Hoppa till huvudinnehåll
26 mar 2024
Börsmeddelanden

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024


Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
26.3.2024 kl. 17.15 EET

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2024

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2023 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2023 - 31.12.2023 utbetalas 2,40 euro per aktie samt att därtill utbetalas en tilläggsdividend om 0,25 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 28 mars 2024 och utbetalningsdagen är måndagen den 8 april 2024.

Ersättningsrapport

Bolagsstämman har behandlat ersättningsrapporten och bifallit densamma.

Ersättningspolicy

Bolagsstämman har behandlat ersättningspolicyn och bifallit densamma.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf.
Därtill valdes enhälligt Malin Lombardi till ny styrelsemedlem.
 
Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen.

Till ordförande utbetalas ett årsarvode om 37 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 31 500 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 29 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordförande ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro, därtill utgår ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

Val av revisorer och arvoden för revisorer

Bolagsstämman beslutade att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala till revisor för en mandattid varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kapitel 1 § vilket skulle ersätta det tidigare av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2019 utfärdade emissionsbemyndigandet om 3 000 000 B-aktier.

Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier.

Bemyndigandet avser aktier i serie B. Det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras (inklusive aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter) skall inte överstiga 3 000 000 aktier.

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Dessa emissioner får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission). Bemyndigandet kan i sådana fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen eller som ett led i att förverkliga incentivprogram inom bolaget.

Bemyndigandet är i kraft fem år, till och med 26.3.2029.

Styrelsen