag inom Ålandsbankenkoncernen inklusive ledning, personal eller andra relevanta personer företräder och de intressen som kunder till Ålandsbanken företräder eller att en sådan konflikt uppstår mellan olika kunders intressen. Med intressekonflikter avses även sådana intressekonflikter som kan förekomma mellan olika verksamheter inom Ålandsbanken och andra verksamhetsområden inom koncernen.

Exempel på potentiella intressekonflikter är att Ålandsbanken inklusive ledning och personal enligt ovan:

  • erhåller en ekonomisk vinst eller undviker en ekonomisk förlust på kundens bekostnad, till exempel vid handel för egen räkning

  • har ett annat intresse än kunden avseende resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktionen som genomförs för kundens räkning

  • tar emot eller kan komma att ta emot incitament av någon annan person än kunden i samband med att en tjänst tillhandahålls kunden, eller

  • bedriver samma slags verksamhet som kunden.

Ålandsbanken har vidtagit alla lämpliga åtgärder för att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. De områden som Ålandsbanken identifierat inom vilka potentiella intressekonflikter kan uppstå och där det finns risk att en eller flera kunders intressen påverkas negativt är följande: 

  • tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning

  • orderhantering

  • ersättning till anställda

  • sidouppdrag och jävsfrågor

  • anställdas privata transaktioner

  • utläggning av verksamhet.

Bankens åtgärder

Ålandsbanken har fastställt internt riktlinjer för hantering av intressekonflikter där det beskrivs hur intressekonflikter ska hanteras för att undvika att kundens intresse påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intresse. Ålandsbanken ska vid tillhandahållande av investeringstjänster behandla kunder rättvist och i enlighet med god sed utan att missgynna någon kund till förmån för någon annan.

För att undvika att intressekonflikter uppstår har Ålandsbanken vidtagit ett flertal administrativa och organisatoriska åtgärder så som att hålla koncernens olika verksamheter, mellan vilka det kan uppstå intressekonflikter, åtskilda från varandra så att information inte otillbörligt kan utnyttjas i någon annan del av koncernen. Regler om tystnadsplikt ska alltid iakttas både internt och externt. 

Förutom ovan nämnda åtgärder har ett flertal interna riktlinjer antagits där det anges hur intressekonflikter ska hanteras. Exempel på sådana interna regelverk är riktlinjer för anställdas privata transaktioner, riktlinjer för tillhandahållande av investeringsrådgivning och riktlinjer för ersättning till anställda.

Om de befintliga arrangemangen och kontrollerna som Ålandsbanken vidtagit inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska kunden informeras om intressekonflikten på ett utförligt sätt och som gör det möjligt för kunden att förstå och spara information och därefter få möjlighet att fatta beslut om tjänsten ska genomföras.  Ålandsbanken kommer att informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten innan Ålandsbanken åtar sig att utföra den investerings- eller sidotjänst som kunden begärt.

Ytterligare information
På kundens begäran tillhandahåller Ålandsbanken närmare uppgifter om Ålandsbankens interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter.