Hoppa till huvudinnehåll

Lämplighets- och ändamålsenlighetsbedömning

Ålandsbanken måste vid investeringsrådgivning och diskretionär kapitalförvaltning, i olika utsträckning, beroende på vilken kundkategori du tillhör, begära information om din kunskap och erfarenhet gällande placeringar, dina investeringsmål, din riskprofil och din finansiella situation. Den bedömning vi gör på basis av dina svar kallas lämplighetsbedömning eller behovsanalys och bedömningen görs för att kunna anpassa tjänsterna efter ditt behov. Informationen används även till att bedöma om kunden tillhör målgruppen för de instrument vilka rekommenderas till kunden. Frågorna kan ibland upplevas som närgångna men Ålandsbanken behöver informationen för att kunna utföra tjänsten på bästa sätt för dig. Om Ålandsbanken inte får sådan information från dig, får vi inte ge investeringsråd eller utföra diskretionär förvaltning.

Om Ålandsbanken mot bakgrund av lämplighetsbedömningen anser att den planerade tjänsten eller produkten inte är lämplig för dig, måste vi informera dig om detta.

Ändamålsenlighetsbedömning – är placeringen bekant för kunden?

För att kunna erbjuda övriga tjänster förutom investeringsrådgivning eller diskretionär kapitalförvaltning måste en ändamålsenlighetsbedömning (även kallad passandeprövning) göras. Vid en ändamålsenlighetsbedömning bedöms kundens erfarenhet och kunskap gällande placeringar. Ändamålsenlighetsbedömningen görs för att skydda investerarens intressen och utesluta placeringar i instrument vars risker investeraren inte känner till. Om du inte lämnar uppgifter om din kunskap och erfarenhet, är Ålandsbanken skyldig att informera dig om att vi inte kan avgöra om produkten eller tjänsten passar för dig. När du har informerats om ovanstående kan hanteringen av ordern fortsätta, på ditt ansvar, förutsatt att du ger Ålandsbanken en instruktion om detta.

Utebliven ändamålsenlighetsbedömning

Vid execution only, dvs. när tjänsten sker på ditt initiativ och avser s.k. okomplicerade instrument, sker emellertid ingen ändamålsenlighetsbedömning eller målgruppsbedömning. Exempel på finansiella instrument som, med hänsyn till sin struktur och risk, i regel betraktas som okomplicerade är börsnoterade aktier, obligationer och placeringsfonder (inte specialfonder).