Hoppa till huvudinnehåll
20 jul 2023
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2023Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
20.7.2023 kl. 9.00 EET

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2023

”Vi ökar rörelseresultatet första halvåret med 8,0 miljoner euro (+55 procent) om vi exkluderar förra årets försäljningsvinst. Räntenettot utvecklas väl och ökade med 14,4 miljoner euro (+49 procent), vilket kompenserar med råge ett provisionsnetto som minskade med 4,9 miljoner euro (-12 procent) under ett första halvår där våra placeringskunder av försiktighetsskäl gjort färre affärer.

Trots en avvaktande marknad har vi fortsatt att attrahera nya placeringsvolymer. Under första halvåret erhöll vi 401 miljoner euro i ökade nettoplaceringar. På utlåningssidan såg vi stigande räntor och kunder som började använda överskottsinlåning för att göra förskottsamorteringar på sina lån.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2023 jämfört med januari – juni 2022

 • Rörelseresultatet minskade med 8 procent till 22,5 miljoner euro (24,3). Exklusive försäljningsvinst föregående år ökade rörelseresultatet med 55 procent till 22,5 miljoner euro (14,5).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 13 procent till 94,3 miljoner euro (83,3).

 • Övriga intäkter, som i fjol rymde en försäljningsvinst, minskade med 90 procent till 1,1 miljoner euro (11,0).

 • Kostnaderna ökade med 7 procent till 71,6 miljoner euro (67,2).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,3 miljoner euro (2,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,13).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 12,8 procent (13,4). Exklusive försäljningsvinst föregående år uppgick avkastningen på eget kapital för jämförelseperioden till 8,1 procent.

 • Resultatet per aktie minskade med 8 procent till 1,15 euro (1,25).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 12,3 procent (12,0 den 31 december 2022).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2023 förväntas bli väsentligt bättre än 2022.

Andra kvartalet 2023 jämfört med andra kvartalet 2022

 • Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 14,2 miljoner euro (10,4).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 16 procent till 50,1 miljoner euro (43,2).

 • Övriga intäkter var på samma nivå och uppgick till 0,0 miljoner euro (0,0).

 • Kostnaderna ökade med 10 procent till 34,9 miljoner euro (31,7).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,0 miljoner euro (1,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,09 procent (0,13).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 17,0 procent (11,9).

 • Resultatet per aktie ökade med 37 procent till 0,74 euro (0,54).

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv 2 2023 Kv 1 2023 % Kv 2 2022 % 1.1-30.6 2023 1.1-30.6 2022 %
miljoner euro                
Resultat                
Räntenetto 24,2 19,8 22 15,2 59 44,0 29,6 49
Provisionsnetto 18,2 18,3 0 21,2 -14 36,6 41,5 -12
IT-intäkter 7,7 6,1 26 6,8 13 13,8 12,3 12
Övriga intäkter 0,0 1,1 -99 0,0 -85 1,1 11,1 -90
Summa intäkter 50,1 45,3 11 43,3 16 95,4 94,4 1
                 
Personalkostnader -20,4 -20,5 -1 -19,1 7 -41,0 -37,9 8
Övriga kostnader -11,5 -10,0 15 -9,5 21 -21,5 -19,2 12
Lagstadgade avgifter 0,0 -3,2 -100 0,1   -3,2 -3,4 -6
Avskrivningar -3,0 -2,9 1 -3,3 -9 -5,9 -6,7 -11
Summa kostnader -34,9 -36,7 -5 -31,7 10 -71,6 -67,2 7
                 
Resultat före nedskrivningar 15,2 8,5 78 11,6 31 23,8 27,2 -13
                 
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto -1,0 -0,3   -1,2 -12 -1,3 -2,8 -54
Rörelseresultat 14,2 8,2 72 10,4 36 22,5 24,3 -8
                 
Inkomstskatt -2,9 -2,0 46 -2,1 41 -5,0 -5,0 0
Rapportperiodens resultat 11,3 6,2 81 8,3 35 17,5 19,4 -10
                 
Hänförligt till:                
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 11,3 6,2 81 8,3 35 17,5 19,4 -10
                 
Volymer                
Utlåning till allmänheten 4 274 4 337 -1 4 145 3      
Inlåning från allmänheten 3 700 3 808 -3 4 295 -14      
Aktivt förvaltat kapital 9 010 8 895 1 8 425 7      
Förvaltade bolån 2 050 1 639 25 1 162 76      
Eget kapital 296 292 2 310 -4      
Balansomslutning 5 701 5 908 -4 5 943 -4      
Riskexponeringsbelopp 1 882 1 901 -1 1 893 -1      

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande halvårsrapport för perioden januari – juni 2023.

Ålandsbanken Abp:s halvårsrapport för perioden januari – juni 2023 finns även tillgänglig på vår hemsida:
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_23.pdf

Mariehamn 20 juli 2023

Styrelsen

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

 

Bilaga