12 sep 2022
Finland

ECBs penningpolitiska beslut 8.9.2022

DJI 0767

Jyri Suonpää

Räntechef, Ålandsbankens Fondbolag

I linje med våra förväntningar och marknadskonsensus höjde ECB alla tre styrräntorna (inlåning, marginal och refinansiering) med 75 punkter. Inlåningsräntan, som är den viktigaste för marknaden och speciellt för bankerna, blev efter en lång tid positiv (0,75 %). Inflationsprognoserna reviderades tydligt uppåt: 2022 8,1 %, 2023 5,5 % och 2024 2,3 %. Prognoserna för ekonomisk tillväxt reviderades ned: 2022 3,1 % (YoY), 2023 0,9 % och 2024 1,9 %. Jag anser att de ekonomiska tillväxtprognoserna är ganska optimistiska.

ECB meddelade också att man kommer att fortsätta höja räntorna för att dämpa efterfrågan och dämpa uppgången i inflationsförväntningarna. Vår förväntning är fortfarande att under årets återstående sammanstäden, i oktober och december, kommer räntorna att höjas med 50 punkter vardera.

Räntehöjning: ECB beslutade att höja sina tre styrräntor med 75 procentenheter och därmed höja marginalräntan till 1,25 procent och inlåningsräntan till 0,75 procent. Man planerar också att höja räntorna ytterligare och kallar inflationen "för hög" och nivån på styrräntorna, som rådde före den förändring som tillkännagavs i går, "mycket stimulerande".

Jämviktsränta/neutralränta/målränta: ECB gav ingen tydlig vägledning om hur högt den kan höja räntorna. Men tonen i ECB:s uttalande och Lagardes hänvisning till ytterligare räntehöjningar i "flera sammanträden" skulle kunna peka på minst två, men förmodligen under fem, ytterligare räntehöjningar. Min gissning för jämviktsräntenivån i euroområdet är runt 2 %.

Köpprogram: ECB fortsätter att återinvestera de förfallande delarna av sina köpprogram APP och PEPP. PEPP-återinvesteringar kommer att fortsätta som tidigare åtminstone till slutet av 2024 och kommer att genomföras flexibelt, det vill säga obligationer från svagare länder som Italien kommer att utgöra en större andel. Enligt Lagarde är räntorna ett aktuellt verktyg för penningpolitiken. Kvantitativ åtstramning (QT) genom att tillåta förfallande APP-obligationer att flyta från ECB:s balansräkning kommer att diskuteras "i sinom tid".

TLTRO:s (Riktade långfristiga refinansieringstransaktioner) – dessa kommer att diskuteras senare: ECB meddelade att det inte kommer att ske några förändringar av TLTRO:s. Enligt Lagarde kommer ECB så småningom att omvärdera dessa när situationen förändras.

TPI, Transmission Protection Instrument (Instrument för transmissionsskydd): ECB gav ingen indikation på aktiveringen av detta kontroversiella instrument men ändrade formuleringen i pressmeddelandet något: "Transmission Protection Instrument är tillgängligt för att förhindra obefogade störningar i marknadsdynamiken som skulle kunna utgöra ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen inom euroområdet.

• Reserversättning: ECB avslutade det tvådelade systemet med reserversättning för banker. I själva verket förlorade det sin betydelse, eftersom inlåningsräntan som erbjuds affärsbanker nu är 0,75%.

Jyri Suonpää
Räntechef, Ålandsbankens Fondbolag
12-09-2022

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Ostersjon berg klippor hav fyr