Hoppa till huvudinnehåll

Beskattning

Beskattning av fonder i Finland. Vi har samlat några centrala uppgifter om beskattningen av placeringsfonder och fondandelsägare i Finland. Närmare information kan du få från t.ex. den lokala skattebyrån eller skatteförvaltningens webbsida www.skatt.fi eller här www.porssisaatio.fi.

Placeringsfonderna är skattefria samfund

Fonder är enligt inkomstskattelagen skattefria samfund. De betalar således inte skatt på sina ränteinkomster eller överlåtelsevinster och inte heller dubbel skatt på dividendinkomster.

Beskattning av fondandelsägare

Inkomster av fondandelar beskattas som kapitalinkomster

Överlåtelsevinster vid inlösen av fondandelar och utdelning av avkastningsandelarna i fonderna är kapitalinkomster. För dessa ska fysiska personer och inhemska dödsbon erlägga 30 procent skatt. För kapitalinkomster som överskrider 30.000 euro erläggs 34 procent kapitalskatt på den överskridande delen. Skatten är 20 procent för samfund. För allmännyttiga samfund är utdelningen av avkastnings- och överlåtelsevinster skattefria.

Överlåtelsevinst

En överlåtelsevinst uppstår av den värdeökning som skett i fondandelens värde från teckningstillfället till inlösen. Den faktiska överlåtelsevinsten uträknas genom att från inlösenvärdet dra av kostnaderna för anskaffningen av fondandelarna, varvid skillnaden utgör den erhållna överlåtelsevinsten. Alternativt kan den så kallade presumtiva anskaffningsutgiften utnyttjas. Då får andelsägaren för fondandelar som ägts längre än 10 år dra av 40 procent av inlösenvärdet som anskaffningsutgift. För andelar som ägts en kortare tid än 10 år får andelsägaren dra av 20 procent av inlösenvärdet som anskaffningsutgift. Fondandelens värde kan också sjunka. I det fall fondandelens värde sjunkit från teckningstillfället till inlösen uppstår en överlåtelseförlust.

Förskottsinnehållning

Vid utdelning av avkastningsandelar till fysiska personer och inhemska dödsbon innehålls 30 procent skatt. Ålandsbanken Fondbolag verkställer inte förskottsinnehållning för överlåtelsevinster som uppstår vid inlösen av fondandelar.

Deklaration

Fondandelsägarna behöver inte uppge sitt innehav av fondandelar i skattedeklarationen. Fondbolaget meddelar uppgifter till skattemyndigheterna om fondandelsägarna, deras fondinnehav och överlåtelser av fondandelar. Om andelsägaren har sålt fondandelar under skatteåret, ska överlåtelsevinster och -förluster uppges i skattedeklarationen. Alternativt ska andelsägaren komplettera sitt skatteförslag med dessa uppgifter.

Avdrag för överlåtelseförluster

En eventuell överlåtelseförlust kan dras av från överlåtelsevinster under skatteåret och under de fem följande åren.

Byte av fond eller byte av andelsslag inom en fond

Vid byte från en fond till en annan realiseras en överlåtelsevinst eller -förlust för andelsägaren. Byte av andelsslag inom samma fond är skattefritt.

Samfund och sammanslutningar

Samfund och sammanslutningar ska inkludera fondandelarna i balansräkningen samt eventuell avkastning, överlåtelsevinst eller -förlust i resultaträkningen. Fondbolaget verkställer inte förskottsinnehållning på utdelning av avkastning till andra än privatpersoner och inhemska dödsbon.

Begränsat skattskyldiga

Enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (källskattelagen) innehålls källskatt på den utdelning som betalas till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Finland. Källskatten är 30 procent ifall man inte i ett skatteavtal mellan de berörda länderna har överenskommit om en lägre skattesats. Fondbolaget uppbär den tillämpliga källskatten från den årligen utbetalda utdelningen. Överlåtelsevinster beskattas i mottagarens hemstat.