24 jan 2022
Finland

Finlands bäst avkastande fond 2021

Berg hav ostersjon alger klippor

Det har blivit dags att summera ett fantastiskt år 2021 för Ålandsbankens kapitalförvaltning generellt och fonden Nordiska Småbolag speciellt. Fonden lanserades sommaren 2020 och har presterat starkt allt sedan starten. Fonden investerar i nordiska små och medelstora bolag, som vi klassar som kvalitetsbolag, dvs. bolag med stabila balansräkningar, starka kassaflöden, hög lönsamhet och god tillväxtpotential.

Nordiska Småbolagsfonden är en aktivt förvaltad aktiefond vilket innebär att den inte strävar efter att följa index. Det finns flera goda skäl till att investera i småbolag. De har typiskt sett högre tillväxt än större bolag, vilket beror på att de oftast befinner sig i ett tidigare skede av sin utveckling. En stor del av värdeskapandet på aktiemarknaden sker i denna fas av företagens utveckling. Småbolag är normalt heller inte lika väl analyserade som större bolag, vilket gör att en aktiv förvaltare oftare kan hitta undervärderade aktier bland de mindre bolagen jämfört med att botanisera bland de mer genomlysta storbolagen.

Fondens strategi visar goda resultat

Fonden steg med 57 % i EUR-termer under 2021, vilket är betydligt bättre än index och placerar oss även som den klart bästa fonden i kategorin. Det starka resultatet gör även att fonden är Finlands bäst avkastande fond 2021. Detta trots att vi inte haft något betydande bidrag från vare sig sektor- eller stilrotation – hela överavkastningen kom i stället från aktievalet, vilket vi givetvis är extra nöjda med.

Uppgången bland portföljbolagen var bred och vi kan summera hela 10 innehav med en avkastning på dryga 100 %. Hexatronic sticker ut som portföljens vinnare med en uppgång på 560 %. Stora bidrag till årets avkastning kom även från Note och New Wave.

  • Hexatronic har lyckats väl med att kapitalisera på den strukturella tillväxten inom fiberutrullning. Förutom stark organisk tillväxt har man även gjort ett flertal värdeskapande förvärv under året.
  • Kontraktstillverkaren Note har visat på en imponerande tillväxt tack vare en kundbas bestående av snabbväxande teknikbolag samtidigt som man lyckas hantera komponentbristen bättre än många konkurrenter.
  • New Wave har blivit en osannolik coronavinnare då man trots nedstängningar lyckas leverera några av sina bästa kvartal någonsin tack vare en imponerande kostnadskontroll.
Finlands bäst avkastande fond 2021
Jämförelseindex: Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR. Grafen för Ålandsbanken Nordiska Småbolag visar fondens kursutveckling inklusive utdelning, avgifter och transaktionskostnader (30.12.2020 – 30.12.2021). Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För fullständig information se faktablad, prospekt och förhandsinformation på www.alandsbanken.ax/fi.

Tro på bolag med stark strukturell tillväxtprofil

Vi har valt en tydlig inriktning mot små- och medelstora kvalitetsbolag. Tyngdpunkten ligger här på bolag med hög lönsamhet samt starka balansräkningar och kassaflöden. Vi sneglar väldigt lite på sammansättningen i index. Alla bolag i portföljen är där på egna meriter, oavsett indexvikt eller sektortillhörlighet. Vi ser att är svårt att tajma skiften i marknaden och är därför väldigt försiktiga med allt för cykliska bolag. En stor del av bolagsanalysen läggs i stället på att hitta attraktivt värderade bolag där vi även ser en stark strukturell tillväxtprofil. Storleksmässigt har huvuddelen av innehaven ett marknadsvärde på EUR 100m - 2000m. Detta segment är extra intressant då vi ser att det här går att hitta en stor del underanalyserade bolag som dessutom är attraktivt värderade.

Goda möjligheter för fortsatta framgångar

Vi har en fortsatt stark tro på att kvalitetsbolag över tid kommer leda till en överavkastning mot börsen samtidigt som risknivån i portföljen blir lägre. Trots den starka börsuppgången under året ser vi fortsatt att det går att hitta attraktivt värderade bolag. Vi ser goda möjligheter för fonden att fortsätta generera god avkastning i både absoluta och relativa termer och följande områden ser vi som särskilt intressanta:

  • Vi fokuserar på att hitta bolag som har en underliggande affär som understöds av starka trender och som gör kompletterande förvärv för att stärka sin ställning ytterligare. Inom denna kategori återfinns några av fondens största innehav som vi även ägt sedan fondstart. Här kan nämnas Embracer, Note, Hexatronic, Bufab och Crayon, men även nya innehav som Purmo Group och Viva Wine Group.
  • Inom medicinteknik ser vi att det är möjligt att hitta ett antal bolag med kombinationen av höga bruttomarginaler och en stark marknadsposition som dessutom verkar på en marknad som karakteriseras av stark tillväxt. Det finns dessutom ett stort uppdämt behov inom sjukvården då nästan allt fokus under året lagts på Covid-19. Inom ramen för detta område har vi för tillfället innehav i Elekta, Sedana Medical och Photocure.
  • Försäljningen av elbilar har verkligen tagit fart under det senaste året. Vi ser att den starka tillväxten kommer fortsätta och att detta är en av de intressantaste megatrenderna under kommande decennier. En vinnare inom detta område är norska Zaptec som tillverkar laddare till elbilar. Vi har även en position i Eways som tillhandahåller tjänster för laddinfrastruktur.

Fondförvaltarna
Eric Berglund och Thomas Johansson

Även Ålandsbankens övriga fonder har presterat bra

(1) Morningstar fondrating per 31.12.2021 för Ålandsbanken Kapitalförvaltningsfond, senaste 3-årsperioden
(2) Fondens avkastning för hela året 2021 var 18,75 % (B-andelar)
(3) Morningstar jämförelse av fonder i kategorin Ränte - euro obligationer, korta 31.12.2021

Fonderna förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Publikationen är att betrakta som marknadsföringsmaterial. Syftet med denna publikation är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Ytterligare information på svenska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.fi/.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken