03 mar 2022
Finland

Inverkan av kriget i Ukraina på Finlands fastighets-, el-, och vindkraftmarknad

Alandsbanken bostadsfonden 2020

Juha Känkänen

Placeringschef, Ålandsbanken Vindkraftfond

Antti Valkama

Direktör, AIF -fonderna

Sedan förra veckan har Europa och resten av världen omskakats av krigsnyheter från Ukraina. Händelserna har lett till ett försvagat säkerhetsläge och har även konsekvenser för Europas tillväxt som ekonomisk region samt den globala ekonomin. Även om det i nuläget är omöjligt att förutspå krigets helhetseffekt på omvärlden, kan det konstateras att krisen kommer att ha direkta konsekvenser för den globala aktiemarknaden, västerländska bolags affärsverksamhet i Ryssland samt energipriser. Därutöver bidrar kriget även till en fortsatt hög inflation. Kriget i Ukraina och den ekonomiska osäkerheten det skapar förväntas även påverka konsumentbeteendet. Samtidigt strävar centralbankerna till att behålla marknaderna funktionella och stabila.

Bostäder och tomter har historiskt varit bland de mest stabila investeringsobjekt bland olika tillgångsklasser. Portföljförvaltarna av Ålandsbankens fastighetsfonder förväntar sig inte att kriget i Ukraina kommer att ha någon direkt inverkan på Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond eller Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfond på kort sikt. Om krisen blir utdragen kan dock stigande energi- och råvarupriser samt förändringar i bolagens investeringsvilja och finansmarknaden ha indirekta konsekvenser för fastighetsfondernas förväntade avkastning. Å andra sidan investerar både bostads- och tomtfonden långsiktigt och investeringarna förväntas generera en stabil avkastning för investerare även i fortsättningen. Ålandsbankens kapitalförvaltningsteam följer aktivt med den marknadsmässiga, världspolitiska och ekonomiska utvecklingen och rapporterar om det aktuella läget.

Rysslands attack mot Ukraina innebär ett minskat utbud av energi inom Europa både på kort och längre sikt. Detta kommer troligen att leda till att priserna på naturgas och utsläppsrätter går upp, vilket i sin tur leder till stigande elpriser. Finlands elutbud påverkas även av Fennovoimas kärnkraftsprojekt vars förutsättningar att framskrida nu blivit sämre, vilket även landets regering konstaterat. Å andra sidan kan kriget orsaka oro för Finlands landrisk bland internationella investerare, vilket kan minska antalet investeringar i Finland. Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond konkurrerar om vindkraftsprojekt med internationella aktörer, och konkurrensen kan minska på grund av den ändrade situationen.

Oss veterligen har tillverkare av vindkraftsutrustning inte betydande kopplingar till vare sig Ryssland eller Ukraina. Således är sannolikheten att vindkraftsprojektens färdigställande skulle skjutas upp på grund av kriget i Ukraina inte stor, även om den möjligheten finns. Vindkraftfonden fortsätter att verkställa sin strategi enligt plan och avser att göra nya investeringar i Finland eller i andra nordiska länder under detta år. Våra fondförvaltare följer aktivt med utvecklingen av situationen och uppdaterar fondens strategi vid behov.

Du är alltid välkommen att kontakta oss

Vindkraftsfond skog