Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsordning för Ålandsbanken Abp

BANKEN OCH DESS VERKSAMHET

1 § Firma och hemort
Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn.

2 § Verksamhet
Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och
sidotjänster som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanken och säkerställda obligationer (151/2022).

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

3 § A- och B-aktier
Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.

Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

4 § Värdeandelssystemet
Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

BOLAGSSTÄMMA

5 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

6 § Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman.

7 § Rösträtt
Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna.

8 § Öppnande
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman.

9 § Protokollföring och omröstning
Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän.

Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar.

10 § Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad.

Vid stämman skall framläggas
1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna;
2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse;

beslutas
3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för verkställande direktören;
6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt dem tillkommande arvoden;
7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden;

väljas
8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter;
9. revisorer och revisorssuppleanter;

STYRELSEN

11 § Uppgifter och sammansättning
Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar.

Verkställande direktören kan inte vara medlem av bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

BOKSLUT OCH REVISION

12 § Räkenskapsperiod
Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår.

13 § Revisorer
För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma minst en och högst två revisorer.

Om endast en revisor valts och denne inte är en revisionssammanslutning, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN

14 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer.

Bolagsordning med senast antagen ändring vid bolagsstämma den 29 mars 2023, registrerad i handelsregistret den 22 maj 2023.