Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2024

Ordinarie bolagsstämma 2024

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 26 mars 2024 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.
Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.

Anmälan till bolagsstämma

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsens förslag

Årsredovisning 2023

Ersättningsrapport 2023

Ersättningspolicy

Malin Lombardi - Curriculum vitae

Fullmakt

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens webbsidor på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har, i stöd av aktiebolagslagen, möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast måndagen den 15 januari 2024 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn