12 aug 2020
Finland

Beskattning

Alandsbanken euro

Beskattningspraxis för partiella uttag från ett försäkringsavtal motsvarar från och med början på 2020 exempelvis fondinvesteringarnas skattemässiga behandling. Avtalets avkastning beskattas fortfarande inte årligen, utan först då avtalet sägs upp eller vid uttag av medel. Även byte av placeringsobjekt inom avtalet är skattefria.

Placeringsförsäkringarnas och kapitaliseringsavtalens beskattning har ändrats

Vid uttag av medel från en placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal betraktas nu avkastningens relativa andel av medlen på kontot som skattepliktig inkomst. Sedan början av 2020 anses andelen skattepliktig kapitalinkomst på uttagsbeloppet vara den relativa del som vid uttagstidpunkten motsvarar andelen avkastning av det totala försäkringsvärdet. Resterande belopp av uttaget är skattefri återbetalning av kapital. Samma praxis gäller även placeringsförsäkringar och kapitaliseringsavtal som tecknats av företag, där vinsten är skattepliktig inkomst i enlighet med näringsbeskattningslagen.

Lagändringen påverkar också beskattningen av en försäkring som går med förlust. Vid en eventuell förlust vid avtalets upphörande, det vill säga om besparingarna i försäkringen under hela försäkringsperioden förblir mindre än det investerade kapitalet, kan försäkringstagaren dra av förlusten från andra skattepliktiga kapitalinkomster under försäkringsåret. För företag är förlusten avdragsgill som en utgift för näringsverksamheten.

Den befintliga lagstiftningen gällande placeringsförsäkringar var över 20 år gammal, så en lagändring var väntad. Den nya lagen medför att placeringsförsäkringarnas beskattning blir mer rättvis i förhållande till övriga indirekta placeringsformer.

Även efter skatteändringen erbjuder placeringsförsäkringen och kapitaliseringsavtalet en flexibel och administrativt effektiv lösning för en långsiktig placering.

  • I samband med eventuellt byte av investeringsposter betalar du inte skatt på eventuell vinst och det är heller inte nödvändigt att rapportera eventuella försäljningsvinster i beskattningen.
  • Vinsten beskattas först vid uttag eller då försäkringen löper ut.
  • Placeringsförsäkringen kan du styra dina pengar som du vill utan ett separat testamente.
  • Vid dödsfall beskattas försäkringsersättningen till nära anhöriga i samband med arvsskatt. Ersättning till övriga än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst i sin helhet.

Exempel:

När du tar ut kapital ur en försäkring betalar du skatt i samma förhållande som andelen eget kapital och vinsten är, det vill säga:

  1. Du har investerat 80 000 euro eget kapital i en placeringsförsäkring och värdet har stigit till 120 000 euro. Andelen eget kapital är alltså två tredjedelar, och vinsten en tredjedel.
  2. Du väljer att ta ut 15 000 euro ur försäkringen.
  3. På en tredjedel behöver du betala skatt; på 5 000 euro är skatten alltså 1 500 euro. Skatten är 30 procent enligt den allmänna skattesatsen för kapitalinkomst.
  4. Summan du får i handen är således 13 500 euro.

Text Jarno Vahla Foto Markus Spiske/Unsplash

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!