Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfulla investeringar

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framför allt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning.

Sedan år 2010 har vi på Ålandsbanken antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Det innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG-faktorer) integreras i all bolagsanalys. På våra Spara och placera-sidor kan du läsa mer om vår kapitalförvaltning samt om vårt produktutbud inom investeringsprodukter.

Läs mer om våra investeringsprodukter

Beaktandet av negativa konsekvenser för hållbar utveckling (Principle Adverse Impact, PAI)

Vi noterar att även ansvarsfull investeringsverksamhet kan innefatta element med negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Vi strävar efter att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling för samtliga investeringsbeslut, till den grad det är möjligt utifrån den information och det data som aktuellt finns tillgängligt. De huvudsakliga negativa konsekvenserna beaktas i Ålandsbankens investeringsstrategi, enligt PAI-redogörelsen nedan.

Implementering av investeringsstrategin

Ålandsbankens arbete inom ansvarsfulla investeringar kan delas in i olika faser. Initialt strävar vi efter att exkludera företag som är inblandade i produktion av kontroversiella vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och förbränningskol (thermal coal). Dessutom är vi selektiva med innehav i bolag med produktion av alkoholhaltiga drycker.

I analysprocessen av enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje potentiell investering inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan ha en inverkan på investeringsobjektet. För att uppnå en god systematik och fördjupa denna analys samarbetar vi med externa systemleverantörer, MSCI och Morningstar, avseende analys av hållbarhetsfaktorer för bolag globalt. Samarbetet ger oss även tillgång till verktyg för att utvärdera vår hantering av hållbarhetsfrågor i förvaltade fonder och portföljer.

Vi erbjuder lösningar till våra kunder att bidra till klimatomställningen genom kontinuerlig utveckling av ett hållbart produktutbud inom placeringar. För närmare information och redovisade värden angående fondernas koldioxidintensitet, se Ålandsbankens Hållbarhetsrapport 2023. Redovisning av koldioxidutsläppen hittas i koncernårsredovisningen. Datat täcker samtliga fonder och modellportföljer, men externa fonder utesluts på grund av ingen/undermålig täckning av data från tredje part. Listan av faktorer som beaktas utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

I förvaltade portföljer och inom investeringsrådgivning där börshandlade fonder (ETF:er) ingår, strävar vi till att i den utsträckning det är möjligt välja in ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer. Det är dock möjligt att ETF:er som beaktar hållbarhetsfaktorer inte finns att tillgå i dagsläget inom samtliga enskilda sektorer.

Vi rapporterar arbetet med ansvarsfulla investeringar genom PRI:s årliga självutvärdering som publiceras externt och i Ålandsbanken Fondernas Hållbarhetsrapport. Klimatrelaterade frågeställningar poängteras alltmer.

Hållbarhet inom investeringsrådgivning

Vid investerings- eller försäkringsrådgivning reflekteras vår process för ansvarfulla investeringar, inklusive de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, i det utbud av finansiella produkter som rådgivning ges om. Vår investeringsprocess för ansvarsfulla investeringar gäller för hela det breda urvalet av finansiella produkter som vi tillhandahåller investeringsrådgivning om.

Vi är en aktiv ägare

Vi vill aktivt bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Därför agerar vi aktivt i de bolag där vi investerat så att vi har en betydande ägarandel.

Vi är sedan 2010 en av de grundande medlemmarna i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum. Dessutom är vi sedan 2016 medlemmar i Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum, för att bidra till att erbjuda information, väcka diskussion i samhället och långsiktigt påverka attityder om ansvarsfulla investeringar både i Finland och Sverige.

Ålandsbanken Fondbolag Ab agerar i ägarfrågor enligt de principer som fastställs i Fondbolagets Ägarpolicy. Ålandsbanken Abp tillämpar i regel inte aktieägarengagemang i de bolag som investerats i för kunds räkning, i enlighet med Bankens Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning. Vi tillhandahåller information om både Ålandsbanken Fondbolags Ab:s Ägarpolicy och Ålandsbankens Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning på webbplatsen.

Hållbarhetsrisker är inkluderade i Ålandsbankens ersättningspolicy

Vi anser att ersättningen till anställda ska vara konstruerad på så sätt att den inte motverkar Ålandsbankens långsiktiga intressen. Vårt ersättningssystem ska utformas så att det inte främjar intressen som står i strid med intressena hos kunderna eller uppmuntrar till överdrivet risktagande gällande hållbarhetsrisker.

Vi utbildar kontinuerlig personalen inom området för ansvarsfulla investeringar.

Finsif logo 200x140
Swesif logo 200x140
PRI Sig Web V1
2019 msci CMYK Medium hrz