Hoppa till huvudinnehåll

Socialt ansvar

Vi jobbar aktivt med social hållbarhet vilket handlar om inkludering, lika värde, goda värderingar och ett stort samhällsengagemang som företag. Detta gör vi genom att:
  • vara en aktiv aktör i det åländska näringslivet och genom detta vara med och driva utvecklingen i samhället gällande hållbarhetsfrågor

  • ha en hög etisk hållning genom att följa regelverk/krav samt bidra till bekämpning av korruption, penningtvätt och annan brottslig verksamhet

  • vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar proaktivt med att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare

  • sträva efter att både kvinnor och mäns erfarenhet och kunskap tillvaratas och finns representerade i alla områden, roller och positioner i hela verksamheten

  • skapa en företagskultur där olikheter ses som en tillgång. Målet är att ta bort alla hinder som bidrar till att medarbetare inte har möjlighet att utnyttja sin fulla potential

  • tillgodose kompetenskrav för samtliga anställda utifrån regelverk/krav och bankens kompetensbehov kopplat till strategi.

Målsättningar inom socialt ansvar

Vi jobbar aktivt för att skapa en kultur där olikheter ses som en tillgång. Målet är att ta bort alla hinder som bidrar till att medarbetare inte har möjlighet att utnyttja sin fulla potential. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbets- och utvecklingsmöjligheter. Absolut nolltolerans råder mot trakasserier och mobbing oberoende av kön eller annan bakgrund. Samtliga chefer inom banken ska ha en god förståelse för hur motivation och högt engagemang driver lönsamhet.

  • Könsfördelningen i varje avdelning ska ligga inom intervallet 40–60 %

Målsättningar för hållbart engagemang hos medarbetare 

Vi strävar efter en stadigvarande och hög arbetsglädje med en företagskultur präglad av en känsla av högt i tak för olika åsikter, engagemang och kreativitet bland våra medarbetare.

  • Sjukfrånvaroprocent under 2 procent på samtliga avdelningar. Engagemangsindex på över 8,0 på organisationsnivå.

  • Personalomsättning under 10 %

  • 100 % deltagande i de interna utbildningar som tilldelas personal i Finanskompetens kopplat till regelverk och myndighetskrav.