Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016

Teckningstid 13.6.2016 - 12.8.2016

Emittent:Ålandsbanken Abp
Lånetid:20 år och 2 månader (13.6.2016–12.8.2036) (möjlighet till förtida återbetalning 12.8.2021 och därefter årligen på räntebetalningsdagen)
Ränta:Fast årlig ränta 3,75 %.
Räntebetalning:Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 12.8.2017.
Återbetalningsdag:Kapitalet återbetalas 12.8.2036.
Littera:1 000 euro
Minimiteckning:1 000 euro
Emissionskurs:Fast, 100 %
Säkerhet:Ingen säkerhet har ställts för riskdebenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.
Teckningsprovision:Ingen
OBS! Specifika riskerRiskdebenturlånet inräknas i Ålandsbankens supplementära kapital (Tier 2) och lånevillkoren innehåller därför en klausul om att lånekapitalet kommer att nedskrivas slutgiltigt med 50 %, ifall Ålandsbankens (eller dess koncerns) kärnprimärkapitalrelation (CET1) understiger 7 %. (31.3.2016 var CET1 12,5 %). I ett sådant fall kommer investeraren att gå miste om 50 % av sitt investerade kapital samt upplupna och obetalda räntor.

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Riskdebenturlån 1/2016 och till detta införlivade dokument.

Fastställt lånekapital och antal skuldebrev

Riskdebenturlån 1/2016, faktablad
Riskdebenturlån 1/2016, prospekt

Tillägg:

Lista på hänvisade dokument:

Delårsrapport januari - juni 2016
Delårsrapport januari - mars 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014